ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 ปริญญา พวงนาค 3
8 โสภณ เริงสำราญ 3
9 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
11 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
12 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
13 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
14 สุพิณ แสงสุข 2
15 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
16 อรพินท์ พานทอง 2
17 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
18 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
19 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
20 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
21 กาวี ศรีกูลกิจ 2
22 วารุณี ฟางทวานิช 2
23 วีระ ชูกระชั้น 2
24 Pranee Rattanawaleedirojn 2
25 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
26 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
27 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
28 Anawatch Mitpratan 1
29 สิทธิพร แอกทอง 1
30 Chariya Uiyyasathian 1
31 Kasidit Nootong 1
32 Waraporn Siriterm 1
33 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
34 กระมล ทองธรรมชาติ 1
35 Supot Hannongbua 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 Chayaporn Supachartwong 1
38 Suchin Arunsawatwong 1
39 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
40 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
41 สมชัย วัฒนการุณ 1
42 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
43 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
44 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
45 Yeshey Penjor 1
46 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
47 Krisana Siraleartmukul 1
48 ชอุ่ม มลิลา 1
49 รุ่งราวี ทองกันยา 1
50 Chakkaphan Sutthirat 1
51 ๋Janes, Gavin W. 1
52 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
53 สุมิตรา พูลทอง 1
54 นภสร โกวรรธนะกุล 1
55 Chonticha Srisawang 1
56 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
57 Jittima Chatchawansaisin 1
58 Phanphen Wattanaarsakit 1
59 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
60 กำจัด มงคลกุล 1
61 วินัย งามแสง 1
62 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
63 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
64 ไววิทย์ พุทธารี 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 วัลลภ แย้มเหมือน 1
67 สำเริง แย้มโสภี 1
68 สมพร พรมดี 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
71 สายฝน ควรผดุง 1
72 Sawalee Saenapituk 1
73 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
74 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
77 สรินทร ลิ่มปนาท 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
80 ธวัชชัย สันติสุข 1
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
83 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
84 วาสนา เสียงดัง 1
85 Walaisiri Muangsiri 1
86 Suwalee Chandrkrachang 1
87 Varunee Padmasankh 1
88 Rajalida Lipikorn 1
89 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
90 อวย เกตุสิงห์ 1
91 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
92 ประธาน ดาบเพชร 1
93 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
94 Pranee Lertsutthiwong 1
95 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
96 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
97 Kanokwan Saengkiettiyut 1
98 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
99 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
100 ประคอง ชอบเสียง 1
101 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
102 เข็มชัย เหมะจันทร 1
103 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
104 Sompol Sanguanrungsirikul 1
105 Somying Tumwasorn 1
106 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
107 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
113 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
114 Boonchai Sangpetngam 1
115 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
116 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 Srilert Chotpantarat 1
120 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
121 Chalermpol Leevailoj 1
122 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
123 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 Acom Sornsute 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
137 คัคนางค์ มณีศรี 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 Thada Jirajaras 1
143 ศิริชัย ศิริกายะ 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
146 Puttipongse Varavudhi 1
147 ละอองทิพย์ เหมะ 1
148 Naiyana Chaiyabutr 1
149 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 มยุรี ตันติสิระ 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 Kitpramuk Tantayaporn 1
154 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
155 พรรณี กาญจนพลู 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
158 วิมล เหมะจันทร 1
159 สุมา เมืองใย 1
160 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
161 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
162 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
163 Vimolmas Lipipun 1
164 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
165 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
166 Wilai Anomasiri 1
167 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
168 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
169 Jaitip Paiboon 1
170 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
171 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
172 กาญจนา แก้วเทพ 1
173 วัฒนชัย สมิทธากร 1
174 Panee Boonthavi 1
175 Sumphan Wongseripipatana 1
176 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
177 Garnpimol C. Ritthidej 1
178 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
179 Kittisak Likhitwitayawuid 1
180 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
181 Supa Chantharasakul 1
182 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก