ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 8
2 นายคเชนทร์ ม้าทอง 5
3 นายกฤษฎา จาตุรัส 4
4 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 3
5 ศศิธร ตรงจิตภักดี 3
6 นายทัตธน กิจการอาสา 2
7 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 2
8 พจนา สีมันตร 2
9 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 2
10 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 2
11 บัณฑูร ชุนสิทธิ์ 2
12 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 2
13 ฉัตรตรา นารถพินิจ 2
14 ทัตธน กิจการอาสา 2
15 เลื่อน บุญแนบ 2
16 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
17 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
18 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
19 ดวงพร สุวรรณกุล 1
20 นิพนธ์ ทวีชัย 1
21 สิริกุล วะสี 1
22 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
23 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
24 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
25 กรุง สีตะธนี 1
26 วารุณี ธนะแพสย์ 1
27 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
28 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
29 ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
30 อรรัตน์ มงคลพร 1
31 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
32 ชุติ ม่วงประเสริฐ 1
33 นางจริยา ชูเอกวงศ์ 1
34 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
35 อุลัย ศิริศรี 1
36 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
37 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 1
38 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
39 พรทิพย์ พรสุริยา 1
40 กุมุท สังขศิลา 1
41 ดวงรัตน์ ศตคุณ 1
42 พรชัย จุฑามาศ 1
43 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
44 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 1
45 นางอัจฉรา บุญโรจน์ 1
46 นายวสันต์ รัตนะ 1
47 จริงแท้ ศิริพานิช 1
48 สนธิชัย จันทร์เปรม 1
49 ผศ.อัจฉรา บุญโรจน์ 1
50 คุณวสันต์ รัตนะ 1
51 ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ 1
52 บุบผา คงสมัย 1
53 จิระเดช แจ่มสว่าง 1
54 นายอุทิศ สุภาพ 1
55 สุชาติ เชิงทอง 1
56 ธนพัฒน์ ศิริสัญลักษณ์ 1
57 พรพรรณ มั่นทัน 1
58 ดวงดาว จันทไชย 1
59 สุทธิจิตต์ เชิงทอง 1
60 ทิพย์มนต์ ภัทราคร 1
61 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
62 นิคม แหลมสัก 1
63 นายพรชัย จุฑามาศ 1
64 เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ 1
65 กฤษฎา จาตุรัส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 4
2 2554 4
3 2553 3
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 1
7 2549 1
8 2547 2
9 2545 1
10 2544 1
11 2543 1
12 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้แก่ชุมชน
2 หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
3 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์และการแสดงออกของยีนในลักษณะทางการเกษตร ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตบางประการของถั่วฝักยาว
4 ผลของสถานที่และฤดูปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตของแตงกวาพันธุ์การค้า
ปี พ.ศ. 2554
5 โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ
6 โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
7 โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก
8 โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2553
9 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
10 โครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำไม่มีสารพิษ
11 การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรและผลของปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารต่อผลผลิตแลุคุณภาพหน่อไม้ฝรั่งหน่อเขียว
ปี พ.ศ. 2552
12 การผลิตผักสลัดปลอดภัยจากสารพิษ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2551
13 ผลของพลาสติกคลุมแปลงชนิดต่างๆ ต่อการสร้างผลผลิตและระบบนิเวศการผลิตของแตงโม (Citrulus lanatus) เพื่อเกษตรยั่งยืน
14 โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
15 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลพริก กับการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons (Hendel))
ปี พ.ศ. 2549
16 โครงการทดสอบปุ๋ยละลายช้าในพืชผักเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2547
17 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
18 การศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรกรรมขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเขตกรรม
ปี พ.ศ. 2545
19 การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2544
20 การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2543
21 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ