ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ อัสสันตชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 8
2 สมทรง เลขะกุล 6
3 อุไรวรรณ โฆสิตานนท์ 2
4 อุบลรัตน์ สันตวัตร 2
5 จันทพงษ์ วะสี 2
6 จุฬาลักษณ์ โกมลตรี 2
7 พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 2
8 อภิชาติ สิงคาลวณิช 2
9 รจิต ตู้จินดา 2
10 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
11 มนชยา ทันละกิจ 2
12 ศิริรัตน์ พลอยบุตร 2
13 วัฒนา เลี้ยววัฒนา 2
14 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 2
15 ธีรดา พลอยเพชร 2
16 สุทธิพล อุดมพันธุรัก 2
17 ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ 1
18 คมคาย บุญเสริมสุข 1
19 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสังคมสงเคราะห์ 1
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชาการศาสตร์ 1
22 ชื่นตา วิชชาวุธ 1
23 สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 1
24 Prasert Assantachai 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ 1
26 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 1
27 สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชาการศาสตร์ 1
29 คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 1
30 ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล 1
31 กษมา สุขาภิรมย์ 1
32 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 1
33 โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ 1
34 สุดา ลุยศิริโรจนกุล 1
35 กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
37 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
38 ผ่องพรรณ อรุณแสง 1
39 บรรลุ ศิริพานิช 1
40 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 1
41 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
42 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 2
5 2552 4
6 2551 1
7 2549 1
8 2547 2
9 2545 2
10 2543 2
11 2542 5
12 2541 2
13 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Strategic research on community-based health promotion for Thai elderly
ปี พ.ศ. 2555
2 การติดตามผลการรักษา และพยากรณ์พยาธิสภาพของผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้วิธีที่ง่าย ราคาถูก ได้มาตราฐาน และใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง
4 ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย
ปี พ.ศ. 2553
5 ผลของการฝึกการทรงตัวอย่างง่ายในผู้สูงอายุที่มีประวัติล้มบ่อย
6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง
ปี พ.ศ. 2552
7 การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550
8 การบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุไทยในระดับปฐมภูมิ
9 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง
10 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ระยะที่สอง
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2549
12 การศึกษาปริมาณมวลกระดูก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณมวลกระดูกในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
14 การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2545
15 การศึกษาปริมาณมวลกระดูก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณมวลกระดูกในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในประเทศไทย
16 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษามาตรการการคัดกรอง และความชุกของโรคต้อหินในผู้สูงอายุ
18 ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
19 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันภาวะหกล้มและผลแทรกซ้อนในผู้สูงอายุโดยแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
20 การศึกษาประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุไทยในชุมชน
21 ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ
22 การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท
23 การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
24 โครงการวิจัยเรื่องผู้สูงอายุครบวงจร : การสำรวจภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุไทยในชุมชนชนบทภาคเหนือและภาคใต้
25 การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคกลาง : โครงการศึกษาวิจัยครบวงจร เรื่องผู้สูงอายุในประเทศไทย มหาวิทยาลัยชนบท
ปี พ.ศ. 2540
26 การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ