ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
4 ศรีไฉล ขุนทน 5
5 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
6 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
7 โสภณ เริงสำราญ 3
8 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
10 ปริญญา พวงนาค 3
11 สุพิณ แสงสุข 2
12 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
13 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
14 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
15 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
16 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
17 Pranee Rattanawaleedirojn 2
18 วารุณี ฟางทวานิช 2
19 วีระ ชูกระชั้น 2
20 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
21 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
22 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
23 อรพินท์ พานทอง 2
24 กาวี ศรีกูลกิจ 2
25 นภสร โกวรรธนะกุล 1
26 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
30 กำจัด มงคลกุล 1
31 ชอุ่ม มลิลา 1
32 Yeshey Penjor 1
33 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
34 Phanphen Wattanaarsakit 1
35 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
36 Chayaporn Supachartwong 1
37 ๋Janes, Gavin W. 1
38 Jittima Chatchawansaisin 1
39 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
40 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
41 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
42 Chonticha Srisawang 1
43 วินัย งามแสง 1
44 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
45 ละอองทิพย์ เหมะ 1
46 Kitpramuk Tantayaporn 1
47 สิทธิพร แอกทอง 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 Puttipongse Varavudhi 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 Naiyana Chaiyabutr 1
52 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
53 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
54 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
55 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
56 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
57 ประคอง ชอบเสียง 1
58 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
59 พรรณี กาญจนพลู 1
60 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
61 สุมา เมืองใย 1
62 วิมล เหมะจันทร 1
63 Chakkaphan Sutthirat 1
64 กระมล ทองธรรมชาติ 1
65 Varunee Padmasankh 1
66 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
67 Pranee Lertsutthiwong 1
68 Suwalee Chandrkrachang 1
69 Walaisiri Muangsiri 1
70 ประธาน ดาบเพชร 1
71 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
72 Rajalida Lipikorn 1
73 ไววิทย์ พุทธารี 1
74 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
75 Kanokwan Saengkiettiyut 1
76 วาสนา เสียงดัง 1
77 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
78 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 เข็มชัย เหมะจันทร 1
81 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
82 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
83 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
84 อวย เกตุสิงห์ 1
85 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
86 Chariya Uiyyasathian 1
87 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
88 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
89 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
90 Kasidit Nootong 1
91 Waraporn Siriterm 1
92 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
93 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
94 สมชัย วัฒนการุณ 1
95 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
96 Krisana Siraleartmukul 1
97 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
98 Supot Hannongbua 1
99 Suchin Arunsawatwong 1
100 Ampa Luiengpirom 1
101 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 Anawatch Mitpratan 1
104 วัฒนชัย สมิทธากร 1
105 ศุกันยา ห้วยผัด 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 คัคนางค์ มณีศรี 1
110 สรินทร ลิ่มปนาท 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
112 Pantharee Boonsatorn 1
113 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
114 วิไล ชินธเนศ 1
115 Somying Tumwasorn 1
116 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
117 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
118 สุวดี ยาป่าคาย 1
119 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 อุทัย บุญประเสริฐ 1
123 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
125 สุวิชา ทองสิมา 1
126 วัลลภ แย้มเหมือน 1
127 สำเริง แย้มโสภี 1
128 สมพร พรมดี 1
129 สิริพร สิวราวุฒิ 1
130 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 Sawalee Saenapituk 1
133 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
134 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
137 Acom Sornsute 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
140 ธวัชชัย สันติสุข 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
143 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
144 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
145 Wilai Anomasiri 1
146 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
147 Panee Boonthavi 1
148 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
149 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
150 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
151 กาญจนา แก้วเทพ 1
152 Jaitip Paiboon 1
153 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
154 Supa Chantharasakul 1
155 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
156 Vimolmas Lipipun 1
157 บรรจง คณะวรรณ 1
158 Garnpimol C. Ritthidej 1
159 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
160 Kittisak Likhitwitayawuid 1
161 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
162 Sumphan Wongseripipatana 1
163 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
164 Pornpimol Muanjai 1
165 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
166 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
167 Srilert Chotpantarat 1
168 Chalermpol Leevailoj 1
169 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
170 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
171 Boonchai Sangpetngam 1
172 กมลชนก ยวดยง 1
173 Thada Jirajaras 1
174 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
175 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
176 ศิริชัย ศิริกายะ 1
177 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
178 Vanida Chantarateptawan 1
179 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
180 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
181 เอกชัย อดุลยธรรม 1
182 มยุรี ตันติสิระ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก