ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรารถนา ปรารถนาดี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2555
2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต: กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง
3 การออกแบบคลังสินค้าสำหรับผู้กระจายสินค้ารายย่อย
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินความต้องการเกี่ยวกับการบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม
5 การทำนายคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการเตรียมสารบรรจุในสายการผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง
6 การกำหนดระดับคงคลังสำรองสำหรับสินค้าที่มีความผันแปรของอุปสงค์สูง
ปี พ.ศ. 2552
7 การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนแบบขนาน สำหรับกองยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมเกษตร
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร
ปี พ.ศ. 2551
9 การวิเคราะห์การเปลี่ยนทดแทนแบบขนาน สำหรับกองยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือในอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2550
10 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในประเทศไทย
11 การสำรวจและประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และการใช้สารเสริมชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย
12 แบบจำลองเชิงประจักษ์เพื่อใช้กำหนดราคารับซื้อสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2549
13 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด
14 การหาปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในระบบการผลิตสองขั้น