ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 ปริญญา พวงนาค 3
8 โสภณ เริงสำราญ 3
9 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
11 วารุณี ฟางทวานิช 2
12 วีระ ชูกระชั้น 2
13 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
14 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
15 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
16 กาวี ศรีกูลกิจ 2
17 อรพินท์ พานทอง 2
18 สุพิณ แสงสุข 2
19 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
20 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
21 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
22 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
23 Pranee Rattanawaleedirojn 2
24 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
25 Krisana Siraleartmukul 1
26 Supot Hannongbua 1
27 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
28 กระมล ทองธรรมชาติ 1
29 สมชัย วัฒนการุณ 1
30 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
31 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 Suchin Arunsawatwong 1
34 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 Suwalee Chandrkrachang 1
39 Walaisiri Muangsiri 1
40 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
41 ประธาน ดาบเพชร 1
42 Rajalida Lipikorn 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
45 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
46 Jittima Chatchawansaisin 1
47 Pranee Lertsutthiwong 1
48 Chonticha Srisawang 1
49 Phanphen Wattanaarsakit 1
50 วินัย งามแสง 1
51 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
52 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
53 Chayaporn Supachartwong 1
54 สิทธิพร แอกทอง 1
55 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
56 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
57 Chariya Uiyyasathian 1
58 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
59 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
60 Anawatch Mitpratan 1
61 Kasidit Nootong 1
62 Waraporn Siriterm 1
63 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
64 สายฝน ควรผดุง 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 Acom Sornsute 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 Thada Jirajaras 1
79 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
80 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 ธวัชชัย สันติสุข 1
84 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
85 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
86 Kanokwan Saengkiettiyut 1
87 วาสนา เสียงดัง 1
88 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
89 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
90 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
91 เข็มชัย เหมะจันทร 1
92 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
93 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
94 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
95 วัลลภ แย้มเหมือน 1
96 สำเริง แย้มโสภี 1
97 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 สมพร พรมดี 1
100 กำจัด มงคลกุล 1
101 Sawalee Saenapituk 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 ไววิทย์ พุทธารี 1
104 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
105 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
106 Vanida Chantarateptawan 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
112 Srilert Chotpantarat 1
113 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
114 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
117 วัฒนชัย สมิทธากร 1
118 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
119 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
120 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
121 กาญจนา แก้วเทพ 1
122 Jaitip Paiboon 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 Boonchai Sangpetngam 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
126 คัคนางค์ มณีศรี 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
128 สรินทร ลิ่มปนาท 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
131 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
132 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
133 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
135 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
136 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
137 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
138 Somying Tumwasorn 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
140 วิไล ชินธเนศ 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
142 อุทัย บุญประเสริฐ 1
143 Panee Boonthavi 1
144 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
148 วิมล เหมะจันทร 1
149 สุมา เมืองใย 1
150 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
151 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
152 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
153 ประคอง ชอบเสียง 1
154 Chakkaphan Sutthirat 1
155 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
156 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
157 สุมิตรา พูลทอง 1
158 Yeshey Penjor 1
159 ชอุ่ม มลิลา 1
160 ๋Janes, Gavin W. 1
161 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
162 รุ่งราวี ทองกันยา 1
163 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
164 Kitpramuk Tantayaporn 1
165 Garnpimol C. Ritthidej 1
166 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
167 Vimolmas Lipipun 1
168 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
169 Sumphan Wongseripipatana 1
170 Supa Chantharasakul 1
171 Kittisak Likhitwitayawuid 1
172 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
173 บรรจง คณะวรรณ 1
174 มยุรี ตันติสิระ 1
175 Puttipongse Varavudhi 1
176 Sompol Sanguanrungsirikul 1
177 ละอองทิพย์ เหมะ 1
178 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
179 Naiyana Chaiyabutr 1
180 Ampa Luiengpirom 1
181 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
182 นภสร โกวรรธนะกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก