ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประหยัด สายวิเชียร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- อภิรดี สาริกา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิเคราะห์ปริมาณสารฟลูออไรด์ในน้ำดื่มในตำบลป่าซาง จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2552
2 การรับรู้และการใช้ฉลากโภชนาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
3 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของครอบครัวกับภาวะโภชนาการ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่
4 ความพึงพอใจในการบริการอาหารพิเศษของผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2544
5 รูปแบบการจัดการที่ทำให้กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรภาคเหนือประสบความสำเร็จ
ปี พ.ศ. 2527
6 การศึกษาสารที่ให้กลิ่นใบเมี่ยง (ใบชาหมัก) / อภิรดี สาริกา
ปี พ.ศ. 2519
7 การใช้ประโยชน์ของแหล่งชุมชนประกอบการสอนสังคมศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเชียงใหม่