ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประหยัด หงษ์ทองคำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน
2 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในฐานะการปกครองท้องถิ่นขั้นพื้นฐาน
3 การกระจายอำนาจ : ปัจจัยที่มีต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว ของการกระจายอำนาจในรูปองค์การบริหารส่วนตำบล
4 คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักวิชาการ ข้าราชการและนักการเมือง
5 ความคิดเห็นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2538
6 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีการให้รางวัลในการมาใช้สิทธิเลือกตั้
ปี พ.ศ. 2535
7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล
ปี พ.ศ. 2530
8 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมกับทัศนคติทางการเมือง ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก
9 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมกับทัศนคติทางการเมือง ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก