ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 5
4 2554 8
5 2553 5
6 2552 7
7 2551 8
8 2550 2
9 2548 2
10 2547 2
11 2546 1
12 2543 1
13 2539 1
14 2538 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ระยะที่ 4
3 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์เชิงบูรณาการโดยเทคนิคการหมักย่อยร่วม
ปี พ.ศ. 2555
4 โครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์
5 โครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย
6 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย
7 พัฒนาเซลล์ตรึงจุลินทรีย์ Paracoccus sp. CM1 เพื่อกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังกรองก๊าซชีวภาพ
8 โครงการจัดทำแบบมาตรฐานและคู่มือการเดินระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดด้วยวิธีดูดซึมด้วยน้ำในระดับใช้งานจริงWater Scrubbing
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากมันสำปะหลังร่วมกับน้ำเสียฟาร์มสุกร
10 โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากผลิตผลทางการเกษตร
11 โครงการการสาธิตการใช้แก๊สซิไฟเออร์ผลิตเชื้อเพลิงแก๊สใช้ในด้านความร้อน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
12 การปรับปรุงการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษผลไม้โดยการหมักร่วมกับมูลไก่
13 การหาค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกลำไยและเปลือกลิ้นจี่กับมูลไก่
14 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านในวิสาหกิจชุมชน
15 โครงการทดสอบและสาธิตการใช้พลังงานทดแทนสำหรับบนพื้นที่สูง
16 ผลของอัตราการหมุนเวียนน้ำต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2553
17 โครงการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน และที่ทำงานในหน่วยงานกองทัพ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
18 การผลิตก๊าซชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตร
19 โครงการศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอธานอล
20 โครงการปรับปรุงก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตไบโอมีเทน
21 โครงการนำร่องกองทัพสีเขียว การใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานกองทัพพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
22 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูล
23 โครงการจัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานของประเทศและของโลกสำหรับครูพลังงานนอกรั้วโรงเรียน"
24 โครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในรูปแบบการหมักย่อมร่วมโดยถังปฏิกรณ์ UASB และ CSTR เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
25 โครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในรูปแบบการหมักย่อยร่วมโดยถังปฏิกิริยา UASB และ CSTR เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
26 A Simple Method for DNA Extraction from Activated Sludge
27 โครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ
28 การลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศรถยนต์โดยการซับคูล
ปี พ.ศ. 2551
29 สาธิต สนับสนุนระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล แบบ Three Stages Gasifier
30 โครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
31 โครงการศึกษาการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง
32 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อนโดยใช้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
33 โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมันสำปะหลัง
34 โครงการสร้างแบบจำลอง HB-Plugflow ขนาด 1 ลบ.ม. ในโรงงานแปรรูปไก่ ณ. บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
35 การวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้า ของหน่วยงานราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
36 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ปี พ.ศ. 2550
37 การสำรวจข้อมูลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเพื่อนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซล
38 บูรณาการองค์ความรู้เพื่อการสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานในชุมชนอย่างยังยืน
ปี พ.ศ. 2548
39 โครงการลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารด้วยระบบผนังที่มีช่องอากาศ กรณีศึกษา: อาคารในเขตร้อนชื้น
40 โครงการศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาตร์พลังงานระดับจังหวัดแบบบูรณาการ(จังหวัดลำพูน)
ปี พ.ศ. 2547
41 การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมที่เป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดทศึกษา จำนวน 40 แห่ง
42 การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหการจำนวน 40 แห่ง ในเขตภาคเหนือและภาคกลาง สัญญา 112/46
ปี พ.ศ. 2546
43 การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน อุตสาหกรรมจำนวน 40 แห่ง ในเขตภาคเหนือ และภาคกลาง สัญญา 112/46
ปี พ.ศ. 2543
44 การตรวจวิเคราะห์การประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจจำนวน 65 แห่ง
ปี พ.ศ. 2539
45 การศึกษาการปรับปรุงกระบวนการให้ความร้อนในการอบแห้งของโรงงานแป้งมัน
ปี พ.ศ. 2538
46 การศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนและพัฒนาเตาเผาชีวมวลในอุตสาหกรรมชนบท
47 โครงการศึกษาและพัฒนาตู้เย็นประสิทธิภาพสูง