ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปราณีต โอปณะโสภิต
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประณีต โอปณะโสภิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 38
2 Praneet Opanasopit 25
3 ธีรศักดิ์ โรจนราธา 23
4 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 21
5 Tanasait Ngawhirunpat 16
6 Theerasak Rojanarata 13
7 อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 12
8 วรายุทธ สะโจมแสง 8
9 Auayporn Apirakaramwong 6
10 สุวรรณี พนมสุข 5
11 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 5
12 จุไรรัตน์ นันทานิช 4
13 พิชญ์ ศุภผล 4
14 มนฤดี สุขมา 4
15 Warayuth Sajomsang 4
16 Jariya Kowapradit 4
17 Pitt Supaphol 4
18 พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ 3
19 มานี เหลืองธนะอนันต์ 3
20 ประเสริฐ อัครมงคลพร 3
21 ณัฏฐพร พิมพะ 2
22 Panya Sunintaboon 2
23 Varaporn Junyaprasert 2
24 Suvimol Surassmo 2
25 อุษาวดี สกุลคู 2
26 อรวรรณ สุวรรณทอง 2
27 ผ่องพรรณ ศิริพงษ์ 2
28 Usawadee Sakulkhu 2
29 สุชาดา พิริยะประสาธน์ 2
30 Orawan Suwantong 2
31 วัลลภ วีชะรังสรรค์ 2
32 สุวิมล สุรัสโม 2
33 Nuntavan Bunyapraphatsara 2
34 Akhayachatra Chinsriwongkul 2
35 Warisada Sila-on 2
36 Prasert Akkaramongkolporn 2
37 Tittaya Suksamran 2
38 ปิยะวรรณ เพชราภา 2
39 อรรฆยฉัตร ชินศรีวงศ์กูล 2
40 จริยา โกวะประดิษฐ์ 2
41 Satit Puttipipatkhachorn 2
42 Piyawan Bejrapha 2
43 วริษฎา ศิลาอ่อน 2
44 วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ 2
45 วฤษสพร มาเย็น 2
46 Varissaporn Mayen 2
47 Supawan Tantayanon 1
48 Maleenart Petchsangsai 1
49 Chavalit Sittisombut 1
50 มาลีนาฎ เพชรแสงใส 1
51 ชวลิต สิทธิสมบัติ 1
52 ศุภวรรณ ตันตยานนท์ 1
53 พีรยศ ภมรศิลปธรรม 1
54 Suwannee Panomsuk 1
55 ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ 1
56 สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 1
57 ปวริศ วงษ์ประยูร 1
58 วราภรณ์ ศกศวัตเมฆินทร์ 1
59 Sunee Techaarpornkul 1
60 Sirirat Wongkupasert 1
61 Jurairat Nunthanid 1
62 อมรรัตน์ วิริยะโรจน์ 1
63 Monrudee Sukma 1
64 Amornrat Viriyaroj 1
65 สุนีย์ เตชะอาภรณ์กุล 1
66 ภัทรพร โกนิล 1
67 Robert J. Lee 1
68 Wanlop Weecharangsan 1
69 Natthan Chareansriwilaiwat 1
70 Pattarapond Gonil 1
71 Chonticha Rattanarungchai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2555 2
3 2554 4
4 2553 4
5 2552 10
6 2551 8
7 2550 6
8 2549 2
9 2548 1
10 2545 1
11 2537 1
12 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การพัฒนาระบบนำส่งและการประเมินการปกป้องความเป็นพิษต่อไตจากยาซิสพลาทินของสารธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาลิโพโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีน
3 การพัฒนาลิโมโซมเคลือบด้วยพอลิเมอร์ประจุบวกสำหรับนำส่งยีน
ปี พ.ศ. 2554
4 structure–activity relationships of methylated N-aryl chitosan derivatives for enhancing paracellular permeability across Caco-2 cells
5 การพัฒนาอนุภาคระดับนาโนสำหรับนำส่งยีน  
6 ผลของนิวเคลียร์โลเคไลเซชันซิกแนลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนยีนเข้าสู่เซลล์เพาะเลี้ยงด้วยการนำส่งของไคโตซาน/ดีเอ็นเอคอมเพล็กซ์ /
7 การพัฒนาอนุภาคระดับนาโนสำหรับนำส่งยีน
ปี พ.ศ. 2553
8 Chitosan-Mediated siRNA Delivery In Vitro: Effect of Polymer Molecular Weight, Concentration and Salt Forms
9 Oleic Acid Enhances All-Trans Retinoic Acid Loading in Nano-Lipid Emulsions
10 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminocinnamyl) chitosan enhances paracellular permeability across Caco-2 cells
11 In vitro Permeability Enhancement in Intestinal Epithelial Cells (Caco-2) Monolayer of Water Soluble Quaternary Ammonium Chitosan Derivatives
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตแซนระบบอนุภาคไมเซลล์สำหรับนำส่งยาต้านมะเร็ง
13 พัฒนาตัวพาระบบนำส่งยีนชนิดใหม่โดยใช้อนุพันธ์ของไคโตแซนชนิดละลายน้ำดี
14 Nuclear localization signal peptides enhance transfection efficiency of chitosan/DNA complexes
15 Biodegradable alginate microparticles developed by electrohydrodynamic spraying techniques for oral delivery of protein
16 Physicochemical properties and antioxidant activity of gamma-oryzanol-loaded liposome formulations for topical use
17 Effect of lipid types on physicochemical characteristics, stability and antioxidant activity of gamma-oryzanol loaded lipid nanoparticles
18 Methylated N-aryl chitosan derivative/DNA complex nanoparticles for gene delivery: Synthesis and structure–activity relationships
19 Physicochemical Characteristics, Cytotoxicity, and Antioxidant Activity of Three Lipid Nanoparticulate Formulations of Alpha-lipoic Acid
20 การพัฒนาตำรับลิปิดอิมัลชั้นของยา ออล-ทรานส์เรติโนอิกแอซิค
21 การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตแซนระบบอนุภาคไมเซลล์ สำหรับนำส่งยาต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2551
22 Methylated N-(4-N,N-Dimethylaminobenzyl) Chitosan, a Novel Chitosan Derivative, Enhances Paracellular Permeability Across Intestinal Epithelial Cells
23 Methylated N-(4-pyridinylmethyl) chitosan as a novel effective safe gene carrier
24 Chitosan - thiamine pyrophosphate as a novel carrier for siRNA delivery
25 Development and characterization of pectinate micro/nanoparticles for gene delivery
26 Preparation of PMMA/acid-modified chitosan core-shell nanoparticles and their potential application in gene delivery
27 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
28 Development of Meloxicam-Loaded Electrospun Poly(vinyl alcohol) Mats as a Transdermal Therapeutic Agent
29 Methylated N-(4-N,N-dimethylaminobenzyl) chitosan for a novel effective gene carriers
ปี พ.ศ. 2550
30 การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตซานเพื่อนำส่ง siRNA ที่จำเพาะต่อเซลล์ตับ
31 Morphology study of poly(methyl methacrylate)-chitosan nanoparticles with core-shell structure
32 Physicochemical properties of lipid emulsions formulated with high loaded-all-trans retinoic acid
33 Evaluation of Chitosan Salts as Non-viral Gene Vectors in CHO-K1 Cells
34 Electrospun cellulose acetate fiber mats containing curcumin and release characteristic of the herbal substance
35 ผลของเกลือไคโตซานต่อประสิทธิภาพในการถ่ายโอนยีนเข้าสู่เซลล์เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองสำหรับการนำส่งยีน
ปี พ.ศ. 2549
36 ผลของน้ำหนักโมเลกุลและรูปเกลือของไคโตแซน ต่อการซึมผ่านเซลล์เยื่อบุผิว โดยใช้เซลล์คาโก
37 การพัฒนาระบบตัวพาชนิดใหม่สำหรับนำส่งยีนโดยใช้อนุพันธ์ของไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2548
38 ผลของไคโตซานในรูปเกลือต่อคุณสมบัติทางกายภาพเคมี และการปลดปล่อยโปรตีนจากไคโตซานนาโนปาร์ติเคิล
ปี พ.ศ. 2545
39 การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2537
40 การศึกษาจลนพลศาสตร์การปลดปล่อยและการแพร่ผ่านของนิโคตินจากระบบนำ ส่งยาทางผิวหนังที่ควบคุมด้วยเมมเบรนในหลอดทดลอง