ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมและความคาดหวังในอนาคตของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2532
2 ฐานะทางสังคม-เศรษฐกิจและความพึงพอใจ ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบโรงพยาบาลเลิดสินและโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
ปี พ.ศ. 2531
3 ความคาดหวังในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของนักเรียนชายมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2529
4 การขัดเกลาทางสังคมของครอบครัวในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2524
5 ชีวิตครอบครัวในแหล่งเสื่อมโทรม: ศึกษาเฉพาะครอบครัวที่ได้รับการสงเคราะห์ในแหล่งเสื่อมโทรมคลองเตย
ปี พ.ศ. 2522
6 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราษฎร์ เปรียบเทียบกับครูโรงเรียนรัฐบาล
7 ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2521
8 สภาพการทำงานและความคิดต้องการเปลี่ยนที่ทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลรามาธิบดี
9 สภาพชีวิตและปัญหาของหญิงบริการในจังหวัดเชียงใหม่
10 การปรับตัวทางสังคมของนักเรียนไทยมุสลิมในวิทยาลัยครูยะลา
ปี พ.ศ. 2519
11 ทัศนคติต่อการเมืองและปัญหาสังคมเศรษฐกิจ : ศึกษาเปรียบเทียบนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12 ภูมิหลังทางครอบครัวของเด็กที่ขาดอาหารในแหล่งเสื่อมโทรมหลังตลาดเปรมประชา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2518
13 การพัฒนาชุมชนในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม : ศึกษาเฉพาะกรณีความร่วมมือระหว่างราษฎรและรัฐบาล
14 การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย : ศึกษาการประเมินค่าอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกรุงเทพมหานคร
15 แผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน ม.ศ. 5
ปี พ.ศ. 2517
16 ลักษณะโครงสร้างครอบครัวและบทบาทพ่อแม่ (ศึกษาครอบครัวของคนไข้ที่มารับรักษาแบบไม่เสียเงิน ในแผนกวิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
17 ชนชั้นทางสังคมกับโรคจิต
ปี พ.ศ. 2508
18 การสงเคราะห์หญิงโสเภณีในประเทศไทย