ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 22
2 นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ 9
3 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 6
4 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 3
5 ชุมพร ยงกิตติกุล 2
6 ปรียาพร พวงอิศวร 1
7 พัชชา เภกานนท์ 1
8 ประดินันท์ วรรณประเวศ 1
9 ศุภลัคน์ พรรธนะแพทย์ 1
10 พรรณี ชูทัย 1
11 ศันสนีย์ ธีรเธียรประภา 1
12 อัจฉรา ตันสงวน 1
13 ประดินันท์ อุปรมัย 1
14 พิชิต สนั่นเอื้อ 1
15 วัฒนา พุ่มเล็ก 1
16 จันทรพร หะรินสุต 1
17 ฉวี กาหยี 1
18 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 1
19 เปรมจิตต์ ปิตุรักษ์พงษา 1
20 สุวรรณี แสงวงศ์ 1
21 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
22 ฤทัยรัตน์ ธรเสนา 1
23 วีรพล แสงปัญญา 1
24 นิรดา อดุลยพิเชฏฐ์ 1
25 แสงอรุณ ประสพกาญจน์ 1
26 นิยะดา ศรีจันทร์ 1
27 ปิยะวรรณ เลิศพานิช 1
28 กมล โพธิเย็น 1
29 จีเรียง บุญสม, 2516- 1
30 โฆษิต จตุรัสวัฒนากูล, 2520- 1
31 วินัย เจริญสุข 1
32 จิราภรณ์ มีสมศัพย์ 1
33 สาโรช ศรีสวัสดิ์ 1
34 อุดม จำรัสพันธุ์ 1
35 สิริพร ตัณฑเศรษฐี 1
36 สุวรรณา ฌานวังศะ 1
37 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
38 ชัยพร วิชชาวุธ 1
39 สุพรรณี ไชยอำพร 1
40 สมาน ถาวรรัตนวณิช 1
41 กมลทิพย์ ต่อติด 1
42 พนิดา จันทรกรานต์ 1
43 วิภา สุมิตาเหมาะ 1
44 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
45 พัฒนานุสรณ์ สถาพรวงศ์ 1
46 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
47 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 1
48 ทองหล่อ วงษ์อินทร์ 1
49 งามตา กมลวรเดช 1
50 ทศพร ประเสริฐสุข 1
51 เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ 1
52 อรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์ 1
53 หงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา 1
54 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
55 ไพจิตร สดวกการ 1
56 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
57 นภาภรณ์ ทานัชฌาสัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 4
2 2546 1
3 2544 2
4 2543 3
5 2542 5
6 2541 1
7 2539 1
8 2538 1
9 2537 3
10 2536 1
11 2535 1
12 2534 1
13 2533 1
14 2530 2
15 2529 1
16 2525 2
17 2521 5
18 2514 6
19 2513 3
20 2512 3
21 2510 1
22 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน
2 การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีสกีมา
3 รูปแบบการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถ ด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลดิ์
4 การศึกษาบุคลิกลักษณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลงานการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาบุคลผู้สร้างสรรค์ชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
5 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบช่วยเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
6 ผลของการฝึกกระบวนการสืบสอบที่มีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาเชาว์อารมณ์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2543
8 ผลของเพื่อนช่วยสอนร่วมกับการเสริมแรงที่มีต่อ เจตคติ ความสามารถในการอ่านออกเสียง และความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความสามารถในการอ่านต่ำ
9 การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ที่ส่งผลต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนเป็นกลุ่ม ที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับความสามารถต่างกัน
ปี พ.ศ. 2542
11 ผลของการฝึกการตั้งเป้าหมายเชิงสร้างสรรค์ ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12 ผลของการใช้โปรแกรมพัฒนาเชาว์อารมณ์ ที่มีต่อระดับเชาว์อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
13 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
14 ผลของการเสนอตัวอย่างในการสอนตามแนวสื่อสารต่อความเข้าใจมโนทัศน์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน
15 ผลของการฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณแบบสอดแทรกในวิชาที่สอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถด้านการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร
ปี พ.ศ. 2541
16 ผลของการฝึกใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญาทีมีต่อความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2539
17 ผลของการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และความสามารถ ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2538
18 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการเรียนของนิสิตนักศึกษา กับแบบการสอนของอาจารย์ต่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2537
19 การพัฒนารูปแบบพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับนักศึกษาครู
20 การวิเคราะห์ความรู้เฉพาะด้าน กระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหา และเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาผู้ชำนาญ และไม่ชำนาญในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
21 ผลของการฝึกกลวิธีคำถามนำที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2536
22 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้รูปแบบการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอแรนซ์
ปี พ.ศ. 2535
23 การเปรียบเทียบการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีการคิดแบบอเนกนัยทางวิทยาศาสตร์ต่างกัน
ปี พ.ศ. 2534
24 ผลของการใส่ใจที่เน้นตนเองและงานกับความสำเร็จและความล้มเหลว ที่มีต่อการระบุสาเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลว ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
25 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
26 การศึกษาเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับความสามารถ
27 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติและปกติวิสัยเชิงอัตนัยต่อการพัฒนาชนบท ระหว่างนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการ และไม่อยู่ในโครงการทุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชนบท
ปี พ.ศ. 2529
28 การประเมินหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 : กระบวนการนำหลักสูตรไปใช้
ปี พ.ศ. 2525
29 บทบาทของการเสริมแรงในการพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่อง ให้กับนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์
30 การสร้างโมเดลการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สำหรับเด็กด้อยสัมฤทธิ์
ปี พ.ศ. 2521
31 ผลของสภาพการณ์แข่งขันต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์เชิงความหมาย ของนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบไมตรีสัมพันธ์
32 พฤติกรรมในสภาพการณ์แก้ปัญหาของแม่และเด็กเล็กในชนบทภาคกลาง
33 พฤติกรรมในสภาพการณ์แก้ปัญหาของแม่และเด็กเล็กในชนบทภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 ความสามารถทางการคิดเชิงเชื่อมโยงและเชิงมโนทัศน์ของเด็กไทย ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน
35 การศึกษาเชิงประเมินระบบหลักสูตรจิตวิทยาการศึกษาในวิทยาลัยครู
ปี พ.ศ. 2514
36 การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนรัฐบาลชายและโรงเรียนรัฐบาลหญิง ในจังหวัดพระนคร
37 การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนราษฎร์ชายและโรงเรียนราษฎร์หญิงในจังหวัดพระนคร
38 การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนสาธิฯ ในจังหวัดพระนคร
39 การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนราษฎร์สหศึกษา ในจังหวัดพระนคร
40 การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนรัฐบาลสหศึกษา ในจังหวัดพระนคร
41 การศึกษาเกณฑ์ปกติของลักษณะบุคลิกภาพของเด็กวัยรุ่นไทย ในโรงเรียนสาธิตฯ ในจังหวัดพระนคร
ปี พ.ศ. 2513
42 การสร้างและการทดลองใช้แบบทดสอบความพร้อมในการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความกังวลใจสูง กับนักเรียนที่มีความกังวลใจต่ำ
44 การศึกษาเปรียบเทียบองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง กับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนต่ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2512
45 การศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติต่อพุทธศาสนาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
46 การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพและความสามารถในการปรับตัว ในโรงเรียนของนักเรียนที่มาจากครอบครัวชั้นกลางและชั้นต่ำ
47 การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพแบบถืออำนาจเป็นใหญ่ ระหว่าง บิดามารดา และ บุตร
ปี พ.ศ. 2510
48 จุดมุ่งหมายในชีวิตของนิสิตปีที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย