ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประเสริฐ อัครประถมพงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิทยา ห้องใส 5
2 จินต์จิรา อเนกบุณย์ 5
3 รัฐพล วุฒิการณ์ 5
4 ชูเวช ชาญสง่าเวช 3
5 ธัชรินทร์ วุฒิชาติ 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
7 ธนกร มาณะวิท 2
8 อาภา อารีย์สมบูรณ์ 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
10 นิกษา อภิบุณยภัค 2
11 ชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์ 2
12 สุพิชญา ฉลวยเจริญวงศ์ 2
13 นิติพงษ์ จึงเจริญพาณิชย์ 1
14 ยุทธศักดิ์ บุญศิริเอื้อเฟื้อ 1
15 วรามาส สุทธิประภา 1
16 อภิชาติ จำปา 1
17 จักษ์กฤต ปฏิเวธธรรม 1
18 วิลันดา เริงโรจน์สรากุล 1
19 ศิณีวรรณ จันทะปิดตา 1
20 เบญจมาศ จินตะเกษกรรม 1
21 ธนา บุญประสิทธิ์ 1
22 ชลธา ไกรวัตนุสสรณ์ 1
23 พงศธร คุ้มชนะ 1
24 คมกฤช อิศรานุรักษ์ 1
25 เฉลิมพล ลีลาผาติกุล 1
26 พรรณวดี อภิศุภะโชค 1
27 วรโชค ไชยวงศ์ 1
28 เธียร ศรีไพจิตร 1
29 ปิยวรรณ อยู่พรม 1
30 ธวัชชัย เหลืองอบอุ่น 1
31 ธนภรณ์ ลิ่มชูเชื้อ 1
32 ขนิษฐา วาริชวัฒนะ 1
33 นิสรณ์ เงาเบญจกุล 1
34 มะลิ แซ่อึ้ง 1
35 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
36 พรภัทร์ ลือบุญธวัชชัย 1
37 จุรีพร พิทักษ์ตระกูลศิริ 1
38 กฤดา พิสิษฐ์ไพบูลย์ 1
39 ทศพร จันทมงคลเลิศ 1
40 ทรงธรรม ทวีโชติ 1
41 รังสิมา ธรรมวิริยานนท์ 1
42 พินิดา ปาลิกานนท 1
43 อุษา รุจิภัตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 13
3 2552 5
4 2551 3
5 2550 5
6 2549 3
7 2548 2
8 2547 3
9 2546 5
10 2545 3
11 2544 2
12 2543 2
13 2541 2
14 2540 1
15 2538 1
16 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้าเคมีของการผลิตวงจรไฟฟ้ารวม
2 การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
4 การปรับปรุงระบบคุณภาพการให้บริการนิสิต : กรณีศึกษา สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพโดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
6 การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตซอส
7 การลดของเสียในการผลิตขวดพลาสติกชนิดเป่าขึ้นรูป
8 การปรับปรุงสมรรถนะการดำเนินงานบริการ สำหรับบริษัทรับจ้างจัดหาแรงงาน
9 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการสำหรับสำนักงานบริหารบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 การปรับปรุงระบบคุณภาพการให้บริการนิสิต:
11 การจัดทำระบบวิเคราะห์ต้นทุนความสูญเสียและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพ โดยรวมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
12 การลดของเสียในการผลิตขวดพลาสติกชนิดเป่าขึ้นรูป
13 การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการสำหรับสำนักงานบริหารบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 การปรับปรุงต้นทุนคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตเส้นหมี่อบแห้ง
15 การพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
ปี พ.ศ. 2552
16 การลดและควบคุมความสูญเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยใช้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
17 เครื่องมือประเมินการให้บริการสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร
18 การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์
19 การลดและควบคุมความสูญเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยใช้กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง กรณีศึกษา : โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
20 การลดความสูญเปล่าในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์น็อคดาวน์
ปี พ.ศ. 2551
21 แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์หามูลค่าความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้แนวทางค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
22 การจัดการความรู้สำหรับการกำหนดคุณสมบัติและหลักการที่เหมาะสมในการสรรหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537
23 แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์หามูลค่าความสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้แนวทางค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
ปี พ.ศ. 2550
24 การพัฒนาแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับกระบวนการให้บริการซ่อมบำรุง กรณีศึกษา : หน่วยงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 การปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานของโรงพิมพ์โดยการใช้การบริหารเชิงดุลยภาพ และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26 การจัดการความรู้สำหรับการกำหนดคุณสมบัติและหลักการที่เหมาะสมในการสรรหาและแต่งตั้ง คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537
27 การบริหารความเสี่ยงของโครงการเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ : กรณีศึกษา โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 การพัฒนากรอบงานการควบคุมภายในตามฐานความเสี่ยงของกิจกรรมในงานคลัง กรณีศึกษา : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2549
29 การปรับปรุงคุณภาพงานบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยการบูรณาการ LibQUAl+TM และ แบบจำลองของคาโน (Kano's Model) ไปยัง QFD
30 การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในกระบวนการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : กรณีศึกษา : ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 การเพิ่มผลผลิตกระบวนการเคาะซ่อมพ่นสีด้วยการจัดการความรู้บูรณาการกับการเทียบเคียงสมรรถนะ กรณีศึกษาอู่ซ่อมสีรถยนต์
ปี พ.ศ. 2548
32 การออกแบบและพัฒนางานบริการหอพักนานาชาติโดยการบูรณาการแบบจำลองคุณภาพงานบริการ
33 การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เชิงบูรณาการกับตัวชี้วัด สำหรับหน่วยงานสนับสนุน: กรณีศึกษา สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2547
34 การประยุกต์การบริหารความเสี่ยงในการก่อตั้งโรงงานผลิตรองเท้า
35 การศึกษาและปรับปรุงต้นทุนคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงวงจรวมไฟฟ้าโดยใช้แนวทางซิกซ์ ซิกมา
36 การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสีและทินเนอร์
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนาต้นแบบในการลดความสูญเปล่า 7 ประการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
38 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ดัชนีและเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอ ส่วนประกันคุณภาพ สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 การพัฒนาดัชนีชี้วัดผลงานรายบุคคลแบบดุลยภาพ สำหรับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
40 การพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดแบบดุลยภาพ โดยอาศัยแนวทางการบริหารแบบเข็มมุ่ง: กรณีศึกษา หน่วยงานรับรองระบบการจัดการ
41 การลดเวลาไร้ประสิทธิภาพโดยประยุกต์ใช้เทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ: กรณีศึกษาสายการผลิตย่อยเคมีโรงงานผลิตซิพแทนทาลัมคาปาซิเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
42 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธีการประเมินแบบดุลยภาพ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
43 การปรับปรุงระบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงสร้างรางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสีและทินเนอร์
44 การประยุกต์ใช้ดัชนีวัดคุณภาพในการปรับปรุงสมรรถนะของกระบวนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตสีและทินเนอร์
ปี พ.ศ. 2544
45 โปรแกรมช่วยระบุลักษณะข้อบกพร่องในการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง และผลกระทบของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
46 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความหนาของผิวเคลือบ ในกระบวนการเคลือบผิวไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2543
47 การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับ สายการผลิตชิ้นส่วนนักเกิล
48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์นั่งขับเคลื่อน 4 ล้อ : กรณีศึกษายานยนต์เสรีเอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2541
49 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของผู้ส่งมอบสำหรับชิ้นส่วนที่จัดซื้อ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชุดสายไฟฟ้าประกอบรถยนต์
50 การประยุกต์เทคนิคควอลิตีฟังก์ชันดีพลอยเมนต์ สำหรับการปรับปรุงงานขาย : กรณีศึกษาโรงงานผลิตท่อโพลิเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2540
51 การวิเคราะห์และควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบทางคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์
ปี พ.ศ. 2538
52 การปรับปรุงระบบการตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตของโรงงานตู้เย็น สำหรับมาตรฐาน มอก. 9000