ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ โศภน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวัคซีนจากแอนติเจนในกลุ่มเอนไซม์ย่อยสลายโปรตีนสำหรับโรคพยาธิใบไม้ตับ
ปี พ.ศ. 2559
2 การตรวจสอบประโยชน์ทาง เภสัชวิทยาและการเป็นอาหารเสริมของสารสกัดจากปลิงทะเล
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาคุณลักษณะและความสัมพันธ์ของฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่งกับฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมสืบพันธุ์และฟีโรโมนเพศสัมพันธ์ของกุ้งและปู กับการประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาวีธีตรวจสภาพติดเชื้อวัคซีน และยาเพื่อป้องกันและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับสัตว์ Fasciola gigantica
ปี พ.ศ. 2553
5 การกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสืบพันธุ์ของหอยเป๋าอื้อและกุ้งก้ามกราม
6 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาและประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์การเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว
8 การศึกษาด้านพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ฮอร์โมนที่ควบคุมกระบวนการพัฒนาและการหลั่งเซลล์สืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus กับการพัฒนาวิธีเก็บแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิสนธิในหลอดแก้ว
ปี พ.ศ. 2550
9 การพัฒนาไฟโบรอินเพื่อเป็นโครงร่างให้เซลล์ยึดเกาะ
ปี พ.ศ. 2548
10 1.การศึกษาพยาธิชีววิทยา การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณลักษณะของแอนติเจนและยีนของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica ที่มีศักยภาพในการพัฒนาฯ2.การควบคุมกระบวนการสร้างและหลั่งเซลล์สืบพันธุ์โดยประสาทฮอร์โมนในหอยเป๋าฮื้อ
ปี พ.ศ. 2545
11 1.โครงสร้างของโครมาตินในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2.การศึกษาแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ Fasciola gigantica ที่มีศักยภาพเป็นวัคซีนตัวเลือกและกระบวนการสังเคราะห์แอนติเจนที่ระดับเซลล์ฯ
ปี พ.ศ. 2543
12 การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่และความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบสืบพันธุ์ทางหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง Haliotis asinia Linnacus
ปี พ.ศ. 2539
13 การคัดเลือกสายพันธุ์และเพิ่มผลผลิตกบโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2538
14 การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลแอนติบอดี