ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสพสุข ฤทธิเดช
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเรียนรู้รำวงชาวบ้านอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนารูปแบบอาหารพื้นบ้านอีสานสำหรับเด็กปฐมวัย
3 การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อเสริมสร้างเด็กและเยาวชนรับรู้คุณค่าของตนเอง
4 ทุนทางสังคมในการพัฒนาข้าวหอมนิลปลอดภัยของโรงเรียนชาวนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
6 การพัฒนานวัตกรรมการอ่านและเขียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
7 การยกระดับและพัฒนาครูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษา
8 การยกระดับและพัฒนาครูในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
9 แหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาการสื่อสารด้วยคติชาวบ้าน เพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2555
10 การพัฒนารูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้สูงอายุ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบล
ปี พ.ศ. 2554
11 แหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน 
ตำบลหนองโน  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2537
12 พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกษตรบ้านกุดแคน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม