ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประหยัด หงษ์ทองคำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 ประหยัด หงษ์ทองคำ 7
3 นฤมล รัตนาภิบาล 1
4 อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ 1
5 เสริมสุข คูสุวรรณ 1
6 ฤชากร จรเจวุฒิ 1
7 ศุภกร วิริยานภาภรณ์ 1
8 สุเมธ ธีรนิติ 1
9 เสรี ทวีพันธุ์ 1
10 นพดล สุคนธวิท 1
11 พิษณุวัตร วรรธนะกุล 1
12 พีระพงศ์ การสมลาภ 1
13 พีระพล ตัณฑโอภาส 1
14 นที ปัฑวนันท์ 1
15 ผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ 1
16 อนุศัลย์ จันตะกูล 1
17 ยงยุทธ สุขศิริ 1
18 มนตรี กนกวารี 1
19 พิษณุ เสงี่ยมพงษ์ 1
20 ศักกพล สุขปาน 1
21 อัคนีวุธ ศรีสวัสดิ์ 1
22 พิรุณ เสลานนท์ 1
23 พิรุณ วิมลอักษร 1
24 นันทภพ เอื้ออารี 1
25 ดำรงค์ ดีสกูล 1
26 ปิยะดา เวชประสิทธิ์ 1
27 เปรมศักดิ์ กีรานนท์ 1
28 พิศณุ วิทยาภรณ์ 1
29 ชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา 1
30 ขนิษฐา โชติกวณิชย์ 1
31 เกษม พึ่งธรรม 1
32 วัลลภ ศิริเลิศตระกูล 1
33 จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ 1
34 เฉลิม แก้วกระจ่าง 1
35 จิตติพล ผลพฤกษา 1
36 เฉลิมวุฒิ รักขติวงศ์ 1
37 โสภณ สุวรรณรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2540 3
2 2539 17
3 2538 9
4 2537 1
5 2536 2
6 2535 1
7 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2540
1 ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2 ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
3 บทบาทของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต่อการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2539
4 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักการเมืองท้องถิ่น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสมาชิกเทศบาล กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 พรรคการเมืองไทยกับการเมืองท้องถิ่น : ผลประโยชน์และฐานอำนาจ
6 การปกครองท้องถิ่นรูปเมืองพัทยา : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
7 บทบาทและอิทธิพลของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในสังคมไทย
8 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติ ของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มาจากพรรคเดียวกัน
9 ปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10 รูปแบบการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
11 พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน
12 ความพร้อมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต
13 ความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลที่มีต่อผลงาน ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
14 ความสามารถในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
15 การกระจายอำนาจ : ปัจจัยที่มีต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลว ของการกระจายอำนาจในรูปองค์การบริหารส่วนตำบล
16 คณะกรรมการการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักวิชาการ ข้าราชการและนักการเมือง
17 ความคิดเห็นของกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น
18 การกระจายอำนาจของเทศบาลนครเชียงใหม่ในรูปแขวง
19 ความล้มเหลวในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นนักวิชาการ
20 โครงสร้างของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลในอนาคต
ปี พ.ศ. 2538
21 การค้าตามแนวชายแดนกับความมั่นคงของชาติ : ศึกษากรณีด้านจังหวัดปราจีนบุรี
22 ผลกระทบของการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
23 นโยบายในการกระจายอำนาจของรัฐกับสถานะการปกครองของตำบล
24 คณะกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรกับการพัฒนาทางการเมือง
25 การกระจายอำนาจกับการคลังท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริการส่วนจังหวัดน่าน
26 อุปสรรคและปัญหาการยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
27 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษากรณีการให้รางวัลในการมาใช้สิทธิเลือกตั้
28 ความขัดแย้งในการเมืองท้องถิ่น : ศึกษากรณีการขอขยายเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
29 ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของสภาตำบลในการปกครองตนเอง ในฐานะองค์กรท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2537
30 พฤติกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ปี พ.ศ. 2536
31 อิทธิพลของการรับรู้เหตุการณ์ทางการเมือง ที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
32 การวิเคราะห์โครงสร้างของเทศบาลตามร่างพระราชบัญญัติเทศบาล
ปี พ.ศ. 2535
33 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองท้องถิ่นสุขาภิบาล
ปี พ.ศ. 2530
34 ภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมกับทัศนคติทางการเมือง ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาก