ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราโมทย์ จันทร์เรือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แสน สมนึก 8
2 ปรีดาภรณ์ ดวงใจดี 8
3 สิทธิกร สุมาลี 8
4 พนม บุญมางำ 4
5 พนม พูลเพิ่ม 4
6 วรรณพร ขวัญบุญจันทร์ 4
7 เนตรนภา เกียรติสมกิจ 4
8 สุรีย์ ดาวอุดม 4
9 สุพัชชา ประเสริฐ 4
10 ศิริเพ็ญ มากบุญ 4
11 ศุภัควัลย์ แสงคู่วงษ์ 1
12 ประไพ มะลิเสือ 1
13 ปัญญธัช เอกธีรธรรม 1
14 โฉมศรี อินสว่าง 1
15 สิร์รานี วสุภัทร, 1
16 ธานี ปริปุรณะ 1
17 มาลีวรรณ บุญใส 1
18 ประสาทพร เพชรทอง 1
19 กาญจนา ศุภนคร 1
20 สุรมิตร แสงสุระ 1
21 ชณัฏฐา ทองคำเจริญ 1
22 ไฉน เกิดสมบุญ 1
23 นิรชรา เคนวิเศษ 1
24 วันดี จูพานิชย์ 1
25 ปิยะนันท์ ทองสุขงาม 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
28 ทิศนา แขมมณี 1
29 อารมณ์ เข็มเพ็ชร์ 1
30 สง่า แตงวงษ์ 1
31 อัญชิสา ฉัตรมณตรี 1
32 พระสมาน ลีลาศ 1
33 สุคล ศรีอ่อน 1
34 วชิร น้อยเวช 1
35 ฉลอง ไตรแสง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 3
3 2553 9
4 2552 14
5 2551 7
6 2544 1
7 2536 2
8 2535 1
9 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่อง จำนวนและการเปรียบเทียบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบเล่น-เรียน-สรุป-ฝึกทักษะ กับแบบการคิดเชิงมโนทัศน์
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา
3 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาหลักสูตรและการสอน
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการคิดโดยใช้คำถามการคิดแบบหมวกหกใบ ของ เดอ โบโน เรื่อง การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6 การพัฒนาชุดฝึกทักษะทางสังคมโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องขนมสาลี่เมืองสุพรรณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
8 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องกฎหมายน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวิธีสอนโดยใช้บทบาทสมมติกับวิธีสอนปกติ
9 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง เมืองสุพรรณในอดีต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
11 การพัฒนาโปรแกรมการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดการอ่าน เรื่อง วรรณยุกต์และการผันอักษร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
12 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
13 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้เรื่องกีฬาเซปัคตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือกับแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2552
14 ผลการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องทิศและแผนผัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องร่างกายมนุษย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Backward Design
16 การพัฒนากิจกรรมดนตรีบำบัดแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
17 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
18 การพัฒนาหลักสูตรการทอผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองกระทุ่ม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
19 ความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
20 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
21 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยใช้รูปแบบการสอนของบลูม (Bloom) กับการสอนปกติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
22 การทดลองสอนตามรูปแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง อบายมุข 6
23 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมด้านความรับผิดชอบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้วิชาเขียนแบบ เรื่อง การเขียนภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนกับแบบปกติ
25 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญและเจตคติต่อการเรียนภาษาไทย เรื่องของดีที่อำเภอด่านช้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ภาษาแบบธรรรมชาติกับปกติ
26 การพัฒนาหลักสูตร เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
27 การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2551
28 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ท่องเที่ยวเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
29 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกเศษสวน โดยใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหากับวิธีสอนแบบปกติ
30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี และความสามารถทางทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และเรียนด้วยวิธีปกติ
31 ความพร้อมในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี
32 การพัฒนาหลักสูตรเสริมทักษะเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ระดับช่วงชั้นที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง
33 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบสตอรี่ไลน์กับวิธีสอนแบบปกติ
34 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมภาวะโภชนาการ โดยใช้แนวคิดหมวกคิดหกใบของเดอ โบโน สำหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2544
35 การพัฒนาสมรรถภาพครู ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2536
36 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิด ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
37 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
38 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีต่อทักษะการคิดของนักเรียนระดับประถมศึกษา