ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 สถานการณ์สุขภาพประชาชน เขต 12
ปี พ.ศ. 2556
2 ปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาและการลื่นล้มของผู้สูงอายุในชุมชนท่าข้าม
3 ปัจจัยเสี่ยงในการใช้ยาและการลื่นล้มของผู้สูงอายุในชุมชนท่าข้าม
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการวิจัย: การตอบสนองผู้ใช้บริการสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขต 12 สงขลา
ปี พ.ศ. 2546
5 การวิเคราะห์การจัดการในการนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการทำงานของภาควิชาและหน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2545
6 การติดตามผลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ปรับปรุง 2537) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2543
7 ความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเขียนแผนการสอนทางสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2544
8 ความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง "การเขียนแผนการสอนทางสุขภาพ"
ปี พ.ศ. 2539
9 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออำนาจภายในตน พฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบล กับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
10 ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอิสระแห่งตน ความเชื่ออำนาจภายในตน พฤติกรรมการดูแลของอาจารย์พยาบาล กับความเป็นอิสระแห่งวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยของงานการพยาบาล ในโรงพยาบาล