ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
3 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
4 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
5 ศรีไฉล ขุนทน 5
6 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
8 ปริญญา พวงนาค 3
9 โสภณ เริงสำราญ 3
10 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
11 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
12 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
13 สุพิณ แสงสุข 2
14 Pranee Rattanawaleedirojn 2
15 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
16 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
17 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
18 วีระ ชูกระชั้น 2
19 กาวี ศรีกูลกิจ 2
20 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
21 วารุณี ฟางทวานิช 2
22 อรพินท์ พานทอง 2
23 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
24 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
25 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
26 พรรณี กาญจนพลู 1
27 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
28 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
29 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
30 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
31 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
32 สุมา เมืองใย 1
33 วิมล เหมะจันทร 1
34 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
37 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
38 Yeshey Penjor 1
39 ชอุ่ม มลิลา 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 ๋Janes, Gavin W. 1
42 รุ่งราวี ทองกันยา 1
43 ประคอง ชอบเสียง 1
44 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
45 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
46 Garnpimol C. Ritthidej 1
47 สุมิตรา พูลทอง 1
48 Sumphan Wongseripipatana 1
49 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
50 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
51 Supa Chantharasakul 1
52 Kittisak Likhitwitayawuid 1
53 Vimolmas Lipipun 1
54 บรรจง คณะวรรณ 1
55 Puttipongse Varavudhi 1
56 Sompol Sanguanrungsirikul 1
57 ละอองทิพย์ เหมะ 1
58 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
59 Naiyana Chaiyabutr 1
60 มยุรี ตันติสิระ 1
61 Ampa Luiengpirom 1
62 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
63 Kitpramuk Tantayaporn 1
64 สิทธิพร แอกทอง 1
65 Suchin Arunsawatwong 1
66 Supot Hannongbua 1
67 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
68 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
69 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
70 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
71 สมชัย วัฒนการุณ 1
72 กระมล ทองธรรมชาติ 1
73 Krisana Siraleartmukul 1
74 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
75 Walaisiri Muangsiri 1
76 Suwalee Chandrkrachang 1
77 Varunee Padmasankh 1
78 Rajalida Lipikorn 1
79 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
80 อวย เกตุสิงห์ 1
81 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
82 ประธาน ดาบเพชร 1
83 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 Chonticha Srisawang 1
86 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 กำจัด มงคลกุล 1
91 วินัย งามแสง 1
92 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
93 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
96 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
97 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
98 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
99 Waraporn Siriterm 1
100 Panee Boonthavi 1
101 Anawatch Mitpratan 1
102 Kasidit Nootong 1
103 นภสร โกวรรธนะกุล 1
104 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
105 Kanokwan Saengkiettiyut 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
108 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
109 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
110 เข็มชัย เหมะจันทร 1
111 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
112 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 วัลลภ แย้มเหมือน 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 Sawalee Saenapituk 1
121 สิริพร สิวราวุฒิ 1
122 สมพร พรมดี 1
123 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
124 ไววิทย์ พุทธารี 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 Acom Sornsute 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
137 Pranee Lertsutthiwong 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 Thada Jirajaras 1
143 ธวัชชัย สันติสุข 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
147 Vanida Chantarateptawan 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
150 Boonchai Sangpetngam 1
151 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
152 Chalermpol Leevailoj 1
153 ศิริชัย ศิริกายะ 1
154 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 Wilai Anomasiri 1
157 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
158 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
159 Jaitip Paiboon 1
160 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
161 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
162 กาญจนา แก้วเทพ 1
163 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
164 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
165 สรินทร ลิ่มปนาท 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
167 คัคนางค์ มณีศรี 1
168 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
169 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
170 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
171 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
173 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
174 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
175 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
176 Somying Tumwasorn 1
177 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
178 อุทัย บุญประเสริฐ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
180 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
181 วิไล ชินธเนศ 1
182 วัฒนชัย สมิทธากร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 3
5 2550 4
6 2547 1
7 2546 2
8 2545 2
9 2544 1
10 2543 3
11 2542 2
12 2541 2
13 2540 3
14 2539 1
15 1086 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 List assignment problems
7 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
9 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
10 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
12 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
13 การเตรียมพอรัสไคโตซานบีด โดยใช้ซิลิกาเป็นสารเพิ่มความพรุนตัว
14 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2546
16 การเตรียมพอรัสไคโตซานบีด โดยใช้ซิลิกาเป็นสารเพิ่มความพรุนตัว
17 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
18 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
19 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2544
20 การนำขยะพลาสติก ABS กลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2543
21 การรวมขั้นตอนการย้อมสีรีแดคทีฟดัดแปร และการตกแต่งสำเร็จของผ้าฝ้าย
22 การนำขยะพลาสติก ABS กลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
23 การศึกษาวิธีการนำการวัสดุอลูมินาเซรามิกกลับมาใช้ไหม่
ปี พ.ศ. 2542
24 การรวมขั้นตอนการย้อมสีรีแดคทีฟดัดแปร และการตกแต่งสำเร็จของผ้าฝ้าย
25 การสังเคราะห์คาร์บอนซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2541
26 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
27 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
28 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
29 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
30 การสังเคราะห์คาร์บอนซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2539
31 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การชุบเคลือบนิกเกิล-สังกะสี-ฟอสฟอรัสบนเหล็กแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
33 การศึกษาวิธีการนำการวัสดุอลูมินาเซรามิกกลับมาใช้ไหม่