ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ประเสริฐ ถาวรดุลสถิตย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัจจัยป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักกีฬาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2554
2 ปัจจัยป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักกีฬาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม
4 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับ และกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
5 ปัจจัยของการได้คะแนนการสอบสูง และต่ำของนักศึกษาในการสอบกลางภาควิชาการนิเทศงานสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2552
6 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
7 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
8 ปัจจัยของการได้คะแนนการสอบสูง และต่ำของนักศึกษาในการสอบกลางภาควิชาการนิเทศงานสาธารณสุขของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รุ่น 9 ประจำปีการศึกษา 2552
ปี พ.ศ. 2552
9 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
10 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม ปีที่ 1
11 การศึกษาออกแบบมาตรฐาน สำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2551
12 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับและกำจัดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์
ปี พ.ศ. 2542
13 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของชาวชนบท : กรณีศึกษาหมู่บ้าน 3 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2541
14 พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาลของชาวชนบท : กรณี ศึกษาหมู่บ้าน2 แห่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
15 คุณลักษณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 อาสาสมัครสาธารณสุขในทัศนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับอำเภอและตำบล
17 บทบาทของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในชุมชน ชนบทอีสาน : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
18 อาสาสมัครสาธารณสุขในทัศนะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระดับอำเภอและตำบล
19 บทบาทของชุมชนต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในชุมชน ชนบทอีสาน : กรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
20 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
21 คุณลักษณะของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการหมู่บ้านพึ่งตนเองทาง สาธารณสุขมูลญานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 การพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซเสียอุตสาหกรรม
24 การศึกษาออกแบบมาตรฐานสำหรับระบบการดักจับ และกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์