ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสงค์ วงศ์ชนะภัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมชาย บุญประดับ 4
2 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
3 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
4 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
5 สุจิตร ใจจิตร 3
6 อานนท์ มลิพันธ์ 3
7 อารีรัตน์ พระเพชร 3
8 ปรีชา แสงโสดา 3
9 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
10 พิชิต สพโชค 3
11 สุภชัย วรรณมณี 3
12 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
13 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
14 ละเอียด ปั้นสุข 3
15 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
16 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
17 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
18 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
19 จิตอาภา ชมเชย 3
20 นพดล แดงพวง 3
21 จันทนา ใจจิตร 3
22 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
23 วัลลีย์ อมรพล 3
24 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
25 สมฤทัย ตันเจริญ 3
26 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
27 นิลุบล ทวีกุล 3
28 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
29 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
30 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
31 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
32 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
33 อนันต์ ทองภู 3
34 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
35 วินัย ศรวัต 3
36 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
37 วสันต์ วรรณจักร์ 3
38 วิทูร อมรพล 3
39 วุฒิพล จันสระคู 3
40 สุภำพร สุขโต 2
41 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
42 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
43 มำลัย กล่อมแก้ว 2
44 เมธำพร พุฒขำว 2
45 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
46 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
47 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
48 อภิชำต เมืองซอง 2
49 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
50 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
51 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
52 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
53 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
54 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
55 วนิดำ โนบรรเทำ 2
56 สมชำย บุญประดับ 2
57 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
58 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
59 เสำวรี บำรุง 2
60 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
61 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
62 เสาวรี บำรุง 1
63 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
64 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
65 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
66 เหรียญทอง พานสายตา 1
67 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
68 มาลัย กล่อมแก้ว 1
69 จงรักษ์ จารุเนตร 1
70 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
71 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
72 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
73 สมควร คล้องช้าง 1
74 วารีย์ ทองมี 1
75 สุภาพร สุขโต 1
76 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
77 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
78 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
79 เมธาพร พุฒขาว 1
80 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
81 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
82 พัชรินทร์ นามวง์ 1
83 วนิดา โนบรรเทา 1
84 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2525 1
3 543 7