ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพ ทองระอา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต 5
2 มนต์ชัย มนัสสิลา 5
3 กัลยกร โปร่งจันทึก 5
4 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 5
5 นิศารัตน์ ทวีนุต 4
6 พงศกร สรรค์วิทยากุล 3
7 อรัญญ์ ขันติยวิชย์ 3
8 อรุโณทัย ซาววา 3
9 อุชฎา สุขจันทร์ 3
10 อำนาจ เอี่ยมวิจารณ์ 2
11 ศฬิษา สังวิเศษ 2
12 ทิวาพร ผดุง 2
13 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
14 รัฐกร สืบคำ 2
15 มณฑิกานธิ์ สังข์น้อย 2
16 ศรีสุดา รื่นเจริญ 2
17 ธูปหอม พิเนตรเสถียร 2
18 อธิปัตย์ คลังบุญครอง 2
19 ลาวัลย์ จันทร์อัมพร 2
20 พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ 2
21 ศศิธร ตรงจิตภักดี 2
22 ภาสันต์ ศารทูลทัต 2
23 แสงแข น้าวานิช 2
24 อัจฉรา นันทกิจ 2
25 กัลยาณี สุวิทวัส 2
26 มาศอุบล ทองงาม 2
27 พิมพ์นิภา เพ็งช่าง 2
28 สุภาพร ธรรมสุระกุล 2
29 สมบูรณ์ ประภาพรรณพงศ์ 2
30 ศิริลักษณ์ จิตรอักษร 2
31 นิวัธ รัตนวงศา 1
32 แดนชัย แก้วต๊ะ 1
33 เกศสุดา มนตรีศรี 1
34 กานดา ฉัตรไชย 1
35 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
36 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
37 ลำแพน สารจันทึก 1
38 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
39 สัญญา ทองสีดำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 543 5