ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์ วงศ์ชนะภัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย บุญประดับ 4
2 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
3 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
4 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
5 นิลุบล ทวีกุล 3
6 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
7 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
8 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
9 สมฤทัย ตันเจริญ 3
10 ละเอียด ปั้นสุข 3
11 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
12 อนันต์ ทองภู 3
13 วสันต์ วรรณจักร์ 3
14 วุฒิพล จันสระคู 3
15 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
16 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
17 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
18 วัลลีย์ อมรพล 3
19 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
20 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
21 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
22 จิตอาภา ชมเชย 3
23 อารีรัตน์ พระเพชร 3
24 ปรีชา แสงโสดา 3
25 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
26 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
27 วิทูร อมรพล 3
28 วินัย ศรวัต 3
29 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
30 อานนท์ มลิพันธ์ 3
31 จันทนา ใจจิตร 3
32 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
33 นพดล แดงพวง 3
34 สุภชัย วรรณมณี 3
35 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
36 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
37 พิชิต สพโชค 3
38 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
39 สุจิตร ใจจิตร 3
40 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
41 สมชำย บุญประดับ 2
42 วนิดำ โนบรรเทำ 2
43 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
44 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
45 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
46 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
47 เสำวรี บำรุง 2
48 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
49 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
50 เมธำพร พุฒขำว 2
51 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
52 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
53 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
54 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
55 สุภำพร สุขโต 2
56 มำลัย กล่อมแก้ว 2
57 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
58 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
59 อภิชำต เมืองซอง 2
60 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
61 สมควร คล้องช้าง 1
62 เมธาพร พุฒขาว 1
63 สุภาพร สุขโต 1
64 วารีย์ ทองมี 1
65 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
66 มาลัย กล่อมแก้ว 1
67 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
69 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
70 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
71 พัชรินทร์ นามวง์ 1
72 วนิดา โนบรรเทา 1
73 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
74 เสาวรี บำรุง 1
75 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
76 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
77 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
78 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
79 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
80 เหรียญทอง พานสายตา 1
81 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
82 จงรักษ์ จารุเนตร 1
83 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
84 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2525 1
3 543 7