ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณี กุลละวณิชย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
2 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 4
3 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 3
4 ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 2
6 เพ็ญแข วงษ์ศิริ 2
7 ศรินทิพย์ วัชรวัฒนากุล 1
8 อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 1
9 ฉิน, ซิ่วหง 1
10 จรูญ บุญพันธ์ 1
11 กัลยา ติงศภัทิย์ 1
12 วิภา วงศ์สันติวนิช 1
13 บัณฑิตวิทยาลัย 1
14 รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร 1
15 จินดา เฮงสมบูรณ์ 1
16 สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ 1
17 นววรรณ พันธุเมธา 1
18 จิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์ 1
19 พรทิพย์ พุกผาสุข 1
20 ประนุท วิชชุโรจน์ 1
21 อะรุณี รัตนกุล 1
22 สุรีเนตร จรัสจรุงเกียรติ 1
23 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
24 พุทธชาติ ธนัญชยานนท์ 1
25 ธนานันท์ ตรงดี 1
26 สาเหะ อับดุลเลาะห์อัลยุฟรี 1
27 อภิรดี อุดมมณีสุวัฒน์ 1
28 พนิดา บัวเลิศ 1
29 อุดม รุ่งเรืองศรี 1
30 นันทริยา ลำเจียกเทศ 1
31 สุภา อังกุระวรานนท์ 1
32 หยู, ฮุยถาย, 2516- 1
33 วิภาส โพธิแพทย์ 1
34 เปรมินทร์ คาระวี 1
35 กาญจนา นาคสกุล 1
36 สุวรรณา ประดับวัฒนางกูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2549 4
6 2547 2
7 2546 2
8 2545 2
9 2541 1
10 2539 2
11 2538 1
12 2536 2
13 2535 1
14 2529 2
15 2528 2
16 2527 1
17 2526 2
18 2525 4
19 2522 1
20 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาการอ่านเป็น: กล่องเรื่องน่าอ่าน
ปี พ.ศ. 2555
2 พัฒนาการของคำว่า "เป็น" ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การแปลี่ยนแปลงของภาษาจ้วงอันเกิดจากภาวะสัมผัสภาษาจ้วงกับภาษาจีนกลาง
ปี พ.ศ. 2552
4 วิจัยฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2549
5 นำร่องเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยเรื่อง ฐานรากการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 ประสานงานชุดโครงการนโยบายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของไทย
7 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและความต้องการภาษาต่างประเทศ ในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกของไทย
8 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และความต้องการภาษาต่างประเทศในภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2547
9 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบอกเวลาในภาษาไทยกรุงเทพฯและภาษาจ้วงส้างซี
10 การแปลกับสมรรถนะในการแข่งขันระดับโลก
ปี พ.ศ. 2546
11 การเปลี่ยนแปลงของวรรณยุกต์ : กรณีศึกษาภาษากลุ่มลาว
12 หน่วยสร้างที่มีข้อขัดแย้งในไวยากรณ์ไทย : หน่วยสร้างคุณานุประโยค หน่วยสร้างประโยคเติมเต็ม หน่วยสร้างกริยาเรียงและหน่วยสร้างกรรมวาจก
ปี พ.ศ. 2545
13 กลวิธีการเน้นความหมายในภาษาไทยถิ่นใต้สงขลา
14 อนิยมสรรพนามและปฤจฉาสรรพนาม : การศึกษาเชิงประวัติ
ปี พ.ศ. 2541
15 การปฏิเสธความในภาษามือไทยของโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ปี พ.ศ. 2539
16 คำไวยากรณ์ที่กลายมาจากคำนามเรียกอวัยวะและส่วนของพืช ในภาษาไทยล้านนา
17 คำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยถิ่นใต้
ปี พ.ศ. 2538
18 การศึกษามโนทัศน์ของคำว่า เข้า
ปี พ.ศ. 2536
19 คำประสมในภาษามลายูถิ่นปัตตานี
20 การเกิดความต่างด้านความสั้นยาวของสระกลางและสระต่ำในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2535
21 ความเป็นสากลของสัทอรรถลักษณะในภาษาไทเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
22 คำบอกสีและการรับรู้เรื่องสี : การศึกษาที่ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
23 คำลักษณะนามในภาษาไทยถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี และสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2528
24 การรวมความหมายในคำกริยาภาษาไทย
25 คำกริยาบอกการเคลื่อนที่ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2527
26 การศึกษาความหมายแฝงของคำว่า "ผู้หญิง" จากความเปรียบในบทเพลงไทยสากล
ปี พ.ศ. 2526
27 คำกิริยาการีตในภาษาไทย
28 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบของเสียงสระและความหมาย ของคำซ้ำสองพยางค์ในภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2525
29 วิธีการทำเป็นการีตในภาษาญัฮกุร
30 คำกริยาอกรรมในภาษาไทย : การศึกษาและการจำแนกตามแนวไวยากรณ์การก
31 คำกริยาอกรรมในภาษาไทย : การศึกษาและการจำแนกตามแนวไวยากรณ์การก
32 คำถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธในภาษาไทย : การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์
ปี พ.ศ. 2522
33 การศึกษาภาษาถิ่นย่อยของจังหวัดระยอง