ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 13
2 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 6
3 กฤษณา ศิรเลิศมุกุล 6
4 สวลี เสนาพิทักษ์ 5
5 อดิศักดิ์ ถือพลอย 5
6 ศรีไฉล ขุนทน 5
7 ปริญญา พวงนาค 3
8 โสภณ เริงสำราญ 3
9 รัดเกล้า ภูติวรนาถ 3
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 3
11 กาวี ศรีกูลกิจ 2
12 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 2
13 วีระ ชูกระชั้น 2
14 สุรศักดิ์ ไวทยวงศ์สกุล 2
15 อรพินท์ พานทอง 2
16 สุทธิรัตน์ ลิศนันท์ 2
17 วารุณี ฟางทวานิช 2
18 สิริพรรณ นิลไพรัช 2
19 ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล 2
20 Pranee Rattanawaleedirojn 2
21 รัฐพล รังกุพันธ์ 2
22 ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ 2
23 สุพิณ แสงสุข 2
24 ณัฏฐิตา ชวนเกริกกุล 2
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 Phanphen Wattanaarsakit 1
29 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
30 Anawatch Mitpratan 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
33 Jittima Chatchawansaisin 1
34 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
35 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
36 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
37 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
38 Chariya Uiyyasathian 1
39 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
40 Waraporn Siriterm 1
41 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
42 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
43 Kasidit Nootong 1
44 Chakkaphan Sutthirat 1
45 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
46 ประคอง ชอบเสียง 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
49 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
50 สุมา เมืองใย 1
51 วิมล เหมะจันทร 1
52 พรรณี กาญจนพลู 1
53 ๋Janes, Gavin W. 1
54 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
55 สุมิตรา พูลทอง 1
56 นภสร โกวรรธนะกุล 1
57 กำจัด มงคลกุล 1
58 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
59 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
60 รุ่งราวี ทองกันยา 1
61 ชอุ่ม มลิลา 1
62 Yeshey Penjor 1
63 วินัย งามแสง 1
64 ปราณี เลิศสุทธิวงค์ 1
65 วาสนา เสียงดัง 1
66 ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ 1
67 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
68 Kanokwan Saengkiettiyut 1
69 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
70 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
71 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
72 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
73 สายฝน ควรผดุง 1
74 Sawalee Saenapituk 1
75 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
76 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
77 ธวัชชัย สันติสุข 1
78 สำเริง แย้มโสภี 1
79 วัลลภ แย้มเหมือน 1
80 สิริพร สิวราวุฒิ 1
81 สมพร พรมดี 1
82 สุวิชา ทองสิมา 1
83 เข็มชัย เหมะจันทร 1
84 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
85 Krisana Siraleartmukul 1
86 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
87 อวย เกตุสิงห์ 1
88 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
89 Supot Hannongbua 1
90 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
91 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
92 Suchin Arunsawatwong 1
93 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
94 ประธาน ดาบเพชร 1
95 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
96 Pranee Lertsutthiwong 1
97 ไววิทย์ พุทธารี 1
98 Varunee Padmasankh 1
99 Suwalee Chandrkrachang 1
100 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
101 Rajalida Lipikorn 1
102 Walaisiri Muangsiri 1
103 กระมล ทองธรรมชาติ 1
104 บรรจง คณะวรรณ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
106 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 คัคนางค์ มณีศรี 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 สรินทร ลิ่มปนาท 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
115 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
116 Boonchai Sangpetngam 1
117 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
118 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
119 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
120 อุทัย บุญประเสริฐ 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
122 Somying Tumwasorn 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
125 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 สุวดี ยาป่าคาย 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 Pantharee Boonsatorn 1
130 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
131 Acom Sornsute 1
132 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
133 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
134 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
135 Pornpimol Muanjai 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 เอกชัย อดุลยธรรม 1
140 กมลชนก ยวดยง 1
141 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
142 Thada Jirajaras 1
143 Chalermpol Leevailoj 1
144 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
145 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 มยุรี ตันติสิระ 1
148 Garnpimol C. Ritthidej 1
149 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
150 Kittisak Likhitwitayawuid 1
151 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
152 Sumphan Wongseripipatana 1
153 Ampa Luiengpirom 1
154 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
155 Kitpramuk Tantayaporn 1
156 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
157 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
158 ละอองทิพย์ เหมะ 1
159 Sompol Sanguanrungsirikul 1
160 Naiyana Chaiyabutr 1
161 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
162 Puttipongse Varavudhi 1
163 Supa Chantharasakul 1
164 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
165 ศิริชัย ศิริกายะ 1
166 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
167 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
168 Vanida Chantarateptawan 1
169 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
170 Srilert Chotpantarat 1
171 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
172 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
173 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
174 กาญจนา แก้วเทพ 1
175 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
176 วัฒนชัย สมิทธากร 1
177 Panee Boonthavi 1
178 Wilai Anomasiri 1
179 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
180 Jaitip Paiboon 1
181 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
182 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2553 3
4 2550 1
5 2547 1
6 2545 1
7 2541 2
8 2540 2
9 2539 1
10 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเตรียมอนุภาคซิงค์ออกไซด์จากของเสียในกระบวนการชุบสังกะสี : รายงานวิจัย
2 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การศีกษาสารยับยั้งการกัดกร่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับเหล็กกล้าในสารละลายกรด
ปี พ.ศ. 2553
4 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจลที่มีอนุภาคเงินนาโน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
5 List assignment problems
6 การเตรียมแผ่นฟิล์มไฮโดรเจนที่มีอนุภาคเงินนาโน
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลของการเตรียมผิวต่อความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของโรงงานผู้ผลิตและตลาดการใช้ไคตินและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2545
9 การตกแต่งผ้าฝ้ายเพื่อกันยับและยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ภายในขั้นตอนเดียว โดยใช้กรดซิทริกและไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2541
10 การตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเคมีสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัย
11 โครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2540
12 อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับกลยุทธ์ของการวิจัยและพัฒนา
13 โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2539
14 การตกแต่งผ้าฝ้ายด้วยกรดซิทริก