ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 4
2 Prasit Leerapan 3
3 สุดคนึง บุญก่อสกุล 3
4 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 3
5 สุนีย์ ดุษฏีวิจัย 2
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
7 พรทิพย์ สุประดิษฐ์ 2
8 ภรณี วัฒนสมบูรณ์ 2
9 วันชัย เทพวรรณ์ 2
10 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 2
11 นงลักษณ์ ธัญญะวานิช 2
12 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
13 Rujinaj Atthasit 1
14 ทวีวรรณ ลีระพันธ์ 1
15 สุพัตรา อติโพธิ 1
16 สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ 1
17 S. Smitasiri 1
18 Lukana Termsirikulchai 1
19 คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce) 1
20 S. Atibodhi 1
21 P. Leerapan 1
22 ทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา 1
23 กรภัทร ขันไชย 1
24 อภิชาติ เชื้อสีดา 1
25 บุษบา สงวนประสิทธิ์ 1
26 อุ่นตา นพคุณ 1
27 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
28 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 1
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
30 อุทุมพร ทองอุไทย 1
31 Penprapa Siviroj 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2548 1
6 2546 1
7 2545 1
8 2542 1
9 2541 3
10 2527 1
11 2521 1
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 เครือข่ายทางสังคมกับกระบวนการพัฒนาชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2551
5 นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือและการตอบสนองต่อนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของกองทัพเรือในโรงเรียนจ่าทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2548
7 สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากการพัฒนานำร่องรูปแบบ กสพ. จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2546
8 รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย
ปี พ.ศ. 2545
9 การประเมินโครงการเครือข่ายการจัดบริการทางสังคม สำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
ปี พ.ศ. 2542
10 สถานการณ์ชมรมผู้สูงอายุและแนวโน้มการพัฒนา
ปี พ.ศ. 2541
11 วิเคราะห์องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น : บทเรียนเพื่อการพัฒนา
12 การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษา "ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย"
13 การส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
ปี พ.ศ. 2527
14 การประเมินความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการฝึกอบรม หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2521
15 การสร้างแบบวัดวัฒนธรรมอัตนัยสำหรับนักศึกษาไทย