ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประวิตร นิลสุวรรณกุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ประวิตร นิลสุวรรณากุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2535
1 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2533
2 นโยบายและวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ของธุรกิจสถานีโทรทัศน์
3 ปัญหาการปฏิบัติ "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ของกระทรวงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2532
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
5 การบริหารงานบุคคลของสำนักงานสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุด 5 แห่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2530
6 การตรวจสอบการบริหารสินเชื่อภายในประเทศของธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 ปัญหาการปฏิบัติตาม "มาตรฐานงบการเงิน" ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2519) ของกระทรวงพาณิชย์