ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
8 ปริญญา พวงนาค 3
9 โสภณ เริงสำราญ 3
10 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
11 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
12 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
13 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
14 สุพิณ แสงสุข 2
15 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
16 อรพินท์ พานทอง 2
17 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
18 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
19 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
20 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
21 กาวี ศรีกูลกิจ 2
22 วารุณี ฟางทวานิช 2
23 วีระ ชูกระชั้น 2
24 Pranee Rattanawaleedirojn 2
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
27 Naiyana Chaiyabutr 1
28 Vimolmas Lipipun 1
29 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
30 Puttipongse Varavudhi 1
31 บรรจง คณะวรรณ 1
32 มยุรี ตันติสิระ 1
33 Ampa Luiengpirom 1
34 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
35 สุมา เมืองใย 1
36 วิมล เหมะจันทร 1
37 Garnpimol C. Ritthidej 1
38 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
39 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 Kitpramuk Tantayaporn 1
42 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
43 Sompol Sanguanrungsirikul 1
44 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
45 กาญจนา แก้วเทพ 1
46 Jaitip Paiboon 1
47 พรรณี กาญจนพลู 1
48 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
49 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
50 Vanida Chantarateptawan 1
51 ศิริชัย ศิริกายะ 1
52 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
53 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
54 Wilai Anomasiri 1
55 Kittisak Likhitwitayawuid 1
56 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
57 Sumphan Wongseripipatana 1
58 Supa Chantharasakul 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 วัฒนชัย สมิทธากร 1
62 Panee Boonthavi 1
63 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
64 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 ศุกันยา ห้วยผัด 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
69 Acom Sornsute 1
70 Jittima Chatchawansaisin 1
71 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
72 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
73 Thanathon Sesuk 1
74 สุวดี ยาป่าคาย 1
75 เอกชัย อดุลยธรรม 1
76 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
77 Pornpimol Muanjai 1
78 Thada Jirajaras 1
79 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
80 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
81 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
82 กมลชนก ยวดยง 1
83 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
84 Chonticha Srisawang 1
85 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
86 รุ่งราวี ทองกันยา 1
87 ชอุ่ม มลิลา 1
88 ๋Janes, Gavin W. 1
89 Chakkaphan Sutthirat 1
90 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
91 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
92 ประคอง ชอบเสียง 1
93 Yeshey Penjor 1
94 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
95 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
96 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
97 Phanphen Wattanaarsakit 1
98 วินัย งามแสง 1
99 กำจัด มงคลกุล 1
100 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
101 สุมิตรา พูลทอง 1
102 นภสร โกวรรธนะกุล 1
103 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
104 อุทัย บุญประเสริฐ 1
105 Rajalida Lipikorn 1
106 Walaisiri Muangsiri 1
107 Suwalee Chandrkrachang 1
108 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
109 ประธาน ดาบเพชร 1
110 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
111 อวย เกตุสิงห์ 1
112 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
113 Varunee Padmasankh 1
114 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
115 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
116 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
117 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
118 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
119 เข็มชัย เหมะจันทร 1
120 Pranee Lertsutthiwong 1
121 ไววิทย์ พุทธารี 1
122 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
123 Krisana Siraleartmukul 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
126 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
127 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
128 Waraporn Siriterm 1
129 Kasidit Nootong 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 สิทธิพร แอกทอง 1
132 Anawatch Mitpratan 1
133 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
134 Chariya Uiyyasathian 1
135 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
136 Suchin Arunsawatwong 1
137 Supot Hannongbua 1
138 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 สมชัย วัฒนการุณ 1
143 Kanokwan Saengkiettiyut 1
144 วาสนา เสียงดัง 1
145 วิไล ชินธเนศ 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
147 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
149 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
150 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
151 คัคนางค์ มณีศรี 1
152 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
153 Somying Tumwasorn 1
154 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
155 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
156 Srilert Chotpantarat 1
157 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
158 Chalermpol Leevailoj 1
159 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
160 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
161 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
162 Boonchai Sangpetngam 1
163 สรินทร ลิ่มปนาท 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
165 สมพร พรมดี 1
166 สุวิชา ทองสิมา 1
167 วัลลภ แย้มเหมือน 1
168 สิริพร สิวราวุฒิ 1
169 Sawalee Saenapituk 1
170 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
171 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
172 สายฝน ควรผดุง 1
173 สำเริง แย้มโสภี 1
174 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
175 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
176 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
177 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
178 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
180 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
181 ธวัชชัย สันติสุข 1
182 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2553 3
4 2552 3
5 2550 4
6 2547 1
7 2546 2
8 2545 2
9 2544 1
10 2543 3
11 2542 2
12 2541 2
13 2540 3
14 2539 1
15 1086 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก: ปีที่ 4 (ภาคใต้)
3 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
4 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
5 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
6 List assignment problems
7 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2552
8 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
9 การยกระดับคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิก
10 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจล ที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
12 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
13 การเตรียมพอรัสไคโตซานบีด โดยใช้ซิลิกาเป็นสารเพิ่มความพรุนตัว
14 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม
ปี พ.ศ. 2547
15 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2546
16 การเตรียมพอรัสไคโตซานบีด โดยใช้ซิลิกาเป็นสารเพิ่มความพรุนตัว
17 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
18 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
19 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2544
20 การนำขยะพลาสติก ABS กลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
ปี พ.ศ. 2543
21 การรวมขั้นตอนการย้อมสีรีแดคทีฟดัดแปร และการตกแต่งสำเร็จของผ้าฝ้าย
22 การนำขยะพลาสติก ABS กลับมาขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
23 การศึกษาวิธีการนำการวัสดุอลูมินาเซรามิกกลับมาใช้ไหม่
ปี พ.ศ. 2542
24 การรวมขั้นตอนการย้อมสีรีแดคทีฟดัดแปร และการตกแต่งสำเร็จของผ้าฝ้าย
25 การสังเคราะห์คาร์บอนซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2541
26 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
27 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
28 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
29 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
30 การสังเคราะห์คาร์บอนซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย
ปี พ.ศ. 2539
31 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การชุบเคลือบนิกเกิล-สังกะสี-ฟอสฟอรัสบนเหล็กแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
33 การศึกษาวิธีการนำการวัสดุอลูมินาเซรามิกกลับมาใช้ไหม่