ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประวิตร เจนวรรธนะกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 5
2 วนิดา นพพรพันธุ์ 5
3 ปราณีต เพ็ญศรี 5
4 สุพรรณ สุขอรุณ 5
5 สมนึก กุลสถิตพร 5
6 วาริน แสงกิติโกมล 5
7 รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 4
8 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 4
9 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 4
10 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 4
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
12 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 3
13 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 3
14 เตชภณ ทองเติม 2
15 สมสกุล ป้อมมงกุฎ 2
16 สุขนิภา วงศ์ทองศรี 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
18 พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 1
19 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ 1
20 พลากร นัคราบัณฑิต 1
21 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
22 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
23 สุดาทิพย์ รวยดี 1
24 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
25 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
26 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
27 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
28 เพชร นันทิวัฒนา 1
29 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
30 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 1
31 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
32 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
33 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
34 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
35 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
36 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
37 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
38 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
39 สมปอง เรืองจวง 1
40 ทศพล ทองเติม 1
41 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
42 ภูษิตา บริสุทธิกุล 1
43 มนทกาน ไชยกุมาร 1
44 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
45 กนกนภัส สินเสนาะ 1
46 นิภาพร เหล่าชา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 3
6 2550 1
7 2547 2
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย
3 ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิส
ปี พ.ศ. 2555
4 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
5 ความชุกและปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับอาการปวดขมับ ขากรรไกร คอ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาวิธีการและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย
7 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวในผู้หญิงวัยทำงาน
8 ผลของการฝึกความมั่นคงของลำตัวที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและความสามารถในการว่ายน้ำท่าครอว์ลในนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนชาย
ปี พ.ศ. 2550
9 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2547
10 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา
11 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา