ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ลีระพันธ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพ็ญประภา ศิวิโรจน์ 4
2 สุดคนึง บุญก่อสกุล 3
3 ลักขณา เติมศิริกุลชัย 3
4 Prasit Leerapan 3
5 พรทิพย์ สุประดิษฐ์ 2
6 สุนีย์ ดุษฏีวิจัย 2
7 วันชัย เทพวรรณ์ 2
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
9 นงลักษณ์ ธัญญะวานิช 2
10 ภรณี วัฒนสมบูรณ์ 2
11 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 2
12 บุษบา สงวนประสิทธิ์ 1
13 S. Atibodhi 1
14 P. Leerapan 1
15 อภิชาติ เชื้อสีดา 1
16 คณะทำงานสหสาขาวิชาการ (Multi-disciplinary Taskforce) 1
17 กรภัทร ขันไชย 1
18 S. Smitasiri 1
19 ประสิทธิ์ ลีระพันธ์ 1
20 ทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา 1
21 อุ่นตา นพคุณ 1
22 Lukana Termsirikulchai 1
23 ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 1
24 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
25 อุทุมพร ทองอุไทย 1
26 Penprapa Siviroj 1
27 ทวีวรรณ ลีระพันธ์ 1
28 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
29 สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ 1
30 Rujinaj Atthasit 1
31 สุพัตรา อติโพธิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2548 1
6 2546 2
7 2545 1
8 2544 1
9 2542 2
10 2541 3
11 2534 1
12 2527 1
13 2521 1
14 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินผลแผนงานการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาติดสารเสพติด
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการวิจัยระบบสุขภาพชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรดกระป๋อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 เครือข่ายทางสังคมกับกระบวนการพัฒนาชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2551
5 นโยบายชมรมสร้างสุขภาพ : สถานการณ์และแนวโน้มการปฏิบัติการของชมรมสร้างสุขภาพ
6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือและการตอบสนองต่อนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบของกองทัพเรือในโรงเรียนจ่าทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2548
7 สถานการณ์และเงื่อนไขการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในท้องถิ่น : กรณีศึกษาจากการพัฒนานำร่องรูปแบบ กสพ. จังหวัดภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2546
8 รูปแบบและการบริหารจัดการสถาบันวิจัยสุขภาพในมหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมงานวิจัยสุขภาพของคนไทย
9 การประเมินโครงการเครือข่ายการจัดบริการทางสังคมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
ปี พ.ศ. 2545
10 การประเมินโครงการเครือข่ายการจัดบริการทางสังคม สำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
ปี พ.ศ. 2544
11 การประเมินโครงการเครือข่ายการจัดบริการทางสังคมสำหรับผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว
ปี พ.ศ. 2542
12 สถานการณ์ชมรมผู้สูงอายุและแนวโน้มการพัฒนา
13 ผู้นำทางสาธารณสุขมูลฐานในชนบทไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
ปี พ.ศ. 2541
14 วิเคราะห์องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น : บทเรียนเพื่อการพัฒนา
15 การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษา "ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย"
16 การส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาครัฐ : กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1
ปี พ.ศ. 2534
17 พฤติกรรมการเจ็บป่วยและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน
ปี พ.ศ. 2527
18 การประเมินความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการฝึกอบรม หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2521
19 การสร้างแบบวัดวัฒนธรรมอัตนัยสำหรับนักศึกษาไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 พฤติกรรมการเจ็บป่วยและการปรับตัวของผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน
21 ผู้นำทางสาธารณสุขมูลฐานในชนบทไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้นำที่ประสบความสำเร็จ