ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์ เกษราธิคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประเมินค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาในดินผิวหน้าบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
2 การตรวจวัดปริมาณกัมตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (40K, 226Ra และ232Th) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในอาหารประเภทผัก และน้ำดื่มจากบริเวณเขตเทศบาลนครสงขลาและเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2555
3 การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ(238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs)ในทรายชายหาดหลังจากเกิดสึนามิในจังหวัดภูเก็ตโดยใช้เทคนิคแกมมา-สเปกโตรเมตรี
4 3. การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
5 การประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2553
6 การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2549
7 รายงานการวิจัยค่ากัมมันตภาพรังสีของตัวอย่างทรายจากบริเวณชายหาดชลาทัศน์ และชายหาดสมิหลาในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2534
8 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม: จากข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
9 การวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตภาพรังสีของสิ่งแวดล้อม : จากข้อมูลของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เฉพาะบริเวณจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2530
10 การวัดนิวตรอนโดยวิธีเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การประเมินค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาในดินผิวหน้าบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีก่อนการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
12 การเฝ้าระวังและการตรวจวัดปริมาณค่าระดับรังสีแกมมาในอากาศบริเวณจังหวัดสงขลา ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนธันวาคม 2554 หลังการเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น
13 การประเมินความเป็นอันตรายทางรังสีและแผนภาพทางรังสีในตัวอย่างดินผิวหน้าบริเวณจังหวัดกระบี่ ประเทศไทย
14 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบแตะกัน วี 701 สโคปีไอ