ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ไชยทิพย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ประเสริฐ ไชยทิพย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กาญจนา โชคถาวร 10
2 มนัส สุวรรณ 5
3 ณัฐธีร์ พงศ์ศิริรัตน์ 4
4 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 2
5 คมสัน สุริยะ 2
6 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 2
7 วัชรี พฤกษิกานนท์ 2
8 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
9 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
10 นัทธมน ธีระกุล 2
11 นิสิต พันธมิตร 2
12 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
13 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 2
14 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 2
15 รำพึง เวชยันต์วุฒิ 2
16 ปัทมา ฉิมพาลี 2
17 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 2
18 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
19 เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ 2
20 ไพรัช กาญจนการุณ 2
21 อารี วิบูลย์พงศ์ 2
22 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 2
23 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ 2
24 สุรวิชญ์ วุฑฒิเดช 1
25 อัญชลี เจ็งเจริญ 1
26 ประวีพร ประสพเกียรติโภคา 1
27 เบญจพร ไสยานนท์ 1
28 โดม ทองประไพ 1
29 ศิชา กอลาภประเสริฐ 1
30 สุวพิชญ์ เล็กวงษ์ธนสิน 1
31 ชูเกียรติ ชัยบุญศรี 1
32 สุนิษา ตุ้ยยวง 1
33 ศุภากร ภู่ประดิยุทธกุล 1
34 มาริสา เจริญไพศาลสัตย์ 1
35 ภัสสรกรณ์ ลังกาฟ้า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 7
6 2551 1
7 2550 2
8 2547 2
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารบริเวณตลาดรวยโชค อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
2 การวิเคราะห์ค่าสุดโต่งแบบคู่ของราคาหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี 3G ของผู้ใช้บริการในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเอไอเอสของผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยบนเส้นทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
7 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
8 ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
9 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10 ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
11 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
12 การศึกษาความเป็นไปได้ ของการเปิดร้านไอศกรีมแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้า
13 การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาชมรมนวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่
14 การวิเคราะห์การให้บริการธนาคารของรัฐ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
15 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
16 การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม ในการดูแลรักษาแม่น้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
17 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
18 การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
19 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ของน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่ง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
20 การศึกษาถึงพฤติกรรม และปัญหาการลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนรายใหม่ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่