ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประวรดา โภชนจันทร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาขยะบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging Waste)
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษาปริมาณกลิ่นและแนวทางการจัดการกลิ่นจากกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กประเภทอุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2554
3 ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก(ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม การสร้างระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาด เพื่อลดก๊าซเรือนกระจ
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาคุณลักษณะ การใช้ประโยชน์และการบำบัดน้ำทิ้งอย่างยั่งยืน ในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้ง อินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
5 การปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล
6 การศึกษาคุณลักษณะ การใช้ประโยชน์และการบำบัดน้ำทิ้งอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
7 ระบบและกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตข้อต่อเหล็ก เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
ปี พ.ศ. 2552
8 มลพิษทางเสียงและสมรรถภาพการได้ยินของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียง บริเวณริมทางการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
9 การปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมในกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล
10 การศึกษาคุณลักษณะ การใช้ประโยชน์และการบำบัดน้ำทิ้งอย่างยั่งยืนในโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบ กรณีศึกษาโรงงานบีสไพพ์ ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2551
11 การศึกษาคุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน บริเวณรอยต่อของเมือง จังหวัดนนทบุรี
12 การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียมและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล
13 การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียม และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล : การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และหมักทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงปริมาณธาตุอาหารที่สำคัญเพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล
14 การศึกษาคุณภาพน้ำ และแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนบริเวณรอยต่อของเมือง จังหวัดนนทบุรี
15 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วม และการประยุกต์ใช้แบบจำลองในการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตขยายเมือง จังหวัดนนทบุรี
16 การศึกษาคุณภาพน้ำและแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของเมือง จังหวัดนนทบุรี
17 การศึกษาคุณลักษณะของกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและปรับปรุงปริมาณโพแทสเซียม และสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อผลิตปุ๋ยสูตรเร่งผล
18 การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมและการประยุกต์ใช้แบบจำลองในการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2543
19 การเปลี่ยนแปลงของฟอสฟอรัสในดิน จากการบำบัดน้ำเสียในระบบกรองน้ำเสียด้วยหญ้าของระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี