ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่แกร่งสำหรับการถดถอยเชิงเส้นพหุ เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ
2 การศึกษาระบบแถวคอยเพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการของงานหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาการพยากรณ์ราคาพลังงานเชื้อเพลิงในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างสัดส่วนสองกลุ่มที่เป็นอิสระกัน :การเปรียบเทียบ 4 วิธี
5 การพยากรณ์อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย
6 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต :กรณีศึกษา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาวิธีการจำแนกกลุ่มเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค :
ปี พ.ศ. 2551
8 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย ในการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ