ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี นางงาม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่ 4
2 อนุพันธ์ กงบังเกิด 4
3 คงศักดิ์ พร้อมเทพ 4
4 ปรียานันท์ แสนโภชน์ 4
5 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 4
6 เกศรา บางสารี 3
7 วัชรศักดิ์ มาเกิด 3
8 วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ 2
9 สุชาดา บัวพันธ์ 2
10 พันธิตรา กมล 2
11 งบประมาณแผ่นดิน 2
12 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 2
13 ธนากร วงษ์ศา 2
14 เสฐียร ดามาพงษ์ 2
15 ธัชคณิน จงจิตวิมล 2
16 จุรีรัตน์ บุญวัน 2
17 สุรศักดิ์ นาคเอี่ยม 2
18 นิรมล รังสยาธร 1
19 วาสนา ณ ฝั้น 1
20 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
21 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
22 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 1
23 เด่น เครือสาร 1
24 จรัส ช่วยนะ 1
25 ดวงพร เปรมจิตร 1
26 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
27 นิติ เอี่ยมชื่น 1
28 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
29 กรกนก อิงคนินันท์ 1
30 ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ 1
31 ดวงพร เปรมจิต 1
32 ศิริพงษ์ เปรมจิต 1
33 สุนันท์ โพธิ์น้อยยัง 1
34 ธนสรณ์ รักดนตรี 1
35 อุดมพร แพ่งนคร 1
36 กฤษณธร ศรีภูเวียง 1
37 นายอนุพันธ์ กงบังเกิด 1
38 นิสาพร วัฒนศัพท์ 1
39 เงินรายได้ ม.นเรศวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 2
6 2550 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 สำรวจพืชน้ำในเขตพื้นที่บึงราชนก อ. เมือง จ. พิษณุโลก
2 สัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยาเพื่อการระบุชนิดพืชสกุล Curcuma L. (Zingiberaceae)
ปี พ.ศ. 2555
3 การขยายพันธุ์พืชวงศ์ชาฤาษี (Gesneriaceae)
4 การขยายพันธุ์พืชวงศ์ชาฤาษี (Gesneriaceae)
5 การขยายพันธุ์พืชวงศ์ชาฤาษี (Gesneriaceae)
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศึกษาทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพใน พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
7 สำรวจพืชวงศ์ชาฤาษี ในเขตพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์
8 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2552
10 การขยายพันธุ์พืชวงศ์ชาฤาษี (Gesneriaceae)
11 ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่าง ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2550
12 พรรณไม้และระบบนิเวศแบบภูเขาหินปูน ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
13 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก