ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี กุลละวณิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 4
3 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 3
4 ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 3
5 เพ็ญแข วงษ์ศิริ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
7 กาญจนา นาคสกุล 1
8 เปรมินทร์ คาระวี 1
9 วิภาส โพธิแพทย์ 1
10 พุทธชาติ ธนัญชยานนท์ 1
11 สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ 1
12 อุดม รุ่งเรืองศรี 1
13 นันทริยา ลำเจียกเทศ 1
14 สุวรรณา ประดับวัฒนางกูร 1
15 วิภา วงศ์สันติวนิช 1
16 บัณฑิตวิทยาลัย 1
17 จรูญ บุญพันธ์ 1
18 ประนุท วิชชุโรจน์ 1
19 หยู, ฮุยถาย, 2516- 1
20 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
21 สุภา อังกุระวรานนท์ 1
22 อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน์ 1
23 อะรุณี รัตนกุล 1
24 พรทิพย์ พุกผาสุข 1
25 กัลยา ติงศภัทิย์ 1
26 ฉิน, ซิ่วหง 1
27 ศรินทิพย์ วัชรวัฒนากุล 1
28 อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 1
29 รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร 1
30 จิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์ 1
31 พนิดา บัวเลิศ 1
32 สาเหะ อับดุลเลาะห์อัลยุฟรี 1
33 สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ 1
34 จินดา เฮงสมบูรณ์ 1
35 นววรรณ พันธุเมธา 1
36 ธนานันท์ ตรงดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2550 2
6 2549 4
7 2547 2
8 2546 3
9 2545 2
10 2541 1
11 2539 2
12 2538 1
13 2536 2
14 2535 1
15 2529 2
16 2528 2
17 2527 1
18 2526 2
19 2525 4
20 2522 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาการอ่านเป็น: กล่องเรื่องน่าอ่าน
ปี พ.ศ. 2555
2 พัฒนาการของคำว่า "เป็น" ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การแปลี่ยนแปลงของภาษาจ้วงอันเกิดจากภาวะสัมผัสภาษาจ้วงกับภาษาจีนกลาง
ปี พ.ศ. 2552
4 วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
5 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียง และหน่วยสร้างกรรมวาจก
6 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2549
7 นำร่องเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยเรื่อง ฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 ประสานงานชุดโครงการนโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย
9 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศ ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของไทย
10 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และความต้องการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2547
11 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบอกเวลาในภาษาไทยกรุงเทพฯและภาษาจ้วงส้างซี
12 การแปลกับสมรรถนะในการแข่งขันระดับโลก
ปี พ.ศ. 2546
13 การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ : กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว
14 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียง และหน่วยสร้างกรรมวาจก
15 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียงและหน่วยสร้างกรรมวาจก
ปี พ.ศ. 2545
16 กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา
17 อนิยมสรรพนามและปฤจฉาสรรพนาม : การศึกษาเชิงประวัติ
ปี พ.ศ. 2541
18 การปฏิเสธความในภาษามือไทยของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ปี พ.ศ. 2539
19 คำไวยากรณ์ที่กลายมาจากคำนามเรียกอวัยวะและส่วนของพืช ในภาษาไทยล้านนา
20 คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2538
21 การศึกษามโนทัศน์ของคำว่า เข้า
ปี พ.ศ. 2536
22 คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
23 การเกิดความต่างด้านความสั้นยาวของสระกลางและสระต่ำในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2535
24 ความเป็นสากลของสัทอรรถลักษณะในภาษาไทเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
25 คำบอกสีและการรับรู้เรื่องสี : การศึกษาที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
26 คำลักษณะนามในภาษาไทยถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี และสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2528
27 การรวมความหมายในคำกริยาภาษาไทย
28 คำกริยาบอกการเคลื่อนที่ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2527
29 การศึกษาความหมายแฝงของคำว่า "ผู้หญิง" จากความเปรียบในบทเพลงไทยสากล
ปี พ.ศ. 2526
30 คำกิริยาการีตในภาษาไทย
31 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของเสียงสระและความหมาย ของคำซ้ำสองพยางค์ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2525
32 วิธีการทำเป็นการีตในภาษาญัฮกุร
33 คำกริยาอกรรมในภาษาไทย : การศึกษาและการจำแนกตามแนวไวยากรณ์การก
34 คำกริยาอกรรมในภาษาไทย : การศึกษาและการจำแนกตามแนวไวยากรณ์การก
35 คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาไทย : การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์
ปี พ.ศ. 2522
36 การศึกษาภาษาถิ่นย่อยของจังหวัดระยอง