ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
8 ปริญญา พวงนาค 3
9 โสภณ เริงสำราญ 3
10 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
11 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
12 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
13 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
14 สุพิณ แสงสุข 2
15 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
16 อรพินท์ พานทอง 2
17 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
18 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
19 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
20 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
21 กาวี ศรีกูลกิจ 2
22 วารุณี ฟางทวานิช 2
23 วีระ ชูกระชั้น 2
24 Pranee Rattanawaleedirojn 2
25 บรรจง คณะวรรณ 1
26 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
27 Vimolmas Lipipun 1
28 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
29 Kittisak Likhitwitayawuid 1
30 มยุรี ตันติสิระ 1
31 Sumphan Wongseripipatana 1
32 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
33 Garnpimol C. Ritthidej 1
34 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
35 Kitpramuk Tantayaporn 1
36 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
37 Supa Chantharasakul 1
38 ละอองทิพย์ เหมะ 1
39 Sompol Sanguanrungsirikul 1
40 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
41 Naiyana Chaiyabutr 1
42 Puttipongse Varavudhi 1
43 Ampa Luiengpirom 1
44 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
45 Vanida Chantarateptawan 1
46 ศิริชัย ศิริกายะ 1
47 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
48 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
49 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
50 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
51 Srilert Chotpantarat 1
52 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
53 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
54 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
55 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
56 วัฒนชัย สมิทธากร 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Wilai Anomasiri 1
59 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
60 กาญจนา แก้วเทพ 1
61 Jaitip Paiboon 1
62 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
65 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สุวดี ยาป่าคาย 1
68 ศุกันยา ห้วยผัด 1
69 Pantharee Boonsatorn 1
70 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
71 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
72 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
73 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
74 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
77 Acom Sornsute 1
78 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
79 เอกชัย อดุลยธรรม 1
80 กมลชนก ยวดยง 1
81 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
82 Thada Jirajaras 1
83 วินัย งามแสง 1
84 กำจัด มงคลกุล 1
85 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
86 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
87 ประคอง ชอบเสียง 1
88 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
89 พรรณี กาญจนพลู 1
90 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
91 สุมา เมืองใย 1
92 วิมล เหมะจันทร 1
93 Chakkaphan Sutthirat 1
94 ๋Janes, Gavin W. 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 นภสร โกวรรธนะกุล 1
98 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
99 Yeshey Penjor 1
100 Chalermpol Leevailoj 1
101 รุ่งราวี ทองกันยา 1
102 ชอุ่ม มลิลา 1
103 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
104 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
105 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
106 อวย เกตุสิงห์ 1
107 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
108 Krisana Siraleartmukul 1
109 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
110 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
111 Suchin Arunsawatwong 1
112 Supot Hannongbua 1
113 ประธาน ดาบเพชร 1
114 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
115 Pranee Lertsutthiwong 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 Rajalida Lipikorn 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 Suwalee Chandrkrachang 1
123 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
124 กระมล ทองธรรมชาติ 1
125 Chayaporn Supachartwong 1
126 สิทธิพร แอกทอง 1
127 Anawatch Mitpratan 1
128 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
129 Jittima Chatchawansaisin 1
130 Phanphen Wattanaarsakit 1
131 Chonticha Srisawang 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 Kasidit Nootong 1
134 Waraporn Siriterm 1
135 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 สมชัย วัฒนการุณ 1
138 Chariya Uiyyasathian 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
141 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
142 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
143 เข็มชัย เหมะจันทร 1
144 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
145 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
146 คัคนางค์ มณีศรี 1
147 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
148 สรินทร ลิ่มปนาท 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
154 วิไล ชินธเนศ 1
155 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
156 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
157 Boonchai Sangpetngam 1
158 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
159 Somying Tumwasorn 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
161 อุทัย บุญประเสริฐ 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
163 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
165 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
166 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
167 สายฝน ควรผดุง 1
168 วาสนา เสียงดัง 1
169 Kanokwan Saengkiettiyut 1
170 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
171 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
172 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
173 Sawalee Saenapituk 1
174 สิริพร สิวราวุฒิ 1
175 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
176 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
177 ธวัชชัย สันติสุข 1
178 สำเริง แย้มโสภี 1
179 วัลลภ แย้มเหมือน 1
180 สมพร พรมดี 1
181 สุวิชา ทองสิมา 1
182 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก