ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพภัทร คลังทรัพย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูษิตา วรรณิสสร 39
2 ศิริเพ็ญ จริเกษม 30
3 สรียา เรืองพัฒนพงศ์ 26
4 โสภณ สิริศรัทธา 22
5 กฤติยา ทิสยากร 18
6 ธัญชนก เมืองมั่น 18
7 อนวัช สุวรรณกุล 17
8 วิมลศรี พรรธนประเทศ 16
9 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 15
10 อุบล ฤกษ์อ่ำ 15
11 ปพิชญา กองจินดา 15
12 คนึงนิจ บุศราคำ 14
13 เตือนตา เสมาทอง 11
14 สิน ตั้งสถิรภักดี 11
15 ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร 11
16 ไสว นาคาแก้ว 11
17 วิเชียร เขยนอก 7
18 ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 7
19 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 5
20 ฉันทรา พูนศิริ 5
21 จำเนียร สัตยาพันธุ์ 4
22 ปัทมา สุนทรศารทูล 4
23 วิไลพร แช่มช้าง 4
24 อุบลวรรณ พงษ์ประยูร 4
25 จักรพงษ์ ลิมปนุสสรณ์ 4
26 วรรณี คูสำราญ 4
27 สายพิณ แสงหิรัญ 4
28 จีรายุ ทองดอนเอ 4
29 สิทธิพงศ์ สรเดช 4
30 ศศิธร วสุวัต 4
31 ปราณี นันทศรี 4
32 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 3
33 พงศธร หลิมศิริวงษ์ 3
34 บวร ตันติวรชัย 3
35 เพ็ญใจ เสมาทอง 3
36 ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์ 2
37 วิภาพร พัฒน์เวช 2
38 น้ำทิพย์ เที่ยงตรง 2
39 ศิรินันท์ ทับทิมเทศ 2
40 ขนิษฐา นิวาศะบุตร 1
41 เปรมสุดา สมาน 1
42 บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ 1
43 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
44 วิวัธน์ ปฐมโยธิน 1
45 จิระวัฒน์ เอี่ยมวัฒน์ 1
46 ดำรงชัย สิทธิสำอางค์ 1
47 ลาวัลย์ ชตานนท์ 1
48 ปนิดา บรรจงสินศิริ 1
49 บดินทร์ ชิตกุล 1
50 อรุณลักษณ์ สีมาพันธุ์ 1
51 จารุวรรณ สิทธิผล 1
52 โศรดา วัลภา 1
53 วิมลศรี พัฒนประเทศ 1
54 อินทิรา เพชรทับทิม 1
55 มนตรี แก้วดวง 1
56 สายันต์ ตันพานิช 1
57 เมทิกา พุ่มพวง 1
58 อรรคชัย ตันตราวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 5
3 2554 1
4 2551 1
5 543 51
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามจากกากเมล็ดมะขาม
ปี พ.ศ. 2557
2 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
3 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
4 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของเปปไทด์จากพืชตระกูลถั่ว
5 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
6 วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดปรับมาตรฐานจากพืชที่มีสารซาโปนินเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2554
7 การวิจัยทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาความเป็นพิษต่อดีเอ็นเอของสาร DMPBD จากไพล [Zingiber cassumunar Roxb.]