ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี นันทศรี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิม จันทร์สม 8
2 นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ 6
3 กัมมาล กุมาร ปาวา 5
4 วรรณี คูสำราญ 4
5 ปัทมา สุนทรศารทูล 4
6 วิไลพร แช่มช้าง 4
7 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
8 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 4
9 ศิริเพ็ญ จริเกษม 4
10 อรุณพร อิฐรัตน์ 4
11 สายพิณ แสงหิรัญ 4
12 ศศิธร วสุวัต 4
13 เตือนตา เสมาทอง 4
14 ฉันทรา พูนศิริ 4
15 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 4
16 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 4
17 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
18 ศรีโสภา เรืองหนู 3
19 ผกากรอง ทองดียิ่ง 3
20 ชิษณุชา สัตพนพันธ์ 2
21 วนิดา จันทร์สม 2
22 กุสุมา ศรียากูล 2
23 สมบูรณ์ เกียรตินันทน์ 2
24 จำนง แก้วทับทิม 1
25 จิตวิไล ประไมย์ 1
26 ธรรมรัตน์ ทุ่ยอ้น 1
27 พิมลวรรณ ทัพยุทธพิจารณ์ 1
28 Chareonchai Jeamchanya 1
29 Chisanucha Sattaponpun 1
30 Pranee Nandhasri 1
31 Kammal Kumar Pawa 1
32 เจริญไชย เจียมจรรยา 1
33 Chalerm Jansom 1
34 Jamnong Kaewtubtim 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 1
2 543 15
ผลงานวิจัย