ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสาน ธรรมอุปกรณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 ราตรี สุดทรวง 7
3 สุรีย์ เจียรณ์มงคล 4
4 นิจศิริ เรืองรังษี 4
5 ชำนาญ ภัตรพานิช 4
6 พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน 3
7 ประสาน ธรรมอุปกรณ์ 3
8 ขวัญตา โอสถานุกูล 3
9 กอบกุล บุญปราศภัย 3
10 สุวรรณ ภาสุภัทร 3
11 ฉันทนา เกษโกศล 2
12 ประกร จูฑะพงษ์ 2
13 พิณรัตน์ เพ็งคุ้ม 1
14 จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ 1
15 พาณี อรรถเมธากุล 1
16 ศิริภรณ์ ฟุ้งวิทยา 1
17 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
18 ศรีสุดา ไชยมงคล 1
19 อรชร อิงคนุวัฒน์ 1
20 ณรงค์ จันทร์เลย 1
21 อัญชลี อักขระชาตะ 1
22 วนิดา แสงอลังการ 1
23 อุมา กิติยานี 1
24 จันทร์ฉาย ประมุขกุล 1
25 เบญจวรรณ นึกเว้น 1
26 วิไล ชินธเนศ 1
27 ประยูรศรี เก้าเอี้ยน 1
28 โชติ วีระวงษ์ 1
29 ชนิดา พลานุเวช 1
30 วราพรรณ ด่านอุตรา 1
31 ชาญ โพชนุกูล 1
32 สิริอร ไพจิตรพิมุข 1
33 ผจงศิลป์ เพิงมาก 1
34 พงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน 1
35 ปัทมา เทพสิทธา 1
36 ชูเกียรติ เพียรชนะ 1
37 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
38 อังกาบ แสนยันต์ 1
39 วณี ทวีทรัพย์ 1
40 ลิวรรณ นิ่มกุลรัตน์ 1
41 วีระ ดุลย์ชูประภา 1
42 สุรวุฒิ วัฒนา 1
43 สมชาย แสงอำนาจเดช 1
44 วราพร จิรจริยาเวช 1
45 มณีรัตน์ ทรงธรรมวัฒน์ 1
46 คัชรินทร์ สมคุณา 1
47 จริยาพร พฤกษ์ไพบูลย์ 1
48 กิจจา สุวรรณ 1
49 กนกพร ธีระรังสิกุล 1
50 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
51 ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา 1
52 นิตยา เยินสูงเนิน 1
53 อัจนา แทนขำ 1
54 ธเนศ เฟื่องฟู 1
55 ประภาศรี ซังชมแก้ว 1
56 ศิริจุฬาฤทธิ์ สุดประโคนเขต 1
57 ชลลดา บูรณกาล 1
58 อุรารัตน์ ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ 1
59 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 1
60 สิริรัตน์ สุเชาว์อินทร์ 1
61 โสรัติยา เจริญสมประสงค์ 1
62 ธนพันธ์ สุขสอาด 1
63 คณิตา ยิ้มศรีใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 5
2 2543 2
3 2542 1
4 2541 1
5 2540 2
6 2539 3
7 2538 2
8 2537 2
9 2536 2
10 2535 6
11 2534 2
12 2533 2
13 2532 1
14 2531 4
15 2530 1
16 2529 2
17 2528 2
18 2526 1
19 2524 1
20 2523 1
21 2522 1
22 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 ผลของสาร ซียู 18-07 ซียู 18-09 ซียู 18-12 และ ซียู 18-13 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดงใหญ่ที่แยกจากหนูขาว
2 ผลของซียู 18-11,ซียู 18-12 และซียู 18-13 ต่ออัตราการเต้นและแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนขวาและซ้ายที่แยกจากหนูขาว
3 ผลของ CU-18-07,CU-18-09 และ CU-18-12 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในท่อนำอสุจิที่แยกจากหนูขาว
4 ผลของสารสังเคราะห์ ซียู18-07,ซียู18-08, ซียู18-09, ซียู18-10, ซียู18-11, ซียู18-12, และซียู18-13 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารที่แยกจากหนูถีบจักร
5 ผลของ CU763-16-04 ต่ออัตราการเต้นและแรงหดตัวของหัวใจห้องบนขวาและซ้ายที่แยกจากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาผลของ CU 763-15-13, CU 18-05 และ CU 18-06 ต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดงจากหัวใจสุกร
7 ผลของ ซียู 763-15-13 และ 763-16-04 ต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำสายสะดือมนุษย์
ปี พ.ศ. 2542
8 การเปรียบเทียบผลของ CU 763-16-04 และ CU 763-15-13 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวและผลของ CU 763-16-04 ต่อหลอดเลือดแดงใหญ่กระต่ายที่แยกจากกาย
ปี พ.ศ. 2541
9 ผลของ CU763-14-08 และ CU763-14-11 ต่ออัตราการเต้นและแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนขวาและซ้ายที่แยกจากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2540
10 ผลของแคพไซซิน เรเซอปีน และ อัวเบนต่ออัตราการเต้นและแรงหดตัวของหัวใจห้องบนขวาและซ้ายของหนูขาวและหนูตะเภา
11 ผลของแมกนีเซียมซัลเฟตต่อหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงของสายสะดือมนุษย์
ปี พ.ศ. 2539
12 ผลของ CU-763-10-01 ต่อกล้ามเนื้อเรียบที่แยกจากสัตว์ทดลอง
13 ผลของยา Pentazocine และยา Promethazine ต่อการหดตัวของหลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงของสายสะดือมนุษย์
14 ผลของแคปไซซินร่วมกับอะมิทริพไทลิน หรือฟลูออกซิทิน ต่ออัตราการเต้นของหัวใจห้องบนขวาและแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนซ้าย ที่แยกจากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2538
15 ผลของเทอร์เฟนาดีนต่อการหดตัวของหลอดเลือดที่แยกจากไตและหัวใจสุกร
16 ผลของไปเปอรีนต่อการหดตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่ หลอดเลือดแดงที่หัวใจและที่ไตของสุกร
ปี พ.ศ. 2537
17 ผลของอัลคาลอยด์หลักจากต้นตาเสือทุ่ง ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดเลือดที่ไตและหัวใจของสุกร
18 ผลการเกิดปฏิกิริยาร่วมกันระหว่างเอธานอลและมอร์ฟีนต่อความดันเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจในสุนัข
ปี พ.ศ. 2536
19 ผลของอัลคาลอยด์หลักจากต้นตาเสือทุ่งต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลมที่แยกจากตัวหนูขาวและหนูตะเภา
20 ผลของแคปไซซินและอัวเบนที่มีต่ออัตราการเต้นของหัวใจห้องบนขวา และแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนซ้ายที่แยกมาจากหนูขาวและหนูตะเภา
ปี พ.ศ. 2535
21 การแก้ไขผลในการกดอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจห้องบนด้านขวาและซ้ายของหนูขาวที่ได้รับแคดเมียม
22 ผลของ 14-ดีออกซี-11, 12-ไดดีไฮโดรกราโฟไลต์ ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อท่ออสุจิที่แยกจากหนูขาว
23 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแกมโมจิกแอซิดจากรงทองต่อกล้ามเนื้อเรียม
24 บทบาทของเยื่อบุหลอดเลือดต่อการออกฤทธิ์ของสารสื่อประสาท บางชนิดในหลอดเลือดแดงที่แยกจากหัวใจและไตของสุกร
25 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคูมารินจากต้นหัสคุณ และต้นชะลูดต่อกล้ามเนื้อเรียบที่แยกจากสัตว์ทดลอง
26 ฤทธิ์การลดความดันเลือดของบาราคอลที่สกัดจากใบขี้เหล็กในหนูแรท และแมว
ปี พ.ศ. 2534
27 ผลของอัลคาลอยด์หลักจากต้นตาเสือทุ่ง ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ที่แยกจากสัตว์ทดลอง
28 ผลของคาเฟอีนต่อการหดตัวของท่อนำอสุจิที่แยกมาจากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2533
29 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ นีโอแอนโดรกราโฟไลด์ และ 14-ดีออกซี-11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการหดเกร็งของกล้ามเนื้อกระเพาะหนูขาว นอกร่างกาย
30 ผลของพิษงูเห่าไทยต่อการทำงานของหัวใจห้องบน ที่แยกจากหนูขาว
ปี พ.ศ. 2532
31 บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่
ปี พ.ศ. 2531
32 คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 ผลของ 14-ดีออกซี-11, 12-ไดดีไฮโดรแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการหดตัว ของกล้ามเนื้อลำไส้เล็กนอกร่างกาย
34 ผลของแอนซิสโตรเทคโตรีนต่อการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารหนูขาว ที่แยกออกมาและการบีบตัวของลำไส้ในหนูถีบจักรปกติ
35 ศึกษาการออกฤทธิ์ของซึโรโตนินที่เพิ่มอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจด้านบนขวาและซ้ายของหนูขาว
ปี พ.ศ. 2530
36 ปฏิกริยาต่อกันของยา Amitriptyline กับยา Isoproterenol Propranolol และ Verapamil ต่ออัตราการเต้นและแรงบีบตัวของหัวใจห้องบนด้านขวาและซ้ายของหนูขาว
ปี พ.ศ. 2529
37 ฤทธิ์ของไปเปอรีนที่มีต่อความดันโลหิตและหัวใจห้องบนขวา และซ้ายที่แยกจากหนูขาว
38 ฤทธิ์ของแอนซิสโตรเทคโตรีนต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในหนูขาวและกระต่าย
ปี พ.ศ. 2528
39 ฤทธิ์การหดเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบของสารแอนซิสโตรเทคโตรีน
40 ผลของเอทานอลต่อเมตาบอลิสมของแอมเฟตามีนในร่างกายสุนัข
ปี พ.ศ. 2526
41 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผักคราดหัวแหวน
ปี พ.ศ. 2524
42 การศึกษาฤทธิ์ของสารพิษจากคางคกชนิด บูโฟ เมลาโนสติคตุส ชไนเดอร์ ต่อกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะต่างๆ และฤทธิ์ในการทำให้เกิดการชาเฉพาะที่
ปี พ.ศ. 2523
43 การศึกษาฤทธิ์ของสารพิษที่ได้จากคางคก บูโฟ เมลาโนสติคตุส ชไนเดอร์ ต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2522
44 การศึกษาฤทธิ์ของสารที่สกัดได้จากใบราตรี ต่อระบบหัวใจ เส้นเลือดและการหายใจ