ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ 26
2 ภมรี บิลมาศ 25
3 ธาดา จูฑะโยธิน 24
4 ชาติชาย แจ้งเสน 22
5 Prasit Palittapongarnpim 16
6 สุมาลี คอนโด 14
7 ฉัตรชัย เหมือนประสาท 11
8 รดีกร อัครวงศาพัฒน์ 11
9 โสรยา จาตุรงคกุล 11
10 Nat Smittipat 5
11 Pamaree Billamas 3
12 สมศักดิ์ เหรียญทอง 3
13 Sumalee Kondo 3
14 อังคนา ฉายประเสริฐ 2
15 ยุทธิชัย เกษตรเจริญ 2
16 นาราพร ประยูรวิวัฒน์ 2
17 สุชาติ ปันจัยสีห์ 2
18 Saradee Warit 2
19 เกียรติชัย ฟักศรี 2
20 Kamolchanok Rukseree 2
21 กมลชนก รักเสรี 2
22 อภิสรา ลัทธิสูงเนิน 2
23 Suchat Udomsopagit 2
24 อรุณี ทองอ่อน 2
25 Arunee Thong-On 2
26 Tada Juthayothin 2
27 Naraporn Prayoonwiwat 2
28 Angkana Chaiprasert 2
29 อังคณา ฉายประเสริฐ 2
30 เทอดศักดิ์ พราหมณะนันทน์ 2
31 Therdsak Prammananan 2
32 Kiatichai Faksri 2
33 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
34 Jeerayut Chaijaruwanich 1
35 Jamlong Khamphachua 1
36 S. Panapruksachat 1
37 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 1
38 นัฐ สมิตพัฒน์ 1
39 สุชาติ อุดมโสภากิจ 1
40 Prasit Palittaponkarnpim 1
41 Sukon Prasitwattanaseree 1
42 นเรศ ดำรงชัย 1
43 Nares Damrongchai 1
44 P Tantivitayakul 1
45 Apisara Lutthisungoen 1
46 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
47 Chinae Thammarongtham 1
48 วันดี ยินดียั่งยืน 1
49 Apisara Lutthisungnoen 1
50 พูนพิลาส หงษ์มณี 1
51 Boontiwa Somsri 1
52 Lubomira I. Stateva 1
53 สุชาต อุดมโสภกิจ 1
54 Poonpilas Hongmanee 1
55 Benjamas Buabut 1
56 จำลอง คำผาเชื้อ 1
57 ประทีป ธนกิจเจริญ 1
58 มณี ผลิตผลการพิมพ์ 1
59 Opart Karnkawinpong 1
60 โอภาส กาญจน์กวินวงศ์ 1
61 Hideki Yanai 1
62 Norio Yamada 1
63 Prateep Thanakijcharoen 1
64 Manee Palittapongarnpim 1
65 Wandee Yindeeyoungyeon 1
66 Supaporn Likitvivatanavong 1
67 Suwanna Trakoolsomboon 1
68 สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์ 1
69 ศิษเฎศ ทองสิมา 1
70 ชุมพล งามผิว 1
71 นาภัทร ปาลกะ 1
72 F. Drobniewski 1
73 V. Nikolayevskyy 1
74 T. Brown 1
75 จุฑาภรณ์ ยอแสงสุขกมล 1
76 Jutaporn Yorsangsukkamol 1
77 Chumpol Ngamphiw 1
78 The HUGO Pan-Asian SNP Consortium 1
79 ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย 1
80 Tanapat Palaga 1
81 ธนิดา เหรียญทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2545 1
10 2543 1
11 2542 1
12 2540 2
13 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย
2 การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม
ปี พ.ศ. 2554
3 Apoptosis, production of MMP9, VEGF, TNF-α and intracellular growth of M. tuberculosis for different genotypes and different pks15/1 genes
4 Genetic diversity of the Mycobacterium tuberculosis Beijing family based on IS6110, SNP, LSP and VNTR profiles from Thailand
ปี พ.ศ. 2553
5 Variable number of tandem repeat sequences act as regulatory elements in Mycobacterium tuberculosis
6 Pulsed field gel electrophoresis analysis of vibrio cholerae isolates in southern Thailand
ปี พ.ศ. 2552
7 Characterization of alpha-isopropylmalate synthases containing different copy numbers of tandem repeats in Mycobacterium tuberculosis
8 Mapping Human Genetic Diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2551
9 Characterization of vibrio cholerae O1 isolated during 2001-2004 by Variable Number of Tandem Repeat (VNTR) typing
10 Cloning and heterologous expression of Cryptococcus neoformans CnSRB1 cDNA in Saccharomyces cerevisiae
11 Characterization of Vibrio cholerae O1 Isolated During 2001-2004 by Variable Number of Tandem Repeat (VNTR) Typing
12 One-step purification and characterization of a fully active histidine-tagged II fructose-1,6-bisphosphate aldolase from Mycobacterium tuberculosis
ปี พ.ศ. 2550
13 In vitro activity of cloxyquin (5-chloroquinolin-8-ol) against Mycobacterium tuberculosis
14 Evolution of some variable-number tandem repeat loci among a group of Beijing strains of Mycobacterium tuberculosis
ปี พ.ศ. 2549
15 Application of Factor Analysis on Mycobacterium tuberculosis Transcriptional Responses for Drug Clustering, Drug Target and Pathway Detections
ปี พ.ศ. 2548
16 Polymorphism of variable-number tandem repeats at multiple loci in Mycobacterium tuberculosis
ปี พ.ศ. 2545
17 บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์ การศึกษาลำดับเบสของยีนส์ Q-isopropylmalate Synthase ของเชื้อวัณโรค
ปี พ.ศ. 2543
18 จีโนม : เรื่องที่ทุกคนควรรู้
ปี พ.ศ. 2542
19 การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและโรคติดเชื้อ non-tuberculous Mycobacterium
ปี พ.ศ. 2540
20 การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction
21 การแยก species ของเชื้อ Mycobacterium โดยวิธี Polymerase Chain Reaction : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์