ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ใจศิล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พัฒนา เหล่าไพบูลย์ 19
2 ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 19
3 จิรวัฒน์ สนิทชน 13
4 สนั่น จอกลอย 6
5 ธนพงศ์ ตุลา 6
6 นิภา มิลินทวิสมัย 5
7 สุวรรณา เนียมสนิท 5
8 อารันต์ พัฒโนทัย 4
9 พรเทพ ถนนแก้ว 4
10 โสภณ บุญลือ 3
11 สุมนทิพย์ บุนนาค 3
12 วิชัย ลีลาวัชรมาศ 3
13 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ 3
14 นิวัฒน์ มาศวรรณา 2
15 เพียรศักดิ์ ภักดี 2
16 วิบูล เป็นสุข 2
17 ดรุณี โชติษฐยางกูร 2
18 สุวัฒน์ บุญจันทร์ 2
19 นิมิตร วรสูต 2
20 วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ 2
21 สดุดี วรรณพัฒน์ 2
22 เสรี ศิลปพรหมมาศ 2
23 บรรยง ทุมแสน 2
24 กัณหา บุญพรหมมา 2
25 อนันต์ พลธานี 2
26 โกศล หาญอาษา 2
27 สมหวัง ก้อนกงไกว 2
28 ประสิทธิ์ วงษาเทียม 2
29 มนต์ชัย ดวงจินดา 1
30 มลฤดี กงชัยภูมิ 1
31 คมศร ลมไธสง 1
32 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2557 2
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 6
7 2553 7
8 2552 6
9 2551 14
10 2550 10
11 2549 5
12 2548 7
13 2547 9
14 2546 2
15 2545 1
16 2544 1
17 2540 1
18 543 156
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การประเมินพันธุ่อ้อยดีเด่นที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ เฟส 3 (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2559
2 การประเมินสายพันธุ์อ้อยดีเด่นที่มีศักยภาพในแหล่งปลูกอ้อยทั่วประเทศ เฟสที่ 3 (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่เป็นหมันเพื่อใช้ในการผลิตข้าวฟ่างหวานลูกผสม
4 การทดสอบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข.1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ และการ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรากกับผลผลิตของอ้อยพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2556
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต(คปก.-อุตสาหกรรม)(สำหรับ นางสาวดาริการ์ บุญพันธ์)
6 การพัฒนาข้าวฟ่างหวานสายพันธ์เพศผู้เป็นหมันเพื่อใช้ในการผลิตข้าวฟ่างหวานลูกผสม
ปี พ.ศ. 2555
7 ผลของระดับความเค็มในดินที่มีต่อคุณภาพน้ำคั้นข้าวฟ่างหวาน และประสิทธิภาพของกระบวนการหมักเอทานอล
8 การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวฟ่างหวานที่เป็นหมันเพื่อใช้ในการผลิตข้าวฟ่างหวานลูกผสม
9 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข.1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ
10 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข.1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ
ปี พ.ศ. 2554
11 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการเจริญเติบโตของพืชในการจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าวฟ่างหวานและการวางแผนการจัดการผลิตวัตถุดิบป้อนโรงงานเอทานอล
12 โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 การทดสอบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข.1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ และการ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรากกับผลผลิตของอ้อยพันธุ์ต่างๆ
14 การประยุกต์ใช้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae DBKKUY-53 ในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลจากข้าวฟ่างหวาน
15 การถ่ายยีนสู่อ้อยและการตรวจสอบการแสดงออกของยีน chitinase ในอ้อย (Saccharum officinarum L.) ดัดแปรพันธุ์กรรม
16 การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงจากไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2553
17 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) ตามโครงการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมฯ (นายพีรญา กลมสะอาด)
18 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข.1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ
19 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข. 1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ
20 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข. 1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ
21 กลยุทธ์การหมักเอทานอลเชื้อเพลิงโดยยีสต์ตรึงรูปจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน เพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์
22 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ ไมคอร์ไรซา ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย
23 เทคนิคใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานเพื่อผลิตไบโอเอทานอลความเข้มข้นสูง : การให้อากาศและพฤติกรรมทางสรีระวิทยา
ปี พ.ศ. 2552
24 การเปรียบเทียบพันธุ์อ้อยลูกผสมชุด มข. 1999 ภายใต้เขตเกษตรนิเวศต่างๆ
25 การพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานลูกผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
26 การพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานลูกผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
27 การพัฒนากระบวนการผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดยการหมักแบบกะ แบบกะซ้ำ และแบบต่อเนื่อง
28 การผลิตเอทานอลจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวานโดย เซลล์ยีสต์ตรึงรูป
29 การคัดเลือกแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่มีประสิทธิภาพสูงจากไร่อ้อย
ปี พ.ศ. 2551
30 โครงการส่งเสริมการปลูกต้นสบู่ดำตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
31 การพัฒนาพันธุ์ข้าวฟ่างหวานลูกผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
32 การคัดเลือกนักวิจัยและองค์กรการวิจัยและพัฒนาดีเด่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
34 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้งานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
35 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
36 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในไร่กสิกรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
37 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
38 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
39 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้งานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
40 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
41 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในไร่กสิกรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
42 การคัดเลือกชนิดของไม้หนามที่เหมาะสมสำหรับปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
43 การพัฒนาข้าวฟ่างหวานลูกผสมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2550
44 การพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
45 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเสริมสำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
46 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการพัฒนาการผลิตข้าวฟ่างหวานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตของโรงงานผลิตเอทานอล
47 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการปลูกอ้อย
48 การวิจัยพัฒนาข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
49 การทดสอบพันธุ์ข้าวฟ่างหวานในไร่กสิกรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
50 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
51 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
52 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเอทานอล
53 การพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2549
54 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
55 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโคเนื้อ -โคนม
56 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโคเนื้อ -โคนม
57 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
58 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวฟ่างหวาน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเสริมสำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
59 การคัดเลือกชนิดของไผ่เพื่อใช้ปลูกเป็นแนวรั้วธรรมชาติและใช้ในงานหัตถกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่โคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
60 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
61 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
62 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
63 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโคเนื้อ -โคนม
64 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยให้เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
65 อิทธิพลของวัสดุปลูกที่ต่างกันที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหัวพันธุ์และดอกของพืชสกุลกระเจียว
ปี พ.ศ. 2547
66 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม สำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
67 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
68 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูงและการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับปลูกในแต่ละ เขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
69 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
70 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
71 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูงและการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับปลูกในแต่ละ เขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
72 การประเมินความสามารถในการไว้ตอของอ้อย เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
73 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
74 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูง และการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสม สำหรับปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
75 การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
76 การสร้างสายพันธุ์ลูกผสม และการคัดเลือกพันธุ์อ้อยภายใต้สภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
77 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้มีความสามารถในการไว้ตอสูงและการคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมสำหรับปลูกในแต่ละ เขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
78 การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละเขตเกษตรนิเวศน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
79 การประยุกต์ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงอับเรณูและการเพาะเลี้ยงคัพภะในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและถั่วลิสง