ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประวิตร เจนวรรธนะกุล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพรรณ สุขอรุณ 5
2 ปราณีต เพ็ญศรี 5
3 วาริน แสงกิติโกมล 5
4 สมนึก กุลสถิตพร 5
5 สุพัตรา พรชัยสกุลดี 5
6 วนิดา นพพรพันธุ์ 5
7 รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี 4
8 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 4
9 สุวิมล ทรัพย์วโรบล 4
10 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 4
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
12 อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา 3
13 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 3
14 เตชภณ ทองเติม 2
15 สมสกุล ป้อมมงกุฎ 2
16 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
17 วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 1
18 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
19 เพชร นันทิวัฒนา 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
21 สุดาทิพย์ รวยดี 1
22 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 1
23 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 1
24 เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม 1
25 ศิริพร ชื้อชวาลกุล 1
26 ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์ 1
27 อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ 1
28 เอกรินทร์ สายฟ้า 1
29 เทวิน เทนคำเนาว์ 1
30 สุขนิภา วงศ์ทองศรี 1
31 ทศพล ทองเติม 1
32 กนกนภัส สินเสนาะ 1
33 มนทกาน ไชยกุมาร 1
34 ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม 1
35 สมปอง เรืองจวง 1
36 รสลัย กัลยาณพจน์พร 1
37 อัครภา จันทร์แจ่ม 1
38 ภูษิตา บริสุทธิกุล 1
39 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
40 ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ 1
41 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
42 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
43 พลากร นัคราบัณฑิต 1
44 นิภาพร เหล่าชา 1
45 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 1
46 พิเชษฐ์ ชัยเลิศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 1
6 2553 3
7 2552 5
8 2551 1
9 2550 1
10 2549 1
11 2547 2
12 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประสิทธิผลชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับการนำไปคัดกรองความเสี่ยงในการล้มในผู้สูงวัย
ปี พ.ศ. 2557
2 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรมและการนำไปใช้คัดกรองความเสี่ยงในการล้มและภาวะพึ่งพาในผู้สูงวัยไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับนักกีฬาชาย
4 ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาเทนนิส
ปี พ.ศ. 2555
5 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
6 การสร้างกลุ่มประชากรและคลังตัวอย่างชีวภาพในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสภากาชาดไทยเพื่อการวิจัยระบาดวิทยาโรคเรื้อรัง (ปีที่ 1)
ปี พ.ศ. 2554
7 ความชุกและปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับอาการปวดขมับ ขากรรไกร คอ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาวิธีการและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัดความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย
9 ผลของการออกกำลังกายท่าฤาษีดัดตนที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวในผู้หญิงวัยทำงาน
10 ผลของการฝึกความมั่นคงของลำตัวที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและความสามารถในการว่ายน้ำท่าครอว์ลในนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนชาย
ปี พ.ศ. 2552
11 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
12 การศึกษาอุบัติการณ์ในระยะ 1 ปี และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ บริเวณคอ/บ่า หลังส่วนบนและหลังส่วนล่างในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับนักกายภาพบำบัด (clinical practice guideline for physical therapist) เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
14 การพัฒนาศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดการปัญหาความเจ็บปวดและความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด
15 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนโยบายเมืองไทยแข็งแรง
ปี พ.ศ. 2551
16 การวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยสหเวชศาสตร์ชุมชนต้นแบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2550
17 แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2549
18 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา
ปี พ.ศ. 2547
19 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการรักษา
20 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา
ปี พ.ศ. 2546
21 การพัฒนาถุงประคบความร้อนบรรจุเมล็ดธัญพืชที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อใช้ในการรักษา