ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปาริชาต ทองคำ
- ปาริชาติ ทองมี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาจากชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
2 การเลี้ยงฟองน้ำ Xestospongia sp. สีน้ำเงินบริเวณแหลมมะขาม อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อผลิตสารต้านมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2556
3 กระบวนการสร้างองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนประมงชายฝั่งในจังหวัดตรัง
4 การสกัดและการวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอลในสาหร่ายขนาดใหญ่บางชนิด
5 ความหลากหลายและชีววิทยาบางประการของกุ้งตะกาด Metapenaeus spp. ในฝั่งอันดามัน จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของการเสริมธาตุทองแดงในรูปคีเลตในอาหารต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย อัตราการแลกเนื้อและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเคมีของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
7 ศึกษาภาวการณ์ระบาดของปรสิตในปลาทับทิมที่เลี้ยงในกระชัง บริเวณแม่น้ำตรัง
ปี พ.ศ. 2553
8 ศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิ์ภาพของโครงการก่อสร้างในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ปี พ.ศ. 2552
9 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน
10 สภาวะทรัพยากรหอยตลับและหอยชักตีนและแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่ง จ. ตรัง
11 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง
12 การประเมินสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของหอยตลับ และ หอยชักตีนในจังหวัดตรัง
13 สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรหอยตลับ และ หอยชักตีน ในจังหวัดตรัง
14 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง
15 สภาวะทรัพยากรหอยตลับและหอยชักตีนและแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดตรัง
16 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนในจังหวัดตรัง
17 การประเมินสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์หอยตลับและหอยชักตีน
18 การประเมินผลกระทบปรากฎการณ์ธรณีพิบัติต่อระบบนิเวศหญ้าทะเลและชุมชนชายฝั่งบริเวณจังหวัดตรัง
19 ศึกษาวิธีการแปรรูปเห็ดเสม็ด (Boletus griseipurpureus Coner.) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา และส่งเสริมอาชีพสู่ ชุมชนในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
20 การวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน สะอาดแบบผสมผสาน
21 สภาวะทรัพยากรหอยตลับและหอยชักตีนและแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่ง จ. ตรัง
22 โครงการศึกษาผลกระทบต่อทรัพยกรชายฝั่งและการเลคื่อนย้ายของสัตว์วัยอ่อนจากการสร้างเขื่อนกันคลื่อน
23 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมในแหล่งทำการประมงหอยตลับและหอยชักตีน
24 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตลับและหอยชักตีนใน จ.ตรัง
25 สภาวะทรัพยากรหอยตลับและหอยชักตีนและแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่ง จ. ตรัง
ปี พ.ศ. 2550
26 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ บริเวณปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2549
28 การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อน ในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
29 ประชาคมปลาบริเวณแนวปะการังเกาะลอลอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
30 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
31 การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากโรงเพาะฟัก
32 การศึกษาลักษณะทางกายภาพ ของงานสถาปัตยกรรมในเชิงสื่อความหมาย
ปี พ.ศ. 2546
33 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ บริเวณปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
34 การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
35 ประชาคมปลาบริเวณแนวปะการังเกาะลอลอ อ.สิเกา จ.ตรัง
36 ความรู้และความต้องการของพี่เลี้ยง ในการส่งเสริมการปฏิบัติงานดูแลเด็กอ่อนในสถานสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2545
37 การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อน ในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
38 ประชาคมปลาบริเวณแนวปะการังเกาะลอลอ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
39 การผลิตลูกหอยนางรมพันธุ์ใหญ่จากโรงเพาะฟัก
ปี พ.ศ. 2544
40 การศึกษาชนิดของกุ้งและปูวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนคลองเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
41 ผลกระทบของปูนเม็ดต่อคุณภาพน้ำและการเพาะกุ้งทะเล
42 ประชาคมปลาบริเวณแนวปะการังเกาะลอลอ อ.สิเกา จ.ตรัง
43 ผลของการปลูกสวนป่าชายเลนลักษณะพันธุ์ไม้คละปนกันบนพื้นที่นากุ้งร้าง บริเวณปากนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีต่อทรัพยากรประมงชายฝั่ง
ปี พ.ศ. 2540
44 การจำแนกชนิดและการกระจายของปลาวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง