ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประวิทย์ โตวัฒนะ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 นิเวศวิทยาทางน้ำของทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง
2 การศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดินและน้ำขึ้น-ลงบริเวณเกาะภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาการใช้ประโยชน์กากขี้แป้งจากอุตสาหกรรมผลิตน้ำยางข้นเพื่อเป็นวัสดุปรับปรุงดิน
4 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งกุลาดำร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปลูกป่าชายเลน
ปี พ.ศ. 2546
5 การศึกษาแนวทางฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำร้างเพื่อการเกษตรกรรม
ปี พ.ศ. 2544
6 โครงการศึกษาแนวทางฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินในบริเวณบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำร้างเพื่อการเกษตรกรรม
7 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งร้างเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ
8 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งกุลาดำร้างเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปลูกป่าชายเลน