ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Prasert Chatwachirawong 5
2 อนุชา วงศ์ปราณีกุล 5
3 น.ส.สุนี ศรีสิงห์ 3
4 นางสาวกิตติมา รักโสภา 2
5 นายอนุชา วงศ์ปราณีกุล 2
6 สุภาพร กลิ่นคง 2
7 พชรดา ฉายศรี 1
8 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
9 นางสุนี ศรีสิงห์ 1
10 นางทิพาวดี ตินนังวัฒนะ 1
11 ประภาส ช่างเหล็ก 1
12 ชบา ทองไผ่ใหญ่ 1
13 ยุทธพงษ์ ตันทอง 1
14 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 1
15 นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ 1
16 ปิยนันท์ พิพัฒน์ศิถี 1
17 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 1
18 นายสำเริง พิบูลย์เศรษฐ์ 1
19 สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ 1
20 รงรอง หอมหวล 1
21 Rongrong Homhual 1
22 นรุณ วรามิตร 1
23 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
24 นายวีระพล พลรักดี 1
25 นายประสิทธิ์ วงศาเทียม 1
26 นายรณยุทธ์ สัตยานิคม 1
27 นายศิริ ลียวัฒนานุพงศ์ 1
28 นายวิวัฒน์ สุทธิพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 4
7 2552 1
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 7
11 2548 4
12 2544 1
13 2542 1
14 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การคัดเลือกและทดสอบพันธุ์อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำตาล
2 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อสะสมน้ำตาลเร็วและการไว้ตอ
ปี พ.ศ. 2557
3 การวิจัยและพัฒนาพืชพลังงานชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวล (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2556
4 การหมักเอทานอลจากน้ำอ้อยสายพันธุ์พลังงานโดยยีสต์ทนเอทานอล
5 การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย
6 โครงการเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
ปี พ.ศ. 2555
7 การจัดการเชื้อพันธุกรรมและปรับปรุงพันธุ์อ้อย
8 การเร่งรัดงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อย
ปี พ.ศ. 2554
9 โครงสร้างความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมทางพันธุกรรมของประชากรอ้อยพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
10 การสำรวจ อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของอ้อยป่าเขตร้อนและสืบสกุลใกล้เคียง
11 โครงการประเมินความหลากหลายพันธุกรรมของเชื้อพันธุกรรมอ้อยโดยใช้เครื่องหมายระดับโมเลกุล Expressed Sequence Tags (ESTs)
12 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้กับพื้นที่ปลูก
13 การถ่ายทอดลักษณะทางการเกษตรของลูกผสมข้ามชนิดไปยังพันธุ์อ้อยการค้า
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาพันธุ์อ้อยเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2551
15 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยอาหารสัตว์
16 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 1.2 ธนาคารพันธุกรรมอ้อยในประเทศไทย
17 การวิเคราะห์พันธุประวัติเชื้อพันธุกรรมอ้อยไทย
ปี พ.ศ. 2550
18 การประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อย
ปี พ.ศ. 2549
19 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย
20 การประเมินเชื้อพันธุกรรมอ้อย
21 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย
22 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย
23 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย
24 การพัฒนาสถานีผสมพันธุ์อ้อยบ้านทิพเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (ระยะที่ 1)
25 โครงการแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2548
26 โครงการแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
27 โครงการแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
28 การปรับปรุงพันธุ์อ้อย
29 แปลงสาธิตพันธุ์อ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2544
30 การเร่งรัดป้องกันโรคใบขาวของอ้อยในเขตพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2542
31 การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ