ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพจิตร ชุมแวงวาปี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
2 เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก วิทลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
4 สถานการณ์และความต้องการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์สำหรับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2554
5 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
6 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูดและการฟังเพื่อวิจารณ์การพูดในที่ชุมชน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ
ปี พ.ศ. 2549
7 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ [สาธารณสุขชุมชน] รุ่นที่ 73 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2542
8 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
9 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น