ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรัชญา สังข์สมบูรณ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2545 1
4 2544 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การประเมินสมรรถนะและความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภาระกิจใหม่ กรณีศึกษาการถ่ายโอนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2551
2 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรองรับการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2545
3 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ผู้มีงานทำแล้ว สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2544
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาขายของรถยนต์บรรทุกใช้แล้วขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / ปรัชญา สังข์สมบูรณ์