ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ เรียบร้อยเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 8
2 ประพันธ์ คูชลธารา 6
3 สุธารัตน์ พัวเจริญ 5
4 ลลิตา อัตนโถ 5
5 นันทนา สูตรเชี่ยวชาญ 5
6 วีรชัย สุนทรรังสรรค์ 4
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
8 วันชนะ สีสุธก 3
9 ปิยนันท์ ศรีสิริ 3
10 อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม 3
11 ยุทธนา ฐานมงคล 3
12 จิราพัชร คำพิเดช 3
13 อภิรักษ์ สงค์รักษ์ 2
14 ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล 2
15 สมรักษ์ รอดเจริญ 2
16 นพปฎล คูหาอุดมลาภ 2
17 อภิชาต เปลี่ยนเจริญ 1
18 ศิริมา ปัญญาเมธีกุล 1
19 สุรัตน์ พุทธา 1
20 นิติ ยุ่นประสิทธิ์ 1
21 อัมพิกา ตั้งจิตมั่น 1
22 ปวีณ์สุดา เนตรวงศ์ 1
23 ศิริวรรณ แสงประชุม 1
24 พัทธมน ยอดวัลลภ 1
25 ธัชกร ผลพันธิน 1
26 รัตน์ยาภรณ์ ฉายศรี 1
27 นรรฏธวรรณ ถกลเกียรติกุล 1
28 สิริรัตน์ อยู่เวียงไชย 1
29 พัชราพร เปาะและ 1
30 ธัญญ์พิชชา เอกบุศย์ 1
31 เอกลักษณ์ กิติภัทร์ถาวร 1
32 ปัญญา วัฒนะปภาวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 2
3 2555 9
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 4
7 2551 3
8 2542 1
9 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
2 การพัฒนาปฏิกรณ์สมรรถนะสูงสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ใช้สารเร่งปฏิกิริยา
3 การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำและน้ำมันปาล์มโดยใช้เอทิลแอซีเทตที่ภาวะเหนือวิกฤตในเครื่องปฏิกรณ์ไมโคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ตัวเร่งปฏิกิริยาฟิชเชอร์ทรอปช์ฐานโคบอลท์ที่มีค่าการกระตุ้นสูงซึ่งเตรียมจากตัวทำละลายที่แตกต่างกัน 
5 การเปลี่ยนไซโลสเป็นเอทิลีนไกลคอลบนตัวเร่งปฏิกิริยาฐานนิกเกิล
ปี พ.ศ. 2555
6 ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมด้วยเทคนิคอัลตราโซนิกสเปรย์สำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์
7 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
8 การเตรียมตัวโคบอลต์บนเส้นใยนาโนซิลิกา-อะลูมินาโดยอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
9 การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากขยะพลาสติกให้ได้มาตรฐานไบโอดีเซลชุมชน
10 การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาคอปเปอร์/ซิงก์ออกไซด์ด้วยอัลตราโซนิกสเปรย์ไพโรไลซิส
11 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลและตะกอนเปียกอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล
12 การศึกษาศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติกในประเทศไทย
13 การศึกษาศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม
14 ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์
ปี พ.ศ. 2554
15 การสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์บนตัวเร่งปฏิกิริยาไฮบริด Cu/ZnO และ HZSM-5
ปี พ.ศ. 2553
16 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเส้นใยซิลิกาโดยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิงสำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
17 การสังเคราะห์น้ำตาลจากเซลลูโลสบนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะออกไซด์
18 ผลของชนิดซีโอไลต์ต่อการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์ที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ และตัวเร่งปฏิกิริยาการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์
20 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนเส้นใยซิลิกาโดยเทคนิคโซล-เจลและอิเล็กโทรสปินนิง สำหรับการสังเคราะห์ฟิสเชอร์-ทรอปช์
21 การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีนโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์
22 การรีฟอร์มด้วยไอน้ำของโทลูอีน โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลออกไซด์บนทัลค์
ปี พ.ศ. 2551
23 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาวอเตอร์แก๊สชิฟต์ย้อนกลับจากคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนที่ความดันบรรยากาศด้วยรังสีเอกซ์พลังงานต่ำ
24 การผลิตแก๊สสังเคราะห์ที่มีความดันสูงจากแกซิฟิเคชันของถ่านหินโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก
25 การพัฒนากระบวนการสังเคราะห์ และตัวเร่งปฏิริยาการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์
ปี พ.ศ. 2542
26 การศึกษาสมบัติ และโครงสร้างของโพลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ที่สังเคราะห์จากไอโซไซยาเนตชนิดใหม่