ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 อุษณีย์ ยศยิ่งยวด 2
3 ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ 2
4 โสภณ เริงสำราญ 2
5 พงศ์เทพ อัครธนกุล 2
6 เลอสรร ธนสุกาญจน์ 2
7 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 2
8 วิศณุ ทรัพย์สมพล 2
9 ฤษดา เรเยส 1
10 กฤษดา วิศวธีรานนท์ 1
11 สุพจน์ เธียรวุฒิ 1
12 จิราวรรณ อ. ใบหยกวิจิตร 1
13 ณัทธร ปาลิวนิช 1
14 ฉัตรชัย ศิริหล้า 1
15 ศรีสุข เทียนสันติสุข 1
16 หาญ กิตติชานันท์ 1
17 วีระชัย เชาว์กำเนิด 1
18 นภพินทุ์ อนันตรศิริชัย 1
19 วีระ ริ้วพิทักษ์ 1
20 มนิด กริยาผล 1
21 กันยา จิรพยุงไชย 1
22 วีรวัฒน์ เทพสุนทร 1
23 ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ 1
24 วีณา จ่างเจริญ 1
25 สุรเชษฐ์ สุขเจริญ 1
26 ลัญจกร วุฒิสิทธิกุลกิจ 1
27 บุญช่วง ตันสุเทพวีรวงศ์ 1
28 เทพา สุขผดุง 1
29 จิรชัย สีจร 1
30 ยงยศ พรตปกรณ์ 1
31 ปรีชา ดุลนิมิตร 1
32 สมศรี อรณินท์ 1
33 ปรีติ เหตระกูล 1
34 วิวัฒน์ สุทธิภาค 1
35 บวร ปภัสราทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2548 2
3 2545 1
4 2544 1
5 2542 2
6 2540 1
7 2539 4
8 2530 1
9 2528 1
10 2527 4
11 2526 1
12 2525 1
13 2523 2
14 2522 3
15 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2549
1 Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2548
2 การจัดการบัฟเฟอร์ร่วมสำหรับการควบคุมความคับคั่งในโครงข่ายเอทีเอ็ม
3 Roadmap และยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2545
4 การแทรกสอดคลื่นพาห์ที่ถูกกดสำหรับระบบดีเอส-ซีดีเอ็มเอ
ปี พ.ศ. 2544
5 เทคนิคการแปลงอัตราการส่งจากเซลล์เป็นเฟรม สำหรับกระบวนการควบคุมการไหลของทีซีพีบนบริการแบบเอบีอาร์ ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
ปี พ.ศ. 2542
6 การปรับปรุงอัลกอริทึมอี-เอฟเอ็มเอ็มอาร์เอ สำหรับบริการเอบีอาร์ในโครงข่ายเอทีเอ็ม
7 การประยุกต์การจัดสรรเส้นทางและความยาวคลื่นของโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบหลายความยาวคลื่นที่มีโครงสร้างแบบวงแหวนให้กับโครงสร้างแแบบเมช
ปี พ.ศ. 2540
8 การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของเอทีเอ็มมัลติคาสต์สวิตช์ ภายใต้ทราฟฟิกแบบเบิรสต์
ปี พ.ศ. 2539
9 การวิเคราะห์สมรรถนะของการสวิตช์กลุ่มข้อมูลสามเส้นทางชนิด N x N แบบไม่มีการติดขัดภายในที่มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับกลุ่มข้อมูล
10 แบบจำลองเฟดดิงสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรวงผึ้ง
11 การศึกษาผลกระทบของทราฟฟิกแบบเบิรสต์และแบบนอนยูนิฟอร์ม ที่มีต่อสมรรถนะของเอทีเอ็มสวิตช์แบบน็อกเอาต์
12 การวิเคราะห์สมรรถนะของแพ็คเก็ตสวิทช์ความเร็วสูงแบบแชร์บัฟเฟอร์ กรณีนอนยูนิฟอร์มแทรฟฟิค
ปี พ.ศ. 2530
13 ต้นแบบเครื่องสังเคราะห์เสียงพูดด้วยวิธีเข้ารหัส แบบลิเนียร์ฟรีดิกทีฟ
ปี พ.ศ. 2528
14 การใช้ไมโครไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นอุปกรณ์ช่วยสอนวิชาฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2527
15 การออกแบบและสร้างเครื่องช่วยส่งเทเล็กซ์แบบอัตโนมัติ สำหรับเครื่องเทเล็กซ์ 5 ระหัสสัญญาณ
16 การออปติไมซ์ในการจัดช่องสัญญาณผ่านตัวถ่ายทอดสัญญาณ ของดาวเทียมในระบบหนึ่งช่องสัญญาณต่อหนึ่งคลื่นพาห์
17 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรเพื่อจำแนกความเค็มของดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย
18 ระบบไมโครโปรเซสเซอร์แบบกระจายขนาดเล็กที่ใช้หน่วยความจำร่วม
ปี พ.ศ. 2526
19 การวัดผลผลิตของการทำโปรแกรม
ปี พ.ศ. 2525
20 การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเพื่อจำแนกตะกอนแขวนลอยบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง
ปี พ.ศ. 2523
21 การศึกษาผลของการผสมผสานสัญญาณหลายความถี่ที่มีต่อการทำงาน ของระบบสื่อสารแบบ 1 ช่องต่อ 1 คลื่นพาหะ
22 การใช้แบบจำลองข่ายแถวคอยวัดคุณลักษณะการทำงาน ของระบบคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2522
23 เทคนิคการจำแนกภาพจากเทปข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเนื้อที่และการเปลี่ยนแปลง ของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย
24 การพัฒนาและติดตั้งระบบไมโครคอมพิวเตอร์สายตรง
25 การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์จากข้อมูลของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของตะกอนดินบริเวณเขื่อนภูมิพล