ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ไชยทิพย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประเสริฐ ไชยทิพย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กาญจนา โชคถาวร 10
2 มนัส สุวรรณ 5
3 ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์ 4
4 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
5 ไพรัช กาญจนการุณ 2
6 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
7 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
8 คมสัน สุริยะ 2
9 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
10 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
11 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
12 นิสิต พันธมิตร 2
13 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
14 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
15 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
16 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
17 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
18 นัทธมน ธีระกุล 2
19 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
20 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
21 รำพึง เวชยันต์วุฒิ 2
22 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
23 ปัทมา ฉิมพาลี 2
24 สุรวิชญ์ วุฑฒิเดช 1
25 อัญชลี เจ็งเจริญ 1
26 ประวีพร ประสพเกียรติโภคา 1
27 เบญจพร ไสยานนท์ 1
28 โดม ทองประไพ 1
29 ศิชา กอลาภประเสริฐ 1
30 สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน 1
31 ชูเกียรติ ชัยบุญศรี 1
32 สุนิษา ตุ้ยยวง 1
33 ศุภากร ภู่ประดิยุทธกุล 1
34 มาริสา เจริญไพศาลสัตย์ 1
35 ภัสสรกรณ์ ลังกาฟ้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2552 4
5 2551 1
6 2547 2
7 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2 การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอไอเอสของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยบนเส้นทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
7 การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาชมรมนวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
8 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
9 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
10 การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม ในการดูแลรักษาแม่น้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2547
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ของน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12 การศึกษาถึงพฤติกรรม และปัญหาการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนรายใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่