ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประไพจิตร ชุมแวงวาปี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558
2 เจตคติและการรับรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวก วิทลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
4 สถานการณ์และความต้องการเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์สำหรับระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ปี พ.ศ. 2554
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่ ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคปอดรายใหม่ ในสถานบริการสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ "สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริม ดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์"
ปี พ.ศ. 2551
9 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 75 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
10 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูดและการฟังเพื่อวิจารณ์การพูดในที่ชุมชน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ
11 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูดและการฟังเพื่อวิจารณ์การพูดในที่ชุมชน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริ
ปี พ.ศ. 2550
12 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 73 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
13 การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วม 3 หลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548
ปี พ.ศ. 2549
14 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ [สาธารณสุขชุมชน] รุ่นที่ 73 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2542
15 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2541
16 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย สถาบัน เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 73 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
18 การศึกษาสภาพการทำงานเป็นทีม ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามร่วม 3 หลักสูตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548
19 ความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) รุ่นที่ 75 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
20 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การพูดและการฟังเพื่อวิจารณ์การพูดในที่ชุมชนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธ
21 การศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขณะฝึกทดลองหน่วยบูรณาการ สุขศึกษากับการดำเนินงานส่งเสริมดูแล และฟื้นฟูสุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน บนฐานการเรียนรู้แบบเข้าใจความเป็นมนุษย์