ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประโยชน์ เจริญสุข
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ปรัศนี เจริญใจ
- ปัญญาคม เจริญไชย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยเรื่องความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา (ปีที่1): รายงานฉบับสมบูรณ์
2 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
5 สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Quality improvement of child ecucation center of Thep Sadet Tambon Administrative Organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ปรัศนี เจริญใจ
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
8 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน : รายงานฉบับสมบูรณ์
9 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเรียบผิว และการสึกหรอของมีดกลึงในการกลึงเหล็กเครื่องมือ
ปี พ.ศ. 2546
10 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
ปี พ.ศ. 2544
11 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2543
12 การสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2542
13 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
ปี พ.ศ. 2541
14 การใช้ Input-Output Technique ในการพิจารณาผลกระทบทางมหภาคของการค้า
ปี พ.ศ. 2540
15 การใช้ Input-Output Technique ในการพิจารณาผลกระทบทางมหภาคของการค้า
ปี พ.ศ. 2536
16 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้ของประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
18 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน : กรณีศึกษาเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
19 สิทธิ หน้าที่ กับบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ