ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสาน ตังควัฒนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริขจร ตังควัฒนา 11
2 ชวลิต ไพโรจน์กุล 3
3 ศศิธร แก้วเกษ 3
4 เวชสิทธิ์ โทบุราณ 2
5 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 2
6 พิทยา ภาภิรมย์ 2
7 ฉลอง วชิราภากร 2
8 บรรจบ ศรีภา 2
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 2
11 สมาน เทศนา 2
12 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ 2
13 สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา 2
14 วัชรพงษ์ วัฒนกูล 2
15 ประภาพร ตั้งธนธานิช 2
16 วิชิต พิพิธกุล 2
17 วันชัย มาลีวงษ์ 2
18 ณรงค์ กิจพาณิชย์ 2
19 จรัญ โชติรสนิรมิต 2
20 เกษมศรี ไทยกล้า 2
21 อุทัย ตันกิตติวัฒน์ 2
22 วนิดา ไตรพานิชย์กุล 2
23 สมบูรณ์ แสงมณีเดช 2
24 วิยะดา ศรีชาติ 1
25 อนุเทพ รังสีพิพัฒน์ 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 5
3 2556 1
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 7
7 2552 1
8 2551 1
9 2550 3
10 2549 4
11 2548 1
12 2547 1
13 2543 1
14 2542 1
15 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การลดระดับฟอร์มัลดีไฮด์ในซากไก่ทดลองด้วยยูเรียและสารละลายปุ๋ยยูเรีย
ปี พ.ศ. 2557
2 การเปรียบเทียบความสามารถของวัสดุรองขับถ่าย 3 ชนิดในการดูดซับแอมโมเนียจากปัสสาวะแมว
3 การเปรียบเทียบความสามารถของวัสดุรองขับถ่าย 3 ชนิดในการดูดซับแอมโมเนียจากปัสสาวะแมว
4 การกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณภูมิเยือกแข็งและความเค็ม
5 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
6 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
ปี พ.ศ. 2556
7 การเปลี่ยนแปลงของตับและทางเดินน้ำดีแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับจากก่อนและภายหลังการรักษา : การศึกษาด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ
ปี พ.ศ. 2555
8 ความชุกและการกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณหภูมิเยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2554
9 ความชุกและการกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณหภูมิเยือกแข็ง II
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
11 ความหลากหลายของหอยและพืชที่เป็นพาหะตัวกลางของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
12 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
13 การศึกษาเชิงพฤติกรรม การรับรู้ ทัศนคติและการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
14 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
15 ความชุกและการกำจัดตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในปลาสดและปลาส้มด้วยอุณหภูมิเยือกแข็ง
16 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม 2551)
ปี พ.ศ. 2552
17 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola gigantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
18 การเผ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2550
19 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverini ในสัตว์ทดลอง
20 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverini ในสัตว์ทดลอง
21 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
22 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ในสัตว์ทดลอง
23 การสำรวจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายเพื่อศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)
24 การพัฒนาการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองคุณภาพดีในระดับชุมชนเชิงบูรณาการ
25 การแสดงออกของดัชนีงอกขยายและโปรตีนต่อต้านยาในเนื้องอกชนิดมาส์เซลล์ของสุนัขที่ให้การรักษาด้วย Vinblastine sulfate ร่วมกับยา Prednisolone
ปี พ.ศ. 2548
26 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverini ในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2547
27 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
ปี พ.ศ. 2543
28 วิธีการจุ่มหัวนมที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรโคนมไทย
ปี พ.ศ. 2542
29 ระดับภูมิคุ้มโรคของวัคซีนป้องกันโรคเต้านมอักเสบที่ทำจากเชื้อ Staphylococcus Aureus ชนิดที่สามารถสร้างแคปซูลในหนูเมาส์ที่ใช้เป็นโมเดลสำหรับการศึกษาโรคเต้านมอักเสบ