ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ประสิทธิ์ โฆวิไลกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 5
3 สามารถ เจียสกุล 2
4 สุษม ศุภนิตย์ 2
5 ศุภลักษณ์ นาคีสถิตย์ 2
6 สาวิกา อุณหนันท์ 2
7 ศุภัช ศุภชลาศัย 2
8 กิตติ ลิ่มสกุล 2
9 โสตถิธร มัลลิกะมาส 2
10 จุฑา มนัสไพบูลย์ 2
11 สุธรรม อยู่ในธรรม 2
12 พงษ์เทพ แซ่ลิ้ว 1
13 นฤมล ดีมีชัย 1
14 ธรรมนูญ พิทยาภรณ์ 1
15 ไชยวัฒน์ บุนนาค 1
16 อนันต์ จรุงวิทยานนท์ 1
17 จรัญ ภักดีธนากุล 1
18 ชิตาพร พิศลยบุตร 1
19 ธนพัฒน์ จงเพิ่มวัฒนะผล 1
20 อาภีพรรณ ฉวีรัตน์ 1
21 อาทิตย์ สาตรวาหา 1
22 ปริญญา บุญปทุมพงศ์ 1
23 ไพโรจน์ นวานุช 1
24 สมศรี นิ่มเซียน 1
25 สุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ 1
26 ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ 1
27 สุภาพร ยงสุวรรณกุล 1
28 สุริยน ประภาสะวัต 1
29 อัญชลี อนันต์โท 1
30 ณัฐวุฒิ วรรณวาณิช 1
31 บุญศรี เลิศหิรัณย์ไพบูลย์ 1
32 จุรีรัตน์ ประยูรฉัตรพันธุ์ 1
33 กรกันยา กันยะพงศ์ 1
34 ณัฐพร อิทธิไมยยะ 1
35 ยุทธนา สุทธิพงศ์ 1
36 สุทิน โชติสิงห์ 1
37 กิตติ บุศยพลากร 1
38 สุรพงศ์ อัศวราพานิช 1
39 ศศิธร พงศ์พันธุ์ 1
40 สุจิต ปัญญาพฤกษ์ 1
41 สหทยา สุนทรเกตุ 1
42 จริยาพร ด่านศิริ 1
43 ปกป้อง ศรีสนิท 1
44 จุฬชฎางค์ สวัสดิยากร 1
45 ศุภพงษ์ สวภาพมงคล 1
46 วงเดือน หมู่พยัคฆ์ 1
47 ศริญญา งามวงษ์วาน 1
48 ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ 1
49 พศวัต จงอรุณงามแสง 1
50 ธวัชไชย สนธิวนิช 1
51 ธวิช นิ่มทองคำ 1
52 ไพศาล บัณฑิตยานนท์ 1
53 ปิยะพันธ์ จัมปาสุต 1
54 ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ 1
55 วันชัย ศรีนวลนัด 1
56 สุภาวดี สุขมั่น 1
57 พินันพ์ ลักษณ์ศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 3
2 2542 1
3 2541 1
4 2539 12
5 2538 6
6 2537 2
7 2536 3
8 2535 5
9 2534 1
10 2533 3
11 2532 2
12 2526 1
13 2523 1
14 2521 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การนำกฎหมายตัวแทนมาใช้บังคับในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กรรมการบริษัทและบุคคลภายนอก
2 ความรับผิดชอบของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัด
3 สถานภาพ อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้มีอำนาจบริหารและกรรมการผู้ไม่มีอำนาจบริหาร
ปี พ.ศ. 2542
4 ปัญหากฎหมายในการคุ้มครองผู้ถือหน่วยลงทุน
ปี พ.ศ. 2541
5 การใช้สิทธิโดยสุจริต
ปี พ.ศ. 2539
6 แนวทางการจัดตั้งระบบงานโนตารีปับลิกในประเทศไทย
7 ปัญหาทางกฎหมายของการตั้งครรภ์แทน
8 ปัญหาการบังคับใช้ และวินิจฉัยสั่งการของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
9 กฎหมายที่เหมาะสมสำหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
10 การพัฒนาระบบบัญชีคุ้มครองคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อความเป็นธรรม
11 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
12 มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดสิทธิการถือครองที่ดิน
13 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับที่ดินมือเปล่า ที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์
14 การตีความกฎหมายประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย
15 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของผู้อื่น : ศึกษาข้อจำกัดและอุปสรรคทางกฎหมาย
16 แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายอาคารชุด
17 การแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนกฎจราจรของผู้ขับขี่ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
18 มาตรการทางกฎหมายในการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาเมืองโดยเอกชน
19 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน
20 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและส่งเสริมตัวแทนนายหน้าประกันภัย
21 แนวทางการใช้มาตรการกฎหมายประกันภัยและกองทุนทดแทนเพื่อการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากเรือ
22 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับภาระจำยอม
23 การกำหนดค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย เนื่องจากการทำละเมิด
ปี พ.ศ. 2537
24 แนวทางของกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจการค้าที่ดิน
25 กฎหมายกับธุรกิจประกันภัยต่อ
ปี พ.ศ. 2536
26 แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีทรัพย์สิน
27 ผลกระทบต่อการค้าบริการจากการเปิดเสรี ภายหลังจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย
28 มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมราคาที่ดินไม่ให้สูงขึ้นผิดปกติ
ปี พ.ศ. 2535
29 มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหามลพิษอันเนื่องมาจากยานพาหนะทางบก : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร
30 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่ง การเก็บรักษา และการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิง
31 การใช้กฎหมายบังคับถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่กรณีในกิจการไซโลและห้อง เย็นเปรียบเทียบกับคลังสินค้า
32 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับนายหน้าประกันภัย
33 รูปแบบขององค์กรและกระบวนการในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ปี พ.ศ. 2534
34 สถานะและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
35 วิวัฒนาการกฎหมายมหาวิทยาลัย
36 สถานะทางกฎหมายของกิจการร่วมค้า
37 ความรับผิดในผลแห่งการละเมิดโดยจงใจของลูกจ้าง และตัวแทน
ปี พ.ศ. 2532
38 การใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
39 ตัวแทนเชิด
ปี พ.ศ. 2526
40 ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ปี พ.ศ. 2523
41 ผู้เสียหายในคดีอาญา
ปี พ.ศ. 2521
42 การควบคุมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย