ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดสิทธิการถือครองที่ดิน
2 มาตรการกำกับกิจการธนาคารพาณิชย์ : กรณีศึกษาการกำหนดเงินกองทุน ต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐาน BIS ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
3 การควบคุมและแก้ไขปัญหาข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ปี พ.ศ. 2535
4 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากยานพาหนะทางบก : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
5 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง การเก็บรักษา และการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิง
6 การใช้กฎหมายบังคับถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีในกิจการไซโลและห้อง เย็นเปรียบเทียบกับคลังสินค้า
ปี พ.ศ. 2534
7 สถานะและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย