ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 35
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 พรรณระพี สุทธิวรรณ 6
4 อรุณี ศุทธิชัยนิมิต 2
5 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 2
6 ดุสิดา ดีบุกคำ 2
7 รุจิเรศ เอี่ยมมุทิตา 1
8 ชัยพร ภัทรวารีกุล 1
9 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 1
10 วรวุฒิ ธรรมภิบาล 1
11 กรุณา อารีพันธ์ 1
12 สุจินันทร์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล 1
13 ยงยุทธ เติมศรีเจริญพร 1
14 ปณิธาน ตงศิริ 1
15 ณัฐพร ตันติกาญจนากุล 1
16 อังคณา เอื้อตระกูลพาณิช 1
17 กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 1
18 พงศ์ธร เลิศฤดีพร 1
19 เอกสิทธิ์ สุริยาพรพันธุ์ 1
20 แพรไพลิน ลัคนทิน 1
21 ภูรี ภู่สุวรรณ 1
22 ปิยะวรรณ เข็มทองประดิษฐ์ 1
23 ทวีศักดิ์ ศิริหัสตศักดิ์ 1
24 จิวีณา พีชะพัฒน์ 1
25 ปิยะรัตน์ เรืองแสง 1
26 นนทิยา ฉายศรีศิริ 1
27 จิรนาถ จนาศักดิ์ 1
28 อมรรัตน์ ศุภมาศ 1
29 พนิตดา แสงวณิช 1
30 ชุมพร ยงกิตติกุล 1
31 สิรีรัตน์ จารุจินดา 1
32 ดารณี เลิศปีติวาณิชย์ 1
33 ศิริวรรณ เจริญจิตต์กุล 1
34 ณิชา ศิลปวัฒนานันท์ 1
35 ชาญวิทย์ เกตุเทศ 1
36 ณาตรการณ์ ชยุตสาหกิจ 1
37 ณัฐวุฒิ ศรีวัฒนาวานิช 1
38 มินตรา ศรศิริ 1
39 รุ่งวิรุฬ บุญเกิด 1
40 ศิรางค์ ทับสายทอง 1
41 พิณเพชร ตั้งกุลบริบูรณ์ 1
42 พิมพ์พรรณ หนูวรรณะ 1
43 พัชราภา ตันติชูเวช 1
44 ชนิดา มิตรานันท์ 1
45 พิมพิไล ทองไพบูลย์ 1
46 อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 1
47 ขนิษฐ์รัฐ อติชาตศรีสกุล 1
48 ธนวรรณ นาคเกตุ 1
49 ณัฏฐา เทียนทอง 1
50 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
51 ชนาทิพ ละม่อม 1
52 นิศรา สายันต์วิสุทธิคาม 1
53 ปิยฉัตร ตระกูลวงษ์ 1
54 พเยาว์ ทองเกตุ 1
55 บุษบาบัณ บัวรอด 1
56 สุนทร ช่วงสุวนิช 1
57 ฉันทิกา ทิมากร 1
58 พรทิพย์ อินทนู 1
59 ธารทิพย์ โฆษานิมิตร 1
60 พันทิพา หันหาบุญ 1
61 พัชรนันท์ มริตตนะพร 1
62 นันทนัฎฐ์ อภินันทศาสตร์ 1
63 ลลิตา มโนรัตนวงศ์ 1
64 ภัทรเดช วันวรกิจ 1
65 ชญานี กาญจโนภาศ 1
66 พิณทอง ตั้งกุลบริบูรณ์ 1
67 พิมพรรณ เรือนคำ 1
68 ยัสมิน เวิลล์นิทซ์ 1
69 สุธาทินี เหรียญราชา 1
70 จุฑารัตน์ ชวาลวิวัฒน์วงศ์ 1
71 พิชย นีลพัธน์ 1
72 ชาติชาย ทรัพย์รุ่งทวีผล 1
73 คมกฤช มามะเริง 1
74 พรชัย ธรกิตติกุล 1
75 ปาณัท เลิศสิทธิพันธ์ 1
76 สุรวิชญ์ มนตรีโชค 1
77 ขวัญหทัย เมืองสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 7
3 2551 17
4 2550 11
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 4
8 2545 1
9 2544 1
10 2543 2
11 2539 2
12 2538 1
13 2537 1
14 2536 1
15 2535 1
16 2534 2
17 2533 1
18 2530 1
19 2529 1
20 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาการสัมผัส แรงจูงใจในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นตอนปลาย
2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงานกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริการบริษัทแห่งหนึ่ง
3 ผลของการรับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมต่อสุขภาวะในวัยรุ่นตอนต้น
4 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับการปรับตัวในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1
ปี พ.ศ. 2553
5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
6 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลาย
7 ผลของการฟังนิทานต่อพฤติกรรมการชะลอการได้รับความพึงพอใจในเด็กก่อนวัยเรียน
8 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศและความพึงพอใจในงานของคนวัยทำงาน
9 อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายของบิดามารดาที่มีต่อพฤติกรรมและความรู้สึกอยากเรียนและผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีลักษณะเป้าหมายส่วนตนของนักเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
10 อิทธิพลของการคุกคามทางเพศต่อการถอนตัวจากงานของพนักงานหญิง โดยมีความพึงพอใจในงาน การรับรู้สภาพ และสุขภาพด้านจิตใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน
11 อิทธิพลของลักษณะเป้าหมายของบิดามารดาที่มีต่อพฤติกรรมและความรู้สึกอยากเรียนและผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีลักษณะเป้าหมายส่วนตนของนักเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน
ปี พ.ศ. 2551
12 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการเปิดเผยสถานภาพของหญิงรักเพศเดียวกันในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต่อครอบครัว
13 เหตุผลและพฤติกรรมในการเล่นการพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
14 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาททางเพศของวัยรุ่นและบทบาททางเพศของเพื่อนในอุดมคติ
15 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมฤทธิผลทางการเรียนกับความวิตกกังวลทั่วไปและความวิตกกังวลในการสอบ
16 การเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดของวัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวที่หย่าร้าง และครอบครัวปกติ ศึกษาในวัยรุ่นช่วงอายุ 13-18 ปี
17 ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นกับการเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในชีวิตของวัยรุ่นที่มีรูปแบบความผูกพันแตกต่างกัน
19 ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับการแสดงออกของตนกับการแต่งชุดนิสิตตามระเบียบการแต่งกายของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรกับเยาวชนหญิงที่ไม่เคยถูกล่วงละเมิดทางเพศ
21 ความสัมพันธ์ของระดับความวิตกกังวล กับรูปแบบการเผชิญปัญหาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพัน และกลวิธีการเผชิญปัญหา ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23 การทำหนังสือเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่วัยรุ่น ชื่อเรื่อง "โปรดอย่าโยน!!(ชีวิตของคุณทิ้ง)"
24 ความสัมพันธ์ของความถี่ในการแสดงรูปบน hi5 กับพฤติกรรมการหลงตนเองในวัยรุ่นตอนปลาย
25 ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติ อิทธิพลของบุคคลสำคัญ และพฤติกรรมการไปรับคำพยากรณ์ดวงชะตา
26 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะการทำงานของมารดากับบทบาททางเพศของลูกสาววัยรุ่นตอนต้น
27 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองและความวิตกกังวลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของวัยรุ่นตอนต้นเพศหญิง
28 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการเปิดเผยสถานภาพของหญิงรักเพศเดียวกัน ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นต่อครอบครัว
ปี พ.ศ. 2550
29 การตัดสินของวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมการกระทำความผิดจากการประเมินเกี่ยวกับการใช้เทคนิคในการฝึกวินัยของพ่อแม่
30 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศกับวัยรุ่นชายไทยที่มีพฤติกรรมรักต่างเพศ
31 ความสัมพันธ์ระหว่างความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์และระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
32 ความแตกต่างระหว่างเพศในลักษณะที่พึงปราถนาในคู่ครองของวัยรุ่นตอนต้น และวัยรุ่นตอนปลาย
33 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการขาดงาน
34 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ดูแลรถยนต์
35 เปรียบเทียบการเลือกของเล่นให้ลูกชายอายุ 2-5 ปี ของพ่อที่มีบทบาททางเพศต่างกัน
36 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองกับการเปิดรับการแต่งกายตามกระแสนิยม
37 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบอำนาจนิยมในเพศชายกับอคติต่อบุคคลรักเพศเดียวกันชายในที่ทำงาน
38 การเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัยปิดของรัฐต่อพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส
39 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้สึกแสวงหาสิ่งตื่นเต้นเร้าใจกับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2548
40 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับบุตรสาววัยรุ่น
41 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากครอบครัวและองค์การความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และความพึงพอใจในชีวิตด้านต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2547
42 พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่อ่านหนังสือการ์ตูนและเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง
ปี พ.ศ. 2546
43 ผลของการแสดงบทบาทสมมติต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
44 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความคิดฆ่าตัวตายของนักเรียนวัยรุ่นที่ไม่มีประวัติการฆ่าตัวตาย
45 ผลของการเล่านิทานประกอบหุ่นมือเพื่อสอนเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนให้ปฏิเสธการชักชวนของบุคคลแปลกหน้า
46 จรรยาวิพากษ์ของวัยรุ่นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ในการนัดพบระหว่างชาย-หญิง
ปี พ.ศ. 2545
47 ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวแบบทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
48 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นตอนกลาง
ปี พ.ศ. 2543
49 การเปรียบเทียบการตัดสินทางจริยธรรม เกี่ยวกับพฤติกรรมชายรักร่วมเพศ ระหว่างวัยรุ่นชายและวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
50 ผลของการแต่งพฤติกรรมที่มีต่อพฤติกรรมการตั้งใจทำงาน และความถูกต้องของงานของนักเรียนอายุ 7 ถึง 10 ปี ทีมีสมาธิบกพร่องและมีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง
ปี พ.ศ. 2539
51 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องทางความคิดเห็นของบิดามารดา เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและความสามารถทางสังคมของเด็กอายุ 4 ปี
52 การศึกษาพัฒนาการด้านความคงที่ทางเพศของเด็กอายุ 4-8 ปี
ปี พ.ศ. 2538
53 การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกการสอนตนเองการฝึกการพิจารณาข่าวสาร และการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟัง ที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปี
ปี พ.ศ. 2537
54 การเปรียบเทียบผลของการปฏิสัมพันธ์แบบพูดคุยร่วมกับแสดงสีหน้า และท่าทางและการปฏิสัมพันธ์แบบสัมผัสร่างกาย ต่อการแสดงพฤติกรรมผูกพันใกล้ชิดของทารกอายุ 5-7 เดือน
ปี พ.ศ. 2536
55 การศึกษาเปรียบเทียบมโนทัศน์เกี่ยวกับมิตรภาพของเด็กปฐมวัย และวัยปฐมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
56 การเปรียบเทียบผลการใช้ตัวแบบที่มีต่อการเพิ่มพฤติกรรมร่วมมือของเด็กที่มีการร่วมมือต่ำในระดับอายุต่างกัน
ปี พ.ศ. 2534
57 การเปรียบเทียบพฤติกรรมเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่มีความสามารถในการสวมบทบาทด้านการคิดแตกต่างกัน ในสถานการณ์ที่มีผู้สังเกตและไม่มีผู้สังเกต
58 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการปรับตัวกับเพื่อน ของเด็กวัยรุ่นตอนปลายที่มีบทบาททางเพศแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2533
59 ผลของการพัฒนาค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้บทบาทสมมุติ
ปี พ.ศ. 2530
60 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2529
61 การเปรียบเทียบการเรียนรู้พฤติกรรมเอื้อเฟื้อของเด็กจากตัวแบบในนิทานประกอบภาพกับตัวแบบในนิทานประกอบหุ่นมือ
ปี พ.ศ. 2528
62 ผลของจิตบำบัดด้วยการเล่นที่มีต่อช่วงความสนใจ ปริมาณงาน และความถูกต้องในการทำงานของเด็กป่วยเรื้อรัง ในโรงพยยาบาล : การศึกษาเฉพาะกรณี