ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์ สงวนธรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 3
2 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 3
3 วันชัย อรุณประภารัตน์ 3
4 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 3
5 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 3
6 สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ 2
7 กอบศักดิ์ วันธงไชย 2
8 สารัฐ รัตนะ 2
9 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 2
10 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
11 ธันวา จิตต์สงวน 2
12 กิตติชัย รัตนะ 2
13 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
14 รัฐชา ชัยชนะ 1
15 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
16 Timthy Wood() 1
17 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
18 จินดา กลับกลาย 1
19 มนตรี วรพันธ์ 1
20 สมนิมิตร พุกงาม 1
21 เติมศิริ จงพูลผล 1
22 ดร.สุระ พัฒนเกียรติ 1
23 จุฑาพร ฉันทากร 1
24 พูลศิริ กิจวรรณ 1
25 อดิศร สารวงศ์ 1
26 พัฒนะพงษ์ จันทร์คำ 1
27 ปัสสี ประสมสินธ์ 1
28 ขวัญชัย ดวงสถาพร 1
29 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2555 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2547 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การจัดการไฟป่าเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการการติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย. (กรณีศึกาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
ปี พ.ศ. 2552
3 Collaborative Studies in Tropical Asian Dendrochronology: Addressing Challenges in Climatology and Forest Ecology
ปี พ.ศ. 2551
4 การประยุกต์การสำรวจระยะไกลเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ บริเวณเซคเตอร์แม่หวดของป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2550
5 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสำรวจระยะไกล ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในหน่วยจัดการแม่หวดของป่าสาธิตแม่งาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง