ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประหยัด ทีฆาวงค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประหยัด ทีฆาวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันทนา ทองเล่ม 4
2 ธนพร ศิลปะชัย 4
3 ธนกิจ ถาหมี 4
4 ดิเรก สังข์ศร 3
5 สำราญ สุขใจ 3
6 สยุมพร สุภรพงษ์ 3
7 สุลาวัณย์ คุณยศยิ่ง 2
8 สมบัติ กองภา 2
9 เกศสุดา มนตรีศรี 2
10 หทัยกาญจน์ ประไพพานิช 2
11 กรรณิการ์ สนธิ 2
12 พิไลรัก อินธิปัญญา 2
13 ลำแพน สารจันทึก 2
14 ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน 2
15 สิทธิชัย บุญมั่น 1
16 มยุรี ชมภูพื้น 1
17 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 1
18 อรวรรณ ติตะปัญ 1
19 สุภณ พันชนะ 1
20 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
21 ชาติ ศรีแสง 1
22 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
23 โสภณ ยอดพรหม 1
24 โอภาส คล้ายทรง 1
25 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
26 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
27 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
28 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
29 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
30 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
31 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
32 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
33 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
34 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
35 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
36 วรพจน์ รักสังข์ 1
37 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
38 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
39 ปรีชา แต่งผิว 1
40 ดนัย นาคประเสริฐ 1
41 ธนพร ศิลปชัย 1
42 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
43 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
44 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
45 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
46 นคร มหายศนันท์ 1
47 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
48 มณชัย มีสุข 1
49 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
50 ธเนศ จันทร์เทศ 1
51 สุชาติ จุลพูล 1
52 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
53 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
54 สันติภาพ นวลจำรัส 1
55 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
56 สุเทพ ขวัญเผือก 1
57 พิชัย เชื้องาม 1
58 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
59 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
60 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
61 นพพร กองพันธ์ 1
62 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
63 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 543 5