ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสาท กิตตะคุปต์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 4
2 ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ 4
3 Prasat Kittakoop 3
4 นงลักษณ์ ศรีอุบลมาศ 2
5 สุนทรี ขันธหิรัญ 2
6 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
7 ดำรงเกียรติ อาจหาญ 2
8 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 2
9 สุเทพ ไวยครุฑธา 2
10 ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ 2
11 Morakot Tanticharoen 2
12 ฉวี เย็นใจ 2
13 มรกต ตันติเจริญ 2
14 วริมา วงศ์พาณิชย์ 2
15 สุชนา วิเศษสังข์ 1
16 พนิดา หรูวัฒนะกุล 1
17 ชยาลักษณ์ ทองตัน 1
18 ยุพิน บาลรัมย์ 1
19 กาญจนา จันทองจีน 1
20 ศรีสุดา ตระกูลน่าเลื่อมใส 1
21 สรวิศ เผ่าทองศุข 1
22 นิศาชล แสนละมุล 1
23 วนิชา วิชัย 1
24 Kanyawim Kirtikara 1
25 รัชนีพร เจนวิถีสุข 1
26 Vanicha Vichai 1
27 กัญญวิมว์ กีรติกร 1
28 Yodhathai Thebtaranonth 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
30 ชลี ไพบูลย์กิจกุล 1
31 วรพรรณี พจนสุนทร 1
32 อัมพร หรั่งรอด 1
33 S. Na-Ranong 1
34 Masahiko Isaka 1
35 ปัทมา พิทยขจรวุฒิ 1
36 Kobkul Laoteng 1
37 กอบกุล เหล่าเท้ง 1
38 Supaporn Sawadjoon 1
39 สุภาพร สวัสดิ์จุ้น 1
40 ปราณี ราชเทวี 1
41 ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย 1
42 ยุพิน เลิศวีระวัฒน์ 1
43 อมลยา จตุรภัทร 1
44 สุมาลี อึ้งใจธรรม 1
45 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
46 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
47 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
48 พนิดา พงศ์ภาณุมาพร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2550 3
3 2549 2
4 2548 3
5 2545 3
6 2543 1
7 2542 1
8 2541 1
9 2540 1
10 2539 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การค้นหาสารต้านมะเร็ง มาลาเรีย และต้านจุลชีพ จากทรัพยากรชีวภาพของไทย
ปี พ.ศ. 2550
2 การทำบริสุทธิ์และการศึกษาคุณลักษณะเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ย่อย Iridoid Glucosides และสับสเตรทธรรมชาติจากต้นดีหมีก้านเหลืองและพืชไทย
3 การวิจัยสารต้านมะเร็งจากราเอ็นโดไฟท์ในพืชสมุนไพรไทย
4 เคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากพืชและจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
5 การทำบริสุทธิ์และการศึกษาคุณลักษณะเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสที่ย่อย Iridoid Glucosides และสับสเตรทธรรมชาติจากต้นดีหมีก้านเหลืองและพืชไทย
6 การวิจัยสารต้านมะเร็งจากราเอ็นโดไฟท์ในพืชสมุนไพรไทย
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาองค์ประกอบเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพในพืชไทย
8 Subsrate specificity and preference of delta6 –deaturase of Mucor rouxii.
9 เคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากพืชและจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2545
10 Atropisomeric myristinins: selective COX-2 inhibitors and antifungal agents from Myristica cinnamomea
11 การหาสารออกฤทธิ์์ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในประเทศไทย
12 การศึกษาหาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารสำคัญในรากมะหวด (Lepisanthes rubiginosa) และทดสอบความสามารถ ในการฆ่าเชื้อมาลาเรีย
ปี พ.ศ. 2543
13 การศึกษาหาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารสำคัญในรากมะหวด (Lepisanthes rubiginosa) และทดสอบความสามารถ ในการฆ่าเชื้อมาลาเรีย
ปี พ.ศ. 2542
14 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า- 3 เพื่อใช้ เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2541
15 โครงการการผลิตสาหร่ายดูนาลิเอลลาแบบกึ่งอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2540
16 การผลิตเลซิทินที่มีกรดไขมันโอเมก้า- 3 เพื่อใช้ เพิ่มผลผลิตกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2539
17 ระดับของเลซิทินและคอเลสเทอรอลที่เหมาะสมในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน
18 การผลิตเทโทรโดทอกซินในหอยทราย Asaphis violascens หลังจากการเลี้ยงด้วยแบคทีเรียทะเล
19 ผลของซีไวตาเมอร์ต่อการเจริการเติบโต และการรอดของกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon วัยอ่อน