ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี แสดคง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ปรียาวรรณ สุดจำนงค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสามารถพื้นฐานในการดำรงชีวิตอิสระและการรับรู้คุณค่าในตนเองของคนพิการ
2 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อลดการยึดติดของข้อเท้าและเพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2558
3 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการใช้นวัตกรรมก้านมะพร้าวกระดกในการสร้างเสริมสุขภาพ บริบทวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลการพัฒนาสมรรถนะและอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่น
6 ผลของการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556
7 ผลของการใช้ก้านมะพร้าวกระดกต่อการยึดติดของข้อเท้าและความตึงตัวของกล้ามเนื้อขาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะปลายเท้าตกในตำบลบ้านเป็ด
8 ผลของการจัดกระบวนเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยใช้โครงงานในวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
9 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
10 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชา สม.1102 ทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2555
11 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์มใน รายวิชา สม. 1102 ทักษะชีวิต
ปี พ.ศ. 2553
12 พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
13 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 เรื่อง การวินิจฉัยปัญหาทางสุขภาพชุมชนและการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน
14 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและการคิดอย่างเป็นระบบในรายวิชาพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1 เรื่อง กระบวนการและเทคนิคการเยี่ยมบ้าน
15 ผลการจัดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
16 การประเมินการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฎิบัติการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์2
17 ปัจจัยทำนายความผาสุขทางใจของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร
ปี พ.ศ. 2539
18 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการ กับการปฏิบัติพัฒนกิจ ของบิดามารดาระยะครอบครัวมีบุตรวัยรุ่น