ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประหยัด ทีฆาวงค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ประหยัด ทีฆาวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันทนา ทองเล่ม 4
2 ธนพร ศิลปะชัย 4
3 ธนกิจ ถาหมี 4
4 สำราญ สุขใจ 3
5 สยุมพร สุภรพงษ์ 3
6 ดิเรก สังข์ศร 3
7 เกศสุดา มนตรีศรี 2
8 หทัยกาญจน์ ประไพพานิช 2
9 กรรณิการ์ สนธิ 2
10 สุลาวัณย์ คุณยศยิ่ง 2
11 ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน 2
12 ลำแพน สารจันทึก 2
13 สมบัติ กองภา 2
14 พิไลรัก อินธิปัญญา 2
15 สันติภาพ นวลจำรัส 1
16 สุเทพ ขวัญเผือก 1
17 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
18 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
19 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
20 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
21 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
22 นพพร กองพันธ์ 1
23 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
24 ปรีชา แต่งผิว 1
25 พิชัย เชื้องาม 1
26 สุภณ พันชนะ 1
27 มยุรี ชมภูพื้น 1
28 ณรงค์ แก้วสาหลง 1
29 พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์ 1
30 ชาติ ศรีแสง 1
31 วิเชียร ขวัญอ่อน 1
32 สิทธิชัย บุญมั่น 1
33 อรวรรณ ติตะปัญ 1
34 โสภณ ยอดพรหม 1
35 โอภาส คล้ายทรง 1
36 ภัทรกร ภูริชินวุฒิ 1
37 ภาวิณี อาสน์สุวรรณ 1
38 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
39 ธนพร ศิลปชัย 1
40 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
41 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
42 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
43 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
44 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
45 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
46 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
47 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
48 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
49 วรพจน์ รักสังข์ 1
50 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
51 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
52 มณชัย มีสุข 1
53 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
54 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
55 สุชาติ จุลพูล 1
56 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
57 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
58 ดนัย นาคประเสริฐ 1
59 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
60 ธเนศ จันทร์เทศ 1
61 นคร มหายศนันท์ 1
62 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
63 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 543 5