ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
8 ปริญญา พวงนาค 3
9 โสภณ เริงสำราญ 3
10 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
11 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
12 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
13 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
14 สุพิณ แสงสุข 2
15 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
16 อรพินท์ พานทอง 2
17 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
18 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
19 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
20 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
21 กาวี ศรีกูลกิจ 2
22 วารุณี ฟางทวานิช 2
23 วีระ ชูกระชั้น 2
24 Pranee Rattanawaleedirojn 2
25 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
26 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
27 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
28 Puttipongse Varavudhi 1
29 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
30 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
31 Sompol Sanguanrungsirikul 1
32 ละอองทิพย์ เหมะ 1
33 Kitpramuk Tantayaporn 1
34 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
35 Chakkaphan Sutthirat 1
36 ๋Janes, Gavin W. 1
37 Naiyana Chaiyabutr 1
38 ประคอง ชอบเสียง 1
39 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
40 วิมล เหมะจันทร 1
41 พรรณี กาญจนพลู 1
42 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
43 สุมา เมืองใย 1
44 Supa Chantharasakul 1
45 Panee Boonthavi 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
48 วัฒนชัย สมิทธากร 1
49 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
50 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
51 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
52 Wilai Anomasiri 1
53 Kittisak Likhitwitayawuid 1
54 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
55 บรรจง คณะวรรณ 1
56 มยุรี ตันติสิระ 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 Vimolmas Lipipun 1
59 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
60 Sumphan Wongseripipatana 1
61 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
62 Garnpimol C. Ritthidej 1
63 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
64 Phanphen Wattanaarsakit 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 Acom Sornsute 1
70 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 Thada Jirajaras 1
79 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
80 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 Kasidit Nootong 1
85 นภสร โกวรรธนะกุล 1
86 กำจัด มงคลกุล 1
87 วินัย งามแสง 1
88 สุมิตรา พูลทอง 1
89 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
90 ชอุ่ม มลิลา 1
91 Yeshey Penjor 1
92 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
93 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
94 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
95 Chayaporn Supachartwong 1
96 สิทธิพร แอกทอง 1
97 Anawatch Mitpratan 1
98 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
99 Jittima Chatchawansaisin 1
100 Jaitip Paiboon 1
101 Chonticha Srisawang 1
102 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
103 รุ่งราวี ทองกันยา 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
106 เข็มชัย เหมะจันทร 1
107 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
108 ไววิทย์ พุทธารี 1
109 Pranee Lertsutthiwong 1
110 Suwalee Chandrkrachang 1
111 Varunee Padmasankh 1
112 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
113 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
114 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
115 สายฝน ควรผดุง 1
116 Sawalee Saenapituk 1
117 สิริพร สิวราวุฒิ 1
118 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
119 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
120 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
121 Kanokwan Saengkiettiyut 1
122 วาสนา เสียงดัง 1
123 Walaisiri Muangsiri 1
124 Rajalida Lipikorn 1
125 สมชัย วัฒนการุณ 1
126 กระมล ทองธรรมชาติ 1
127 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
128 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
129 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
130 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
131 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
132 Chariya Uiyyasathian 1
133 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
134 Suchin Arunsawatwong 1
135 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
136 ประธาน ดาบเพชร 1
137 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
138 อวย เกตุสิงห์ 1
139 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
140 Supot Hannongbua 1
141 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
142 Krisana Siraleartmukul 1
143 สมพร พรมดี 1
144 สุวิชา ทองสิมา 1
145 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
146 Boonchai Sangpetngam 1
147 Chalermpol Leevailoj 1
148 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
149 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
150 อุทัย บุญประเสริฐ 1
151 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
152 Somying Tumwasorn 1
153 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
154 Srilert Chotpantarat 1
155 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
156 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
157 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
158 ศิริชัย ศิริกายะ 1
159 Vanida Chantarateptawan 1
160 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
161 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
162 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
164 วิไล ชินธเนศ 1
165 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
168 ธวัชชัย สันติสุข 1
169 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
170 วัลลภ แย้มเหมือน 1
171 สำเริง แย้มโสภี 1
172 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
173 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
174 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
176 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
178 คัคนางค์ มณีศรี 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
181 สรินทร ลิ่มปนาท 1
182 กาญจนา แก้วเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก