ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประยูร อาษานาม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 1
2 2540 1
3 2532 1
4 2531 2
5 2527 1
6 2512 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ปี พ.ศ. 2540
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
3 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
ปี พ.ศ. 2531
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 การพัฒนาชุดการสอน วิชาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2527
6 การพัฒนารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อน
ปี พ.ศ. 2512
7 การศึกษาความคิดเห็นของครูประถมและครูในสถาบันฝึกหัดครู เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการประถมศึกษา